4.2.1. Planlama

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında elde edilen maddi gelirden pay ayrılması düşünülmektedir.