Üst Derece Programlara Geçiş

Mezun olan öğrencilerin, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerinde devam etme olanakları vardır.

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi,

Fen Bilimleri Enstitüsü,

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı

 

Kuruluş

Lisansüstü programı kuruluş hazırlıklarına 2013 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bünyesinde başlanmıştır. 2014 yılından itibaren Eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülecektir.

 

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Endüstri Ürünleri Tasarımı” Yüksek Lisans derecesi verilir.

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Başvuru koşulları ve giriş sınavlarını Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin ilgili yönetmelik hükümleri belirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru kabul edileceği ve diğer gerekli belgeler sınav döneminde ilan edilir. Fen Bilimleri Enstitüsü’ne yapılacak başvurularda Ales koşulu aranır. Lisans not ortalaması, yazılı bilgi değerlendirme sınav notu, mülakat/dosya değerlendirme notunun başarı notuna etkisi sınav döneminde ilan edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerden istenen diğer belgeler Senato kararı ile sınav döneminde ilan edilir.

 

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitelerin ilgili Yüksek Lisans programına bir süre devam ettikten sonra yarım bırakarak Enstitümüzün Endüstri Ürünleri Tasarımı Bilim Dalı Yüksek Lisans programına devam etmek isteyen öğrencilerin, ders denklikleri veya muaf olacağı dersler, ilgili kurul kararları ile uygulamaya girer.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Müfredat programında yer alan uygulamalı ve teorik dersler ve seminer dersinin başarıyla tamamlanması ve tez savunmasında başarılı olunmasıdır.

 

Program Profili

Tasarım olgusu ancak estetik, teknik, ekonomik ve sosyal faktörlerin bir arada olması koşuluyla kavranabilir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla kavranabilecek olan bu olgu, takım çalışması disiplini ile bilimsel ve teknik bilgi sahibi olmayı gerektirir. Yeni teknolojileri ve bilgileri insanların kullanımı için akılcı ürünler haline dönüştürürken, endüstri ürünleri tasarımcıları özgün kimlikleri ile etkin olmak zorundadırlar. Bu gereksinimleri karşılayabilmek için, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bilim Dalı öğrencilerine bahsedilen kapsamda bir formasyon sağlayabilecek bir eğitim programı oluşturulmuştur. Ürün Tasarımı ve Tasarım Anlatım Teknikleri dersleri programdaki zorunlu derslerdir. Bu programda verilen eğitimin amacı, endüstri ürünleri tasarımının düşünce ve uygulama boyutlarını araştırmak ve geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda verilen derslerle Endüstri Ürünleri Tasarımı ve bağlı disiplinlerle ilgili konularda teorik ve pratik çalışmalar yaptırılarak, bu dalın birleştirici özelliği konusunda öğrencinin bilinçlenmesi sağlanır.

Öğrenciler ilgi alanlarına göre, Tasarım Teorisi, Tasarım Yönetimi, Malzeme Üretim Teknikleri, Tasarım Tarihi, Tasarım Hukuku gibi dersler arasından seçim yapabilirler. Tez aşamasına gelen öğrenciler ise, yöntem, yönetim, kullanıcı / insan faktörleri / ergonomi, eğitim, kültür / kuram / eleştiri gibi ana başlıklar altında tez çalışmalarını tamamlarlar.

 

Mezunların İstihdam Profilleri (örnekler)

Bu program mezunları; kamu veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca endüstriyel ürün tasarımcıları olarak, kendi tasarım atölyelerinde mesleklerini icra etmekte veya danışmanlık yapabilmektedirler. Mezunlar yaygın olarak mobilya, fuar standı, beyaz eşya, takı gibi sektörlerde görev almaktadırlar.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar Doktora programına başvurabilirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru yapılabileceği sınav döneminde ilan edilir. Doktora Yeterlik programlarında yabancı dil zorunluluğu vardır. Adayların ÜDS den en az 40 ya da Üniversitelerarası Kurul’ca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin anadilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurul’un kabul ettiği sınavların birinden en az 60 almaları gerekir. Öğrenci kabulünde yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi ve yazılı bilgi değerlendirme sınavları başarı notunu belirler. İstenen diğer belgeler ve başarı notuna etkileri sınav döneminde ilan edilir. Ales koşulu aranır.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden an az 65 almış olmak gerekir. Uygulamalı derslerde sınav notları uygulamanın niteliğine göre ödev, araştırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla belirlenir. Bir dersin başarı notu ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %60 ‘dır. Derslerden başarılı sayılmak için GANO’nun en az 2.50 olması gerekir Bütünleme sınavı yoktur.

 

Mezuniyet Koşulları

Müfredat programının öngördüğü seçimlik ve zorunlu ders sayısı ve kredisini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan ve en az 2.50 GANO ortalamasına sahip olan, tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler programdan mezun olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bilim Dalı Başkanı:

AKTS Koordinatörü:

Adres:

 

Program Olanakları

Model Atölyesi, Bilgisayar Laboratuarı, Bölüm Konferans Salonu, 4 adet derslik Bilim Dalı alanındadır. Öğrencilerimiz araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri gibi konularda Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) gibi paydaş kurumlardan destek alabilir ve diğer üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri ile ortak çalışma yapma imkanı bulabilir.

 

Program Çıktıları

– Alanı ile ilgili problemleri tanımlayabilir, modelleyebilir ve çözebilir.

– Teknik ve estetik öğeleri tasarıma uygulayabilir.

– Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilir ve tasarlayabilir.

– Verileri çözümleyebilir, sonuçları yorumlayabilir ve tasarıma uygulayabilir.

– Tasarım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve çizim araçlarını kullanabilir.

– Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.

– Bağımsız davranabilme, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisini geliştirir.

– Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.

– Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.

– Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı edinir.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı                                          Ders Türü   D      U      AKTS

EUT-S1,2,3        Seçimlik Ders – 1-2-3              Seçmeli      3          0      12

EUT-Z1,2   Zorunlu Ders – 1-2                          Seçmeli      2           2     18

Toplam      5           2      30

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı                                          Ders Türü   D      U      AKTS

EUT-S4,5   Seçimlik Ders – 4,5                         Seçmeli       3      0      12

EUT-Z3,4   Zorunlu Ders – 3-4                          Seçmeli      2      2      15

EUT700     Seminer                                           Zorunlu      0       2      3

Toplam      5      4      30

1. Dönem Seçmeli

EUT-S1,2,3 Seçimlik Ders – 1-2-3

EÜTS401    Tasarım Araştırma Yöntemleri

EÜTS402    Malzeme Üretim Teknikleri

EÜTS403    Marka Yönetimi

EÜTS404    Tasarım Hukuku

EÜTS405    Tasarım Tarihi

EÜTS406    Kariyer Yönetimi ve Planlaması

EUT-Z1,2 Zorunlu Ders – 1-2

EÜTZ401    İleri Ürün Tasarımı

EÜTZ402    Tasarım Anlatım Teknikleri

EÜTZ403    Tasarım Yönetimi

EÜTZ404    Tasarım Kuramı

 

2. Dönem > EUT-S4,5 Seçimlik Ders – 4,5

EÜTS401    Tasarım Araştırma Yöntemleri

EÜTS402    Malzeme Üretim Teknikleri

EÜTS403    Marka Yönetimi

EÜTS404    Tasarım Hukuku

EÜTS405    Tasarım Tarihi

EÜTS406    Kariyer Yönetimi ve Planlaması

 

2. Dönem > EUT-Z3,4 Zorunlu Ders- 3-4

EÜTZ401    İleri Ürün Tasarımı

EÜTZ402    Tasarım Anlatım Teknikleri

EÜTZ403    Tasarım Yönetimi

EÜTZ404    Tasarım Kuramı

 

EUT-S1,2,3 Seçimlik Ders – 1-2-3

EUTS401 Tasarım Araştırma Yöntemleri

Dersin Amacı

Bilimin gelişme tarihi, içeriği ve bilimsel araştırmanın yöntemleri konusunda bilgi vermek.

Öğrenme Çıktıları

•  Yaptıkları araştırmayı bilimsel bir yazı haline getirebilirler.

•  Bilimsel verilere ulaşabilecek, yorumlayabilecek ve tasarıma uygulayabilirler.

•  Yapacakları araştırmanın tipini belirleyip uygun yöntemi seçebilirler.

•  Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları değerlendirebilirler.

•  Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini pekiştirirler.

Dersin İçeriği

Bilim ve bilimsel felsefenin gelişimi anlatılır, ardından bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağı örneklerle gösterilir.

 

EUTS402 Malzeme ve Üretim Teknikleri

Dersin Amacı

Lisans döneminde teknik olarak öğrenilen malzemenin, tasarım disiplini içinde kavramsal olarak iredelenmesi. Konuya semantik ve tasarım algısı açısından bakılması.

Öğrenme Çıktıları

•  Ürün tasarımında üretim tekniklerini analiz edebilirler.

•  Malzeme ve üretim teknolojilerini yapılan tasarıma uygulayabilirler.

•  Ulusal ve uluslararası teknolojik gelişmeleri değerlendirebilirler.

•  Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanırlar

•  Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilirler

Dersin İçeriği

Malzeme algısı ile ilgili temel kavramlar anlatılırken, eşzamanlı olarak varolan ürünler üzerinden malzeme algısı ile ilgili çalışmalar yapılır.

 

EUTS403 Marka Yönetimi

Dersin Amacı

Pazarlama iletişim aracı ve firma varlığı olarak marka, hedef pazarlama ve marka stratejileri, markaya ilişkin temel kavramların anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

•  Markanın tasarım açısından önemini irdeleyebilirler.

•  Markaya ilişkin temel kavramları yorumlayabilirler

•  Hedef pazar ve marka stratejilerini analiz edebilirler

•  Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendirebilirler.

•  Rekabete dayalı strateji uygulamasının tasarım yönünü irdeleyebilirler.

Dersin İçeriği

Marka ile ilgili temel konular öğretilir, varolan markalar üzerinden bu kavramlar incelenerek bir rapor haline getirilir.

 

EUTS404 Tasarım Hukuku

Dersin Amacı

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların korunması hakkında KHK’de, tasarımcıların ilgi alanına giren hukuki konuları incelemek ve değerlendirmek

Öğrenme Çıktıları

•  Tasarımların korunması konusunda bilinçlenir.

•  Tasarım tescili için gerekli tasarım tarifini yapabilir.

•  Mesleki ve etik sorumluluk anlayışını kazanır.

•  Tasarımcı olarak kanuni hak ve cezalar hakkında bilgi sahibi olur.

•  Temel mesleki hukuk kavramları ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin İçeriği

Hukukun temel kavramları açıklanır, tasarımların hukuken korunması örneklerle gösterilir.

 

EUTS405 Tasarım Tarihi

Dersin Amacı

Yeni üretim ve tasarım ilişkilerinin sosyal, kültürel, teknolojik ve politik bağlamlarda incelenmesi ve günümüz tasarımına etkilerinin incelenmesi

Öğrenme Çıktıları

•  Tasarım gelişimini politik bağlamda irdeleyebilir

•  Tasarım gelişimini kültürel bağlamda irdeleyebilir

•  Geleceğin tasarımı hakkında vizyon sahibi olur.

•  Tasarım gelişimini tarihsel bağlamda irdeleyebilir.

•  Modern tasarımın gelişimini doğru olarak değerlendirebilir.

Dersin İçeriği

20.yy’ın başından günümüze kadar tasarımı etkileyen önemli olgular, belirgin kişilikler, eğitim kurumları ve akımlar ile ilgili bilgiler verilir.

 

EUTS406 Tasarım Kariyeri

Dersin Amacı

Sanat kurumları, tasarım firmaları ve şirketlerle kurulacak mesleki ilişkide kariyer geliştirme stratejileri tanıtılır. İnsan gücü planlamasının temel hedefleri öğretilir.

Öğrenme Çıktıları

•  İnsan kaynaklarını geliştirir

•  Kariyerini planlamayı öğrenir

•  Yönetim stratejileri belirler

•  İnsan gücü planlamasının temel hedeflerini öğrenir

•  Kariyer kavramını ve kapsamını öğrenir

Dersin İçeriği

İnsan kaynaklarını daha iyi yönetebilmek için uygulanacak ilkeler üzerine stratejiler belirlemek.

 

EUT-Z1,2 Zorunlu Ders – 1-2

EÜTZ401 İleri Ürün Tasarımı

Dersin Amacı

Lisans eğitiminde yapılan endüstri tasarımı projelerinin teorik düzlemde geliştirilerek, öğrencide tasarım felsefesi ve kültürünün gelişmesini sağlamak.

Öğrenme Çıktıları

•  Bir ürünün sorunlarını sosyal, teknik ve iletişimsel olgular bağlamında analiz edebilirler.

•  Farklı tasarım sorunlarını detaylı bir şekilde irdeleyebilirler.

•  Teknik ve estetik öğeleri tasarıma uygulayabilirler.

•  Ürün tasarımına etki eden olguları tanımlayabilirler.

•  Ürün kavramı hakkında bilgi sahibi olurlar.

Dersin İçeriği

Öğrenciler verilen konu kapsamında bir tasarım projesi geliştirirler.

 

EÜTZ402 Tasarım Anlatım Teknikleri

Dersin Amacı

Tasarım eğitimi içinde ele alınan görsel anlatım tekniklerini öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır.

Öğrenme Çıktıları

•  Kendilerini ve tasarımlarını doğru bir şekilde ifade edebilirler.

•  Teknik ve estetik öğeleri sunumlarına uygulayabilirler.

•  Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerilerini geliştirirler.

•  Tasarım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve çizim araçlarını kullanabilirler.

•  Temel çizim ve sunum tekniklerini kullanabilirler.

Dersin İçeriği

Bu derste ağrlıklı olarak tasarımın oluşum sürecine, çizimin takip edilmesine, çizim araçlarının kullanılmasına, çizen kişinin yaratmak istediği etkinin amaç ve içerik faktörüne bağlı zaman ve malzemeyi doğru kullanmasına yol gösterecek öneriler ele alınmaktadır.

 

EÜTZ403 Tasarım Yönetimi

Dersin Amacı

Hedef pazarlar için ürün gelişiminde tüketici tatmininde mükemmellik için teorik gelişim sağlanması amaçlanmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

•  Yeni ve eski ekonomiyi karşılaştırarak değerlendirebilirler.

•  Tasarım yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeler hakkında yorum yapabilirler.

•  Tasarım kararlarında yönetimsel etkileri irdeleyebilirler.

•  Planlama süreci ve teknikleri tasarlama sürecine uygulayabilirler.

•  Temel yönetim süreci, işletme yönetimi ile teorik yaklaşımları irdeleyebilirler.

Dersin İçeriği

Yönetimle ilgili temel konular gözden geçirilerek, tasarımla bu konuların nasıl ilişkilendirileceği anlatılır.

 

EÜTZ404 Tasarım Kuramı

Dersin Amacı

Tasarım kavramını, motivasyonunu ve sürecini, tarihsel, kültürel, sosyal ve endüstriyel bağlamlarda irdelemeyi, öğrencilerin tasarım kavramına farklı açılardan bakabilmelerini ve tartışabilmelerini amaçlar.

Öğrenme Çıktıları

•  Tasarım nesnelerini sınıflandırabilirler.

•  Arayüz tasarımlarını işaretsel işlev bağlamında değerlendirebilirler.

•  Tasarımda işlevler aracılığıyla kavramsal modeller oluşturabilirler.

•  Tasarım sürecinin tarihsel aşamaları konusunda yorum yapabilirler.

•  Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini pekiştirirler.

Dersin İçeriği

Tasarım kavramını, motivasyonunu ve sürecini, tarihsel, kültürel, sosyal ve endüstriyel bağlamlarda irdelemeyi, öğrencilerin tasarım kavramına farklı açılardan bakabilmelerini ve tartışabilmelerini amaçlar.