Akademik Personel Şube Müdürlüğü

Akademk Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 • Akademik personel kadro cetvelini sağlıklı bir biçimde tutmak, yeni kurulan birimler ile birimlerarası  kadro aktarma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Dolu – Boş (2, 3, 4 Sayılı) kadro değişiklik cetvellerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na göndermek, Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra iptal – ihdas, atama, I ve II sayılı kadro cetvellerinin güncelleştirilmesi işlemlerini yapmak,
 • Açıktan atama izinleri ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı nezdinde yazışmaları takip etmek, verilen izinler çerçevesinde ilan ve atama işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak,
 • Aylık ve üç aylık form ve tabloları ilgili zamanlarda hazırlamak, Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirmek,
 • Yeniden atama, Aylık derece, kademe ve kıdem terfileri, yıllık, mazeret ve aylıksız izin işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve takip etmek,
 • Açıktan ve naklen atanan personelin bilgilerinin Personel Otomasyon Programında   işlenmesini sağlamak ve takibini yapmak,
 • Akademik personelden askere sevk edilenlerin, istifa, nakil vb. nedenlerle ayrılanların, hizmet birleştirilmesi yapılacak olanların işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek,
 • 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca görevlendirme işlemlerinin      yapılmasını sağlamak,
 • Her türlü hizmeti, Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak ve zamanında yapılmasını sağlamak,
 • 2547, 2914 Sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat değişikliklerini takip etmek, varsa teşkilata ve birimlere duyurulmasını sağlamak,
 • Akademik Personel Şube Müdürlüğüne ait faaliyet raporunu hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak,
 • Sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı çalıştırılması ile ilgili işlemlerin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • EBYS’den Gelen-Giden evrakların işlmelerinin yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi,
 • Akademik yönetim ünvanlarına atananların tablosunun tutulması.
 • Rektörlük’te görevli akademik personelin izin işlemlerinin takibi
 • Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından istenen periyodik formları hazırlamak, göndermek.
 • 2547/35.maddesi uyarınca lisansüstü işlemleri yapmak.
 • YLS öğrencilerinin işlemlerinin yapılması.
 • Görevlendirmelerin yapılması.
 • ÜAK’dan gelen Doçentlik Sınavına başvuran adayların jürilerinde görev alan Üniversitemiz Profesörlerine gönderilen zarfların zimmetle teslim edilmeleri ve hazırladıkları Doçentlik Eser İnceleme Raporları’nın da yazımız ekinde ÜAK’ ya gönderilmesi işlemleri
 • Askerlik işlemlerinin yapılması.
 • Ders görevlendirmelerinin yapılması.
 • Hizmet birleştirme onaylarını yapmak.
 • 1416 Sayılı Kanun uyarınca Doktora yapanların atamasını yapmak.
 • Akademik Personelin ek ödemelerini takip etmek.
 • Dosyalama işlemlerini yapmak.
 • Personel otomasyon, YÖKSİS, HİTAP, DPB e-uygulama, gibi programlara işe başlayanların ve bilgileri değişen personelin bilgilerinin 5 (beş) iş günü içerisinde kaydedilmesi.