Kadro, İlan ve Sicil Şube Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluğu

 • Akademik kadro sistem giriş ve takiplerinin yapılması. (YÖKSİS,DPB-E.BÜTÇE-NETİKET)
 • E-BÜTÇE sistemi üzerinden ayrılan başlayan akademik personel raporlarının girilmesi.
 • DPB E-Uygulama sistemi üzerinden ayrılan başlayan akademik personel raporlarının girilmesi.
 • Akademik kadro Karşılıklı Derece Değişikliği iş ve işlemlerinin yürütülmesi.
 • Akademik kadro taleplerinin toplanılması ve kadro planlaması yapılması.
 • Kadro aktarma işlemlerinin yapılması. (ÜYK-YÖKSİS)
 • Akademik kadro iptal-ihdas işlemelerin yapılması ve sürecin yürütülmesi.
 • Akademik kadrolar için ilana çıkılacak kadroların tespitinin yapılması.
 • Akademik kadrolar için ilana çıkılacak Öğretim Üyesi kadroların hazırlıkların yapılarak Resmi Gazete’de yayımlanmasını sağlamak.
 • Resmi Gazete’de yayımlatılan Üniversitemiz Öğretim Üyesi ilanımızın Üniversitemiz Web sayfasında duyurulmasını sağlamak.
 • Akademik kadrolar için ilana çıkılacak Diğer Öğretim elemanı kadroların hazırlıkların yapılarak YÖKSİS veri girişlerinin ardından YÖKSİS üzerinden yayımlanmasını sağlamak.
 • YÖKSİS üzerinden yayımlatılan Üniversitemiz Diğer Öğretim Elemanlarına ait ilanımızın Üniversitemiz Web sayfasında duyurulmasını sağlamak.
 • Tüm personelin emeklilik işlemlerini yürütmek.
 • Emeklilik işlemi neticesinde personelin tüm sistem ayrılışlarının yapılması.
 • Naklen ayrılmak isteyen personelin tüm muvafakat işlemlerinin yürütülmesi.
 • Tüm personelin askerlik sevk tehir işlemlerinin yapılması.
 • Aylık rapor kesintisi yapılacak personel listesinin hazırlanıp gönderilmesi.
 • PM sistemi üzerinden gelen fotoğrafların NETİKET üzerinden değişiminin sağlanması ve PVS üzerine aktarımının sağlanması.
 • Tüm personelin personel kimlik kartı iş ve işlemlerinin yürütülmesi.
 • Hukuk Müşavirliği aracılığıyla istenilen Mahkeme Evrak hazırlıklarının yapılması ve elden teslim edilmesi.
 • Akademik ve İdari personelin emeklilik, nakil, istifa ve diğer ayrılış sonrası İlişik Kesme işlemlerini düzenlemek.
 • Naklen ayrılan personelin dosyalarının gönderilmesi ve nakil gelen personelin dosyalarının teslim alınması işlemlerini yürütmek.
 • Akademik ve İdari personelin SSK ve Bağ-Kur’da geçen hizmetlerinin tespiti için gerekli işlemleri yürütmek.
 • Akademik ve İdari personelin askerlik süreleri, ücretsiz izinde geçen süreleri ve yurtdışında geçen sürelerinin tespitini yapmak.
 • Akademik ve İdari personelin Hizmet Belgelerini düzenlemek.
 • Ölüm halinde personelin yakınına maaş bağlanması ile ilgili işlemleri yapmak.
 • Faaliyet raporu düzenlemek.
 • Görevinden Ayrılan ve Göreve Başlayan Personelin Listelerinin Tutulması
 • Emeklilik, Nakil ve İstifa İşlemleri Şefi, Sicil ve Destek Şube Müdürü, ve Personel Daire Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmak.
  Personele ait evrakların ve özlük dosyasının arşivlenmesini sağlamak.
 • Akademik ve İdari personelin Sicil Özetlerini düzenlemek.
 • Akademik ve İdari personelin gerekli disiplin yazışmalarını yapmak.
 • Bilgi Edinme Birimi yazışmalarını yapmak ve arşivlenmesini yürütmek.
 • Akademik ve İdari personelin disiplin dosyalarını muhafaza etmek ve düzenlemek.
 • Akademik ve İdari personelin Genel ve Ek Beyan Mal Bildirim Formlarını doldurmasını sağlamak ve muhafaza etmek.
 • Soruşturma geçirip ceza alan personelin ilgili sistemlere (DPB-YÖKSİS-NETİKET) cezalarının işlemek
 • Soruşturma geçirip ceza alan personelin cezalarının güncel olarak tutulmasını sağlamak.
 • Akademik ve İdari personelin Çalışma Belgelerini düzenlemek.
 • İnceleme ile ilgili tüm yazışmaları yapmak ve arşivlenmesini sağlamak.
 • Personelin Sendika Üyeliğine başvuru formları geldiğinde Personel Otomasyon Programına bilgi girişi yapılarak listelerin güncel tutulması.
 • Personelin Sendika Üyeliğinden çekilme bildirim formları geldiğinde Personel Otomasyon Programına bilgi girişi yapılarak listelerin güncel tutulması.
 • Sendika ile ilgili genel yazışmaların yürütülmesi.
 • Yetkili sendika belirleme ve kurum idari kurulu toplantı işlemlerini yürütmek.
 • Kurum İdari Kurulu İşlemlerinin birimler koordinesi sağlamak.
 • 4688 Nolu Tutanagının hazırlanması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilmesi.
 • Hususi ve Hizmet Pasoport İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Memuriyetten çıkarılanların işlenmesi ve bu kişilerin atanmasının yapılmaması için ilgili şube müdürlüklerini bilgilendirmek.
 • Personelin Aile Durum değişiklik (Evlilik, Boşanma, Çocuk) işlemleri yapmak ve bu bilgilerin sistem girişleri ile güncel tutulmasını sağlamak.
 • Tüm personelin Ücretsiz İzin iş ve işlemlerini düzenlemek.
 • Personel mahkeme kararıyla ad-soyad veya yaş değişikliği (tahsis) yapmışsa, bunu ilgili mahkeme kararına göre OTOMASYON Programlarına işlemek ve ilgili birimlere bildirmek.
 • Personelin Yıllık İzin, Hastalık İzni, Mazeret İzni ve Refakat İzinlerinin iş ve işlemlerini sağlamak.