Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüm: ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sistemi LYS sonuçlarına göre MF4 türünde öğrenci alır. Ayrıca; Endüstri Ürünleri Tasarımı adayları;

  • Normalin üzerinde genel yeteneğe sahip,
  • Şekiller arasındaki ilişkileri üç boyutlu görebilen,
  • Tasarlananları ve iki boyutlu çizimleri üç boyutlu nesnelere dönüştürecek yeteneğe sahip,
  • Henüz örneği olmayan nesneleri zihninde tasarlayabilme ve  tasarladıklarını çizebilme yeteneklerine sahip,
  • Yaratıcı, araştırmacı ve yeniliklere açık,
  • Hem Güzel Sanatlara hem de Mühendisliğe ilgili olmaları gerekir

Kesin kayıt

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak ve Açık Öğretim Fakültesinin kontenjan sınırlaması olmayan lisans programları hariç, başka bir yükseköğretim kurumunun lisans programında kayıtlı olmamak ve belirlenen tarihlerde şahsen başvurmak gerekir. Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt sırasında belirlenen esasların tamamına uymak koşuluyla öğrenci adayı kaydını yaptırabilir. Öğrenci adayından kayıt sırasında, kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil belgesi ve askerlikle ilişiğinin bulunup bulunmadığına dair belge istenmez. Bunların yerine, öğrenci adayının beyanı esas alınır ve kaydı yapılır.

(2) Ancak, geçerli mazeretini belgelendiren adayların kesin kayıtları, ilgili mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla kanuni temsilcileri tarafından yaptırılabilir. Süresi içinde kaydını yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybederler.

(3) Kesin kaydını yaptıran öğrenci, 8 inci maddeye göre akademik takvimde belirtilen süre içinde yeni kaydolduğu birimin öğretim programındaki dersleri alarak kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadır. Belgeleri eksik olan ve katkı payını yatırmayan adayların kayıtları yapılmaz.