A.1.9.1. Görev Tanımları

Araştırma Merkezi Müdürünün görevleri şunlardır:

  1. Merkezi temsil etmek, Merkez çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
  2. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.
  3. Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

      4. Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun ortak proje çalışmaları yapmak ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek, çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunda karara bağlanan çalışma programlarını yürütmek.

      5. Projelerin yürütülmesinde ve araştırmalarla ilgili olarak ihtiyaç duyulduğunda Yönetim Kurulu ile birlikte Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

       6. Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

       7. Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.