İdari Personel Şube Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluğu

 • İdari personel kadro cetvelini sağlıklı bir biçimde tutmak, yeni kurulan birimler ile birimlerarası kadro aktarma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Kadro İptal-İhdas, Dolu – Boş (2, 3, 4 Sayılı) kadro değişiklik cetvellerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na göndermek, Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra iptal – ihdas, atama, I ve II sayılı kadro cetvellerinin güncelleştirilmesi işlemlerini yapmak,
 • Aday Memurların alınması ile ilgili işlemlerin yapılmasını ve dosyaların açılabilmesi için evrakların tamamlanmasını sağlamak.
 • Nakil isteğinde bulunan(başka kurumdan) memur atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki değişiklikleri takip etmek, işlemek ve ilgili birimlere duyurmak.
 • Açıktan ve naklen atanan personelin bilgilerinin Personel Otomasyon Programında işlenmesini sağlamak ve takibini yapmak,
 • KPSS Yerleştirmeleri Açıktan Atama İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • EKPSS ve Kura kayıtları sonucuna göre atanan Engelli Personel Atama İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • 3713 Sayılı kanunu ile Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulleri ve yakınlarına tanınan istihdam hakkı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Kurumumuza bildirilen personelin Atama İşlemlerinin yürütülmesi.
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümleri uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal hizmet modellerinden yararlananların Atama işlemlerinin yürütülmesi.
 • İdari personelden askere sevk edilenlerin, istifa, nakil vb. nedenlerle ayrılanların, hizmet birleştirilmesi yapılacak olanların işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek,
 • Her türlü hizmeti, Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak ve zamanında yapılmasını sağlamak,
  657, 5510 Sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat değişikliklerini takip etmek, varsa teşkilata ve birimlere duyurulmasını sağlamak,
 • Aday Memurların Asalet İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Atanan Memurların DPB Bilgi Girişlerinin Yapılması İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Aday Memuların Staj Değerlendirme Formlarının Hazırlanması
 • DPB KPSS Kadro Tahsis İşlemlerinin Yapılması
 • 657 Sayılı Kanunun 177. maddesi ile yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmeler ile 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirme ve diğer görevlendirme işlemlerini yürütülmesi ve takip edilmesi işlemlerinin yapılması.
 • Aday Memurların 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/b-4 Madde Uyarınca Görevlendirme Listelerinin takibinin yapılmasının sağlanması,
 • KPSS Yerleştirmeleri Sonucu Atanan Personelin İşlemlerini yapmak,
 • İdari Personel Şube Müdürlüğüne ait faaliyet raporunu hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak,
 • Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, YÖK. Başkanlığı ve diğer makamların istedikleri çeşitli izleme formlarını ve işlemleri ilgili zamanlarda hazırlamak ve ulaştırılmasını sağlamak.
 • İdari yönetim ünvanlarına atananların tablosunun tutulması.
 • Yıllık terfi işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • Sicil Not Ortalaması İle İlgili 8 yılda olumsuz sicil almayanlarının takibinin yapılarak Kademe İlerlemesi İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • Her mali yılı başı Yan Ödeme Cetvellerinin hazırlanarak vize alınmasını sağlamak.
 • Hizmet birleştirme onaylarını yapmak.
 • Görevde Öğrenim durumu değişenlerin intibak işlemlerini yürüterek öğrenim listelerinin güncellenmesi işlemlerinin yürütmek.
 • Gelen Evrak-Giden Evrak Dosyasında takibi yapılan iş ve işlemleri yapmak. (Kurum dışından ve Daire Başkanlıklarından gelen evrakları gereği için servise havale etmek, servisten gelen yazıları kontrol ederek Başkanlığa göndermek.)
 • Sözleşmeli Personel çalıştırılması ili ilgili vize işlemlerini takip etmek.
 • Personel otomasyon, YÖKSİS, HİTAP, DPB e-uygulama, gibi programlara işe başlayanların ve bilgileri değişen personelin bilgilerinin muntazaman kaydedilmesi.
 • Personel Daire Başkanlığı web sayfasının güncelleme işlemlerinin yapılmasının takibinin yapılması.