Mevzuat

Hizmet İçi Eğitim ve Destek Şube Müdürlüğü
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Tıklayınız.
– 4857 Sayılı İş Kanunu Tıklayınız.
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu Tıklayınız.
– 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Tıklayınız.
– Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Tıklayınız.
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik Tıklayınız.
– Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği Tıklayınız.
– Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin  Genel Yönetmelik Tıklayınız.
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Tıklayınız.
– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Hizmet içi Eğitime İlişkin Usul ve Esaslar Tıklayınız. 
– 2 No’lu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Tıklayınız.
696  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında  Kanun Hükmünde Kararname 
– 375 Sayılı KHK’nin Geçici 23 ve 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tıklayınız.

Kadro İlan ve İstatistik Şube Müdürlüğü

– 2 No’lu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Tıklayınız.
– Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin 
  Yönetmelik Tıklayınız.
– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
   Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tıklayınız.
– 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu Tıklayınız.
– 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Tıklayınız.
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Tıklayınız.

  Akademik Personel Şube Müdürlüğü

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Tıklayınız.
– 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Tıklayınız.
– 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu Tıklayınız.
– 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun Tıklayınız.
– 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu Tıklayınız.
– 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Tıklayınız.
– Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği Tıklayınız.
– Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Tıklayınız.
– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 
   Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Tıklayınız.
– Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik Tıklayınız.
– Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği Tıklayınız.
– Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Tıklayınız.
– Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Tıklayınız.
– Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Tıklayınız.
– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Ölçütler)        
– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü (BİDEK) Bilimsel / Sanatsal 
   Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi Tıklayınız.
– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Araştırma Görevlilerinin Atanmaları ve Görev Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin  
   Esaslar Tıklayınız.

İdari Personel Şube Müdürlüğü

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Tıklayınız.
– 2828 Sosyal Hizmetler Kanunu Tıklayınız.
– 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Tıklayınız.
– 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun Tıklayınız.
– 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Tıklayınız.
– Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Tıklayınız.
– 2 No’lu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Tıklayınız.
– Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No :160) Tıklayınız.
– Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No : 6 ) Tıklayınız.
– Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No : 2 ) Tıklayınız.
– Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No : 4 ) Tıklayınız.
– Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Tıklayınız.
– Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim  Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
  Yönetmeliği Tıklayınız.
– Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik Tıklayınız.
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik Tıklayınız.
– Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği Tıklayınız.
– Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Tıklayınız.
– Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik Tıklayınız.
– Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği Tıklayınız.
– Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin  Genel Yönetmelik Tıklayınız.
– Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
  Yönetmelik Tıklayınız.