Akademik Personel Şube Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluğu

 • Atama, yeniden atama, aylık derece, kademe ve kıdem terfilerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve takip etmek,
 • Açıktan ve naklen atanan personelin bilgilerinin Personel Otomasyon Programında   işlenmesini sağlamak ve takibini yapmak,
 • Akademik personelden istifa ile ayrılanların işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek,
 • Hizmet birleştirilmesi yapılacak olanların işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek,
 • 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca görevlendirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Her türlü hizmeti, Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak ve zamanında yapılmasını sağlamak,
 • 2547, 2914 Sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat değişikliklerini takip etmek,
 • Sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı çalıştırılması ile ilgili işlemlerin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • EBYS’den Gelen-Giden evrakların işlemlerinin yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi,
 • Akademik yönetim unvanlarına atananların işlemelerinin yapılması.
 • 2547/35.maddesi uyarınca lisansüstü işlemleri yapmak.
 • YLSY öğrencilerinin işlemlerinin yapılması.
 • Görevlendirmelerin yapılması.
 • ÜAK’dan gelen Doçentlik Sınavına başvuran adayların jürilerinde görev alan Üniversitemiz Profesörlerine gönderilen zarfların zimmetle teslim edilmeleri ve hazırladıkları Doçentlik Eser İnceleme Raporları’nın da yazımız ekinde ÜAK’ ya gönderilmesi işlemleri
 • Doçentlik Sözlü Sınavı İş ve İşlemlerini yürütmek
 • Ders görevlendirmelerinin yapılması.
 • Hizmet birleştirme onaylarını yapmak.
 • 1416 Sayılı Kanun uyarınca atama yapmak.
 • Dosyalama işlemlerini yapmak.
 • Tüm akademik personelin emeklilik işlemlerini yürütmek.
 • Emeklilik işlemi neticesinde personelin tüm sistem ayrılışlarının yapılması.
 • Personel otomasyon, YÖKSİS, HİTAP, gibi programlara işe başlayanların ve bilgileri değişen personelin bilgilerinin kaydedilmesi.
 • E-BÜTÇE sistemi üzerinden ayrılan başlayan akademik personel raporlarının girilmesi.
 • DPB E-Uygulama sistemi üzerinden ayrılan başlayan akademik personel raporlarının girilmesi.
 • Naklen ayrılmak isteyen akademik personelin muvafakat işlemlerinin yürütülmesi.
 • Tüm akademik personelin askerlik sevk tehir işlemlerinin yapılması.
 • PM sistemi üzerinden gelen fotoğrafların NETİKET üzerinden değişiminin sağlanması ve PVS üzerine aktarımının sağlanması.
 • Tüm akademik personelin personel kimlik kartı iş ve işlemlerinin yürütülmesi.
 • Akademik personelin emeklilik, nakil, istifa ve diğer ayrılış sonrası İlişik Kesme işlemlerini düzenlemek.
 • Naklen ayrılan akademik personelin dosyalarının gönderilmesi ve nakil gelen personelin dosyalarının teslim alınması işlemlerini yürütmek.
 • Akademik personelin SSK ve Bağ-Kur’da geçen hizmetlerinin tespiti için gerekli işlemleri yürütmek.
 • Akademik personelin askerlik süreleri, ücretsiz izinde geçen süreleri ve yurtdışında geçen sürelerinin tespitini yapmak.
 • Akademik personelin Hizmet Belgelerini düzenlemek.
 • Ölüm halinde akademik personelin yakınına maaş bağlanması ile ilgili işlemleri yapmak.
 • Görevinden Ayrılan ve Göreve Başlayan Akademik Personelin Listelerinin Tutulması ve istatistiğinin tutulması için kadro sicil bölümüne gönderilmesi
 • Aylık rapor kesintisi yapılacak akademik personel listesinin hazırlanıp kadro sicil bölümüne mail ile gönderilmesi.
 • Akademik Personele ait evrakların ve özlük dosyasının arşivlenmesini sağlamak.
 • Akademik personelin Sicil Özetlerini düzenlemek.
 • Akademik personelin Genel ve Ek Beyan Mal Bildirim Formlarını doldurmasını sağlamak ve muhafaza etmek.
 • Akademik personelin Çalışma Belgelerini düzenlemek.
 • Akademik Personelin Hususi ve Hizmet Pasaport İşlemlerinin Yürütülmesi.
 • Akademik Personelin Aile Durum değişiklik (Evlilik, Boşanma, Çocuk) işlemleri yapmak ve bu bilgilerin sistem girişleri ile güncel tutulmasını sağlamak.
 • Tüm akademik personelin Ücretsiz İzin iş ve işlemlerini düzenlemek.
 • Akademik Personel mahkeme kararıyla ad-soyad veya yaş değişikliği (tahsis) yapmışsa, bunu ilgili mahkeme kararına göre OTOMASYON Programlarına işlemek ve ilgili birimlere bildirmek.
 • Akademik Personelin Yıllık İzin, Hastalık İzni, Mazeret İzni ve Refakat İzinlerinin iş ve işlemlerini sağlamak.