İdari Personel Şube Müdürlüğü

İdari Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 • İdari personel kadro cetvelini sağlıklı bir biçimde tutmak, yeni kurulan birimler ile birimlerarası kadro aktarma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Kadro İptal-İhdas, Dolu – Boş (2, 3, 4 Sayılı) kadro değişiklik cetvellerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na göndermek, Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra iptal – ihdas, atama, I ve II sayılı kadro cetvellerinin güncelleştirilmesi işlemlerini yapmak,
 • Aday Memurların alınması ile ilgili işlemlerin yapılmasını ve dosyaların açılabilmesi için evrakların tamamlanmasını sağlamak.
 • Nakil isteğinde bulunan(başka kurumdan) memur atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki değişiklikleri takip etmek, işlemek ve ilgili birimlere duyurmak.
 • Açıktan ve naklen atanan personelin bilgilerinin Personel Otomasyon Programında işlenmesini sağlamak ve takibini yapmak,
 • KPSS Yerleştirmeleri Açıktan Atama İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • EKPSS ve Kura kayıtları sonucuna göre atanan Engelli Personel Atama İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • 3713 Sayılı kanunu ile Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulleri ve yakınlarına tanınan istihdam hakkı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Kurumumuza bildirilen personelin Atama İşlemlerinin yürütülmesi.
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümleri uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal hizmet modellerinden yararlananların Atama işlemlerinin yürütülmesi.
 • İdari personelden askere sevk edilenlerin, istifa, nakil vb. nedenlerle ayrılanların, hizmet birleştirilmesi yapılacak olanların işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek,
 • Her türlü hizmeti, Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak ve zamanında yapılmasını sağlamak,
  657, 5510 Sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat değişikliklerini takip etmek, varsa teşkilata ve birimlere duyurulmasını sağlamak,
 • Aday Memurların Asalet İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Vekalet Yazışmaları İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Atanan Memurların DPB Bilgi Girişlerinin Yapılması İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Aday Memuların Staj Değerlendirme Formlarının Hazırlanması
 • DPB KPSS Kadro Tahsis İşlemlerinin Yapılması
 • 657 Sayılı Kanunun 177. maddesi ile yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmeler ile 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirme ve diğer görevlendirme işlemlerini yürütülmesi ve takip edilmesi işlemlerinin yapılması.
 • Aday Memurların Hizmet İçi Eğitim Programlarının Hazırlanması,
 • Aday Memurların 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/b-4 Madde Uyarınca Görevlendirme Listelerinin takibinin yapılmasının sağlanması,
 • Hukuk Müşavirliğinin İstediği Evrakların Hazırlanması İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • KPSS Yerleştirmeleri Sonucu Atanan Personelin İşlemlerini yapmak,
 • İdari Personel Şube Müdürlüğüne ait faaliyet raporunu hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak,
 • Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, YÖK. Başkanlığı ve diğer makamların istedikleri çeşitli izleme formlarını ve işlemleri ilgili zamanlarda hazırlamak ve ulaştırılmasını sağlamak.
 • İdari yönetim ünvanlarına atananların tablosunun tutulması.
 • Yıllık terfi işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından istenen periyodik formları hazırlamak, göndermek.
 • Disiplin cezasını gerektiren hallerde Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası verilen Personellerin takibi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • Ceza ve Ödül İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • Sicil Not Ortalaması İle İlgili 8 yılda olumsuz sicil almayanlarının takibinin yapılarak Kademe İlerlemesi İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • Aday memurların Temel Eğitim programını, eğitim yerini, eğitimcilerini belirlemek ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak, Hazırlayıcı eğitim programını Devlet Personel Başkanlığına göndermek eğitimcilere Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Temel Eğitim Notları kitabındaki eğitim konularını iletmek, Eğitim konularının hazırlanmasını ve eğitimcilere iletilmesini sağlamak Aday memurların hazırlayıcı ve Temel eğitime katılmalarını sağlamak. Hazırlayıcı Eğitim Programını Devlet Personel Başkanlığına göndermek.
  Temel Eğitim sonunda sınavların yapılmasını sağlamak Temel Eğitim Değerlendirme Formunu düzenleyerek Devlet Personel Başkanlığına bildirmek,
 • Birimlerin Hizmetiçi Eğitim taleplerini yerine getirmek ve sonuçlandırmak.
 • Hazırlayıcı Eğitim sonunda sınavların yapılmasını sağlamak,
 • Aday memurların uygulamalı Staj Eğitimlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını takip etmek,
 • Her mali yılı başı Yan Ödeme Cetvellerinin hazırlanarak vize alınmasını sağlamak.
 • Askerlik nedeniyle aylıksız izine ayrılanların takibi ile Askerlik sonrası göreve başlayanların Askerlik Hizmetinin intibakında değerlendirilmesi işlemlerinin yapılması.
 • Hizmet birleştirme onaylarını yapmak.
 • Görevde Öğrenim durumu değişenlerin intibak işlemlerini yürüterek öğrenim listelerinin güncellenmesi işlemlerinin yürütmek.
 • İdari Personelin ek ödemelerini takip etmek.
 • Dosyalama işlemlerini yapmak.
 • Gelen Evrak-Giden Evrak Dosyasında takibi yapılan iş ve işlemleri yapmak. (Kurum dışından ve Daire Başkanlıklarından gelen evrakları gereği için servise havale etmek, servisten gelen yazıları kontrol ederek Başkanlığa göndermek.)
  Sözleşmeli Personel ve Geçici İşçi çalıştırılması ili ilgili vize işlemlerini takip etmek.
 • Personel otomasyon, YÖKSİS, HİTAP, DPB e-uygulama, gibi programlara işe başlayanların ve bilgileri değişen personelin bilgilerinin muntazaman kaydedilmesi.
 • Faliyet raporu işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Personel Daire Başkanlığı web sayfasının güncelleme işlemlerinin yapılmasının takibinin yapılması.