Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa yatay geçiş ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilirler

 

Kurum İçi Yatay Geçiş Genel İlkeleri ve Başvuru Koşulları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile LLP/Erasmus ve Farabi Değişim Programına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi

Madde 4 – (1) Kurum içi programlar arası yatay geçiş başvuruları, ilan edilecek süre içerisinde ilgili birimin Öğrenci İşlerine yapılır. Başvuru belgeleri, geçiş talebinde bulunulan birimin ilgili kurullarınca değerlendirilir.

(2) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

(3) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Genel İlkeleri ve Başvuru Koşulları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile LLP/Erasmus ve Farabi Değişim Programına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi

Madde 5 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, ilan edilecek süre içerisinde ilgili birimin Öğrenci işlerine yapılır. Başvuru belgeleri, geçiş talebinde bulunulan birimin ilgili kurullarınca değerlendirilir.

(2) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

(3) Kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen genel not ortalaması 3.50’den düşük olan tüm öğrenciler için, öğrencinin merkezi yerleştirme sınav puanının, merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla yatay geçiş için başvurduğu programa kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrencinin puanının (program taban puanı, lise okul birincileri hariç) % 97.5’inden az olmamalıdır. Başvuruların, açılan kontenjan sayısını geçmesi durumunda Değerlendirme Puanına göre sıralama yapılacaktır.

(4) Yatay geçiş yapan öğrencinin azami öğrenim süresi ayrıldığı birimde okuduğu süre de dahil olmak üzere Bilecik Üniversitesi Lisans/Önlisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre kadardır.

 

Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile LLP/Erasmus ve Farabi Değişim Programına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi

Madde 6 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak yatay geçiş yapabilirler.

(2) Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuramazlar.

(3) İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde geçiş için başvurabilir. Bu başvurular kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.

 

Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Genel İlkeleri ve Başvuru Koşulları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile LLP/Erasmus ve Farabi Değişim Programına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi

Madde 7 – (1) Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından üniversitemize yapılacak başvurular, ilan edilecek süre içerisinde ilgili birimin Öğrenci İşlerine yapılır. Başvuru belgeleri, geçiş talebinde bulunulan birimin ilgili kurullarınca değerlendirilir.

(2) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığının belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile LLP/Erasmus ve Farabi Değişim Programına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi

Madde 8 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş kontenjanlarının belirlenmesi ve geçiş işlemleri, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.