Tanıtım

Oğuz: Bu kavram Türk topluluklarını oluşturan boyların yer aldığı önemli Türk kitlesini ifade etmek için kullanılmış genel bir kavramdır. Bu kavram Arap ve İran kökenli İslam klasiklerinde tekil olarak Guz, çoğul olarak Guzha, Guzan/Gazan tabirleriyle ifade edilmiştir. Bu kavramın ne anlama geldiğiyle ilgili muhtelif çalışmalar yapılmış ve farklı yorumlar ortaya atılmıştır. Bu görüşler içerisinde en çok kabul göreni ise Oğuz kavramının oklar anlamına gelen ok-uz terkibinden geldiği yönündeki görüştür. Oğuzlarla ilgili derli-toplu ve geniş bilgilere ulaşmak için Faruk Sümer ve S. G. Agacanov’un Oğuzlar adlı eserlerine bakılabilir.

Türkmen: Bu kavram genelde Türklerin İslam dinine girdikleri dönemde çok yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bununla beraber Türkmen kavramının anlamıyla ilgili çok sayıda görüş ortaya atılmıştır. Bunlardan en çok tercih edilenleri üç tanedir. Birinci görüşe göre; Türklerin İslam dinini kabul etmelerinden sonra, Müslüman Türkleri Gayr-ı Müslim Türklerden ayırt etmek için kendilerine Türk-iman dendiği ve bu kavramın zamanla Türkmen’e dönüştüğü yönündedir. İkinci görüşe göreyse İranlıların kendileriyle birlikte Doğu İran coğrafyasında yaşayan Türk topluluklarına; onların Türklere olan benzerliklerinden dolayı Türk-manend (Türk’e benzer) dedikleri ve bu terkibin zamanla Türkmen’e dönüştüğü şeklindedir. Diğer bir görüşe göreyse bu kavram Öz Türk anlamına gelmektedir.

Bununla beraber Oğuz ve Türkmenlerin etnik kimlikleri ve kökenleri bakımından farklılıkları yaşadıkları coğrafyalar, tarih boyunca kurmuş oldukları devletler ve günümüzde hangi coğrafyalarda yaşadıkları çalışmalarımız kapsamında bulunmaktadır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar araştırma ve uygulama merkezimiz tarafından farklı çalışmalar şeklinde bilim dünyasıyla paylaşılacaktır.