İdari Personel Şube Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluğu

 • İdari personel kadro cetvelini sağlıklı bir biçimde tutmak, yeni kurulan birimler ile birimler arası kadro aktarma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Kadro İptal-İhdas, Dolu – Boş (2, 3, 4 Sayılı) kadro değişiklik cetvellerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na göndermek, Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra iptal – ihdas, atama, I ve II sayılı kadro cetvellerinin güncelleştirilmesi işlemlerini yapmak,
 • Aday Memurların alınması ile ilgili işlemlerin yapılmasını ve dosyaların açılabilmesi için evrakların tamamlanmasını sağlamak.
 • Nakil isteğinde bulunan(başka kurumdan) memur atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki değişiklikleri takip etmek, işlemek ve ilgili birimlere duyurmak.
 • Açıktan ve naklen atanan personelin bilgilerinin Personel Otomasyon Programında işlenmesini sağlamak ve takibini yapmak,
 • KPSS Yerleştirmeleri Açıktan Atama İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • EKPSS ve Kura kayıtları sonucuna göre atanan Engelli Personel Atama İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • 3713 Sayılı kanunu ile Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulleri ve yakınlarına tanınan istihdam hakkı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Kurumumuza bildirilen personelin Atama İşlemlerinin yürütülmesi.
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümleri uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal hizmet modellerinden yararlananların Atama işlemlerinin yürütülmesi.
 • İdari personelden askere sevk edilenlerin, istifa, nakil vb. nedenlerle ayrılanların, hizmet birleştirilmesi yapılacak olanların işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek,
 • Her türlü hizmeti, Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak ve zamanında yapılmasını sağlamak,
  657, 5510 Sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat değişikliklerini takip etmek, varsa teşkilata ve birimlere duyurulmasını sağlamak,
 • Aday Memurların Asalet İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Atanan Memurların DPB Bilgi Girişlerinin Yapılması İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Aday Memurların Staj Değerlendirme Formlarının Hazırlanması
 • DPB KPSS Kadro Tahsis İşlemlerinin Yapılması
 • 657 Sayılı Kanunun 177. maddesi ile yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmeler ile 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirme ve diğer görevlendirme işlemlerini yürütülmesi ve takip edilmesi işlemlerinin yapılması.
 • Aday Memurların 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/b-4 Madde Uyarınca Görevlendirme Listelerinin takibinin yapılmasının sağlanması,
 • KPSS Yerleştirmeleri Sonucu Atanan Personelin İşlemlerini yapmak,
 • İdari Personel Şube Müdürlüğüne ait faaliyet raporunu hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak,
 • Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, YÖK. Başkanlığı ve diğer makamların istedikleri çeşitli izleme formlarını ve işlemleri ilgili zamanlarda hazırlamak ve ulaştırılmasını sağlamak.
 • İdari yönetim ünvanlarına atananların tablosunun tutulması.
 • Yıllık terfi işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • Sicil Not Ortalaması İle İlgili 8 yılda olumsuz sicil almayanlarının takibinin yapılarak Kademe İlerlemesi İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • Her mali yılı başı Yan Ödeme Cetvellerinin hazırlanarak vize alınmasını sağlamak.
 • Hizmet birleştirme onaylarını yapmak.
 • Görevde Öğrenim durumu değişenlerin intibak işlemlerini yürüterek öğrenim listelerinin güncellenmesi işlemlerinin yürütmek.
 • Gelen Evrak-Giden Evrak Dosyasında takibi yapılan iş ve işlemleri yapmak. (Kurum dışından ve Daire Başkanlıklarından gelen evrakları gereği için servise havale etmek, servisten gelen yazıları kontrol ederek Başkanlığa göndermek.)
 • Sözleşmeli Personel çalıştırılması ili ilgili vize işlemlerini takip etmek.
 • Personel otomasyon, YÖKSİS, HİTAP, DPB e-uygulama, gibi programlara işe başlayanların ve bilgileri değişen personelin bilgilerinin muntazaman kaydedilmesi.
 • Tüm idari personelin emeklilik işlemlerini yürütmek.
 • Emeklilik işlemi neticesinde personelin tüm sistem ayrılışlarının yapılması.
 • Personel Daire Başkanlığı web sayfasının güncelleme işlemlerinin yapılmasının takibinin yapılması.
 • E-BÜTÇE sistemi üzerinden ayrılan başlayan idari personel raporlarının girilmesi.
 • DPB E-Uygulama sistemi üzerinden ayrılan başlayan idari personel raporlarının girilmesi.
 • Naklen ayrılmak isteyen idari personelin muvafakat işlemlerinin yürütülmesi.
 • Tüm idari personelin askerlik sevk tehir işlemlerinin yapılması.
 • PM sistemi üzerinden gelen fotoğrafların NETİKET üzerinden değişiminin sağlanması ve PVS üzerine aktarımının sağlanması.
 • Tüm idari personelin personel kimlik kartı iş ve işlemlerinin yürütülmesi.
 • İdari personelin emeklilik, nakil, istifa ve diğer ayrılış sonrası İlişik Kesme işlemlerini düzenlemek.
 • Naklen ayrılan idari personelin dosyalarının gönderilmesi ve nakil gelen personelin dosyalarının teslim alınması işlemlerini yürütmek.
 • İdari personelin SSK ve Bağ-Kur’da geçen hizmetlerinin tespiti için gerekli işlemleri yürütmek.
 • İdari personelin askerlik süreleri, ücretsiz izinde geçen süreleri ve yurtdışında geçen sürelerinin tespitini yapmak.
 • İdari personelin Hizmet Belgelerini düzenlemek.
 • Ölüm halinde personelin yakınına maaş bağlanması ile ilgili işlemleri yapmak.
 • Görevinden Ayrılan ve Göreve Başlayan İdari Personelin Listelerinin Tutulması
 • Aylık rapor kesintisi yapılacak idari personel listesinin hazırlanıp kadro sicil bölümüne mail ile gönderilmesi.
 • İdari Personele ait evrakların ve özlük dosyasının arşivlenmesini sağlamak.
 • İdari personelin Sicil Özetlerini düzenlemek.
 • İdari personelin Genel ve Ek Beyan Mal Bildirim Formlarını doldurmasını sağlamak ve muhafaza etmek.
 • İdari personelin Çalışma Belgelerini düzenlemek.
 • İdari Personelin Hususi ve Hizmet Pasaport İşlemlerinin Yürütülmesi.
 • İdari Personelin Aile Durum değişiklik (Evlilik, Boşanma, Çocuk) işlemleri yapmak ve bu bilgilerin sistem girişleri ile güncel tutulmasını sağlamak.
 • Tüm idari personelin Ücretsiz İzin iş ve işlemlerini düzenlemek.
 • İdari Personel mahkeme kararıyla ad-soyad veya yaş değişikliği (tahsis) yapmışsa, bunu ilgili mahkeme kararına göre OTOMASYON Programlarına işlemek ve ilgili birimlere bildirmek.
 • İdari Personelin Yıllık İzin, Hastalık İzni, Mazeret İzni ve Refakat İzinlerinin iş ve işlemlerini sağlamak.