Çift Anadal-Yandal

Genel bir kural olarak;

  • Çift anadal programı, Üniversitede lisans diploması veren tüm programlar arasında yürütülebilir.
  • Yandal programı, Üniversitede lisans diploması veren tüm programlar arasında yürütülebilir.
  • Çift anadal ve yandal programları, farklı Birimlerdeki lisans programları arasında yürütülebildiği gibi, aynı Birimdeki lisans programları arasında da yürütülebilir.
  • Aynı isimdeki farklı dilde eğitim yapan programlar arasında çift anadal ve yandal programları  uygulanmaz.
  • Her program, çift anadal ve yandal programlarını yürütmek için birer müfredat oluşturur

 

Çift anadal programı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

MADDE 29 – (1) Öğrenciler, istekleri halinde kendi bölümlerinin bulunduğu ilgili fakülte veya yüksekokulda başka bir lisans öğrenimini aynı zamanda başarı ile takip ederek ikinci bir lisans diploması alabilirler. Çift anadal programı ile ilgili hususlar, ilgili kurullar tarafından belirlenir.

 

Çift Anadal ve Yandal Eğitim-Öğretim Genel İlkeleri ve Başvuru Koşulları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile LLP/Erasmus ve Farabi Değişim Programına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi

Madde 9 – (1) Çift anadal eğitim-öğretim genel ilkeleri ve başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

a) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.

b) Çift anadal başvuruları birimin Öğrenci İşleri’ne yapılır. Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte ve Rektörlüğün ilgili kurullarının onayı ile yapılır. Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

c) Öğrenci ikinci anadal lisans diploma programına, anadal lisans diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.

ç) Çift anadal lisans diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Başvuru anında anadal lisans diploma programındaki genel not ortalaması en az 3.00 olan ve anadal lisans diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal lisans diploma programına başvurabilirler.

d) Kayıtlı olduğu anadal lisans programında izinli sayılan öğrenci ikinci anadal lisans programında da izinli sayılır. Ek süre hakkı kullananlar Bilecik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin verdiği izinli sayılma hakkından, anadal programındaki izinli sayılma süresini de dikkate alarak, en fazla iki yarıyıl yararlanabilir.

e) Anadal genel not ortalaması 2.50’ in altında olan çift anadal öğrencilerinin bir dönemde anadal lisans ve ikinci anadal lisans programında alabilecekleri toplam ders sayısı, anadal lisans programının o döneme ait azami ders sayısının 3 fazlası olabilir. Anadal lisans genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan çift anadal öğrencilerinin bir dönemde anadal ve ikinci anadal lisans programında alabilecekleri toplam ders sayısı, anadal lisans programının o döneme ait azami ders sayısının 4 fazlası olabilir.

f) Çift anadal programında ders açılamaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayan öğrencilere, çift anadal programının bağlı olduğu birimin ilgili kurullarının onayı ile bir yarıyıl izni verilebilir ve bu süre çift anadal programını bitirmek için öngörülen süreye dâhil edilemez.

g) Kayıtlı bulunduğu anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak henüz ikinci anadal lisans programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, çift anadal programını tamamlamak için fakülte kurullarının kararı ile en fazla iki dönem uzatılabilir. Bu öğrencilere, anadal lisans programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları verilir. Bu öğrenciler, ek süre boyunca çift anadal öğrenimi gördükleri bölüme ait öğrenci katkı payını, lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler.

ğ) Çift anadal programında başarısız olan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları dersler, yandal programı için yeterli ise yandal sertifikası verilir. Yeterli değil ise yeterli duruma getirilebilmesi için ikinci anadal programında da ek bir yarıyıl süre verilebilir. Eşdeğerliliği kabul edilen çift anadal derslerinin değerlendirilmesi ise fakülte kurullarının kararına göre yapılır. Çift anadal ikinci anadal lisans programının mezuniyet kredisi, programı uygulayan bölümün mezuniyet kredisinin üçte birinden az olamaz. Çift anadal programı en az 12 mesleki temel dersten oluşur ve bu program içinde alınan dersler için ayrı not çizelgesi düzenlenir. İkinci anadal lisans öğrencisi yaz okulundan yararlanabilir.

h) Öğrencinin Çift anadal ikinci anadal lisans programlarından aldığı derslerden başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Çift anadal ikinci anadal lisans programlarında alınan notlar hiçbir şekilde anadal lisans programı not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz. Anadal lisans diploma programı genel not ortalaması 2.50’nin altında olan öğrenci bir defaya mahsus programa devam eder. Genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altında olan öğrencinin ikinci anadal lisans diploma programından kaydı silinir.

ı) Çift anadal programından kendi isteğiyle kaydını sildiren bir öğrenci yeniden aynı programa başvuramaz.

i) Anadal ve ikinci anadal lisans programlarına ait stajlar, ilgili bölümlerin karşılıklı anlaşmaları çerçevesinde yürütülür.

j) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal lisans diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

 

Yandal Eğitim Öğretim Genel İlkeleri ve Başvuru Koşulları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile LLP/Erasmus ve Farabi Değişim Programına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi

Madde 10 – (1) Yandal eğitim-öğretim genel ilkeleri ve başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

a) Yandal başvuruları birimin Öğrenci İşleri’ne yapılır. Başvurular, o programın yürütüldüğü birimin ilgili kurulları tarafından değerlendirilir. Öğrencilerin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

b) Yandal programlarından aldığı derslerden başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Yandal Programlarında alınan notlar hiçbir şekilde Anadal Lisans Programı not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması 2.00’un altında olan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir. Yandal sertifikasının alınabilmesi için, programı uygulayan bölümün mezuniyet kredisinin altıda birinden az olamaz. Yandal programı en az 6 mesleki temel dersten oluşur ve bu program içinde alınan dersler için ayrı not çizelgesi düzenlenir.

c) Anadal programından izinli sayılan öğrenci, yandal programından da izinli sayılır. Yandal programında, öğrencinin alması gereken dersin açılamaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, yandal programı veren bölümün ve yandal programının bağlı olduğu birimin onayı ile yarıyıl izni verilebilir.

ç) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süreleri; yandal programını bitirebilmeleri için ilgili birim kurullarının kararı ile en fazla bir yarıyıl uzatılabilir. Bu öğrenciler anadal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait öğrenci katkı payını anadal diploma programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler.

d) Bir öğrenci anadal öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kayıt yaptırabilir.

e) Anadal ve yandal programlarına ilişkin stajlar, ilgili bölümler/programların karşılıklı anlaşmaları çerçevesinde yürütülür.

f) Yandal sertifika programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezun olmadan yandal programının sertifikası verilmez.

g) Yandal programından ayrılan veya ilişiği kesilen öğrencinin, yandal programında aldığı ve başarılı olduğu bir dersin, eşdeğerliği kabul edilen anadal dersi yerine sayılması ilgili birim kurullarının kararı ile kabul edilir.

ğ) Yandal programından kendi isteğiyle kaydını sildiren bir öğrenci yeniden aynı programa başvuramaz.

 

Değişim Programları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile LLP/Erasmus ve Farabi Değişim Programına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi

Lifelong Learning Programme/Erasmus ve Farabi Değişim Programları Genel İlkeleri ve Başvuru Koşulları

Madde 11 – (1) Değişim programları eğitim-öğretim genel ilkeleri ve başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

a) Lifelong Learning Programme/Erasmus ve Farabi Değişim Programlarına, Üniversitede ilk yılını tamamlamış olan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler başvuru yapabilir. Genel not ortalaması, önlisans ve lisans öğrencileri için 2.00/4.00, lisansüstü öğrencileri için ise 2.50/4.00 ve daha önce Lifelong Learning Programme/Erasmus veya Farabi öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış olması gerekir.

b) Lifelong Learning Programme/Erasmus ve Farabi değişim programından faydalanmak isteyen öğrencilerin, ilan edilen tarihlerde, eğitim gördükleri bölümün Lifelong Learning Programme/Erasmus ve Farabi bölüm koordinatörlerine başvurmaları gerekir.

c) Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi, ilan edilen sınav tarihlerinde, ikili anlaşmalar çerçevesinde sınav yaparak, asil ve yedek öğrencileri belirlerler ve duyurur.

ç) Bilecik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi, öğrencilere gidecekleri üniversitelerde yapmaları gereken başvuru işlemleri ve kendi fakültelerinde yapacakları işlemlerle ilgili bilgi verir.

d) Öğrenciye ait Öğrenim Sözleşmesi, Lifelong Learning Programme/Erasmus ve Farabi bölüm koordinatörlerince hazırlanır ve birim koordinatörüne iletilir. Birim koordinatörü de Sözleşmeyi Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne gönderir.

e) Öğrenci, kabul edildiği üniversitede alacağı derslerle ilgili olarak, dersin açılamaması, kontenjanın dolu olması vb. gibi nedenlerden dolayı değişiklik olması halinde, Öğrenim Sözleşmesi’nin yenilenmesi için ders değişiklik önerileriyle birlikte Lifelong Learning Programme/Erasmus ve Farabi bölüm koordinatörüne başvurur.

f) Öğrencinin birimin ilgili kurullarınca Lifelong Learning Programme/Erasmus ve Farabi değişim programı ile gidecekleri üniversitede kalacakları tarihler boyunca akademik izinli sayılması sağlanır. Alınan kurul kararları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na ve Uluslararası İlişkiler Ofisine gönderilir.

g) Öğrenci, Lifelong Learning Programme/Erasmus ve Farabi değişim programı sonrasında gittiği üniversiteden aldığı derslerin not döküm belgesini (transkript), katılım sertifikasını ve diğer gerekli belgeleri Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim eder. Uluslararası İlişkiler Ofisi öğrencinin not döküm belgesini ders intibaklarının yapılabilmesi için ilgili Lifelong Learning Programme /Erasmus ve Farabi birim koordinatörüne gönderir. Hazırlanan AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) intibak formu birimin ilgili kurullarının kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.

h) Lifelong Learning Programme/Erasmus ve Farabi programına katılmaktan vazgeçen öğrenciler, bölüm koordinatörüne başvurur.