5.2.1. Etkililik

İnsan kaynakları yönetimi ve etkinlik düzeyi;

Personel Daire Başkanlığı, kurumun insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda her yıl doğabilecek ihtiyaçları göz önünde bulundurarak kadro planlaması yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda insan kaynağı temininde karşılaşılabilecek sorunlar minimuma indirilmektedir. Kurumumuz tarafından istihdam edilen akademik ve idari personelin alanıyla ilgili bilgi ve becerisini, işgücüne katkısını arttırmak ve çalışma ortamındaki uyumunu sağlamak amacıyla oryantasyon faaliyetleri ve hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir.

İdari personelin istihdamında KPSS veya naklen atama yolu kullanılmaktadır. Bundan dolayı DPB personel taleplerinde belirtilen kriterler kullanılmaktadır. Bu sebeple personelimize Başkanlığımız tarafından yalnızca “resmi yazışma kuralları, bilgisayar kullanımı, yükseköğretim mevzuatı, etkili iletişim, davranış biçimi, protokol kuralları, kurum kültürü, aidiyeti vb.” konularında eğitimler verilmesini mümkün kılabilmiştir. Değişik tarihlerde kurumumuz personeline görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılarak üst unvanlara liyakat sistemi içinde yükseltilmeleri sağlanmaktadır. Akademik personel alımı ise Üniversitemiz tarafından kuruma alınacak personelin kriteri belirlenerek ilan edilmekte olup, ilan aşamasında başvuruda bulunan kişilerin başvuru dosyası incelenerek başvuruda bulunduğu alana uygun olup olmadığı Üniversite tarafından belirlenen komisyon tarafından gerekli incelemeler yapılarak rapor edilmektedir

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görevli akademik ve idari personelin kuruma uyumunu sağlamak, mevcut ve/veya değişen iş akışını mümkün olan en kısa sürede öğrenmesini sağlamak, kurum kültürü ve aidiyet duygusunu geliştirmek, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazanmalarını sağlayarak moral ve motivasyonunu yükseltmek ve benzeri konularda planlanan eğitimler verilmektedir

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun gerektirdiği usul ve esaslara ek olarak Üniversitemiz KAYSİS belgerinde yer alan yönetmelik ve yönergelere, uygulama esaslarına, sözleşme protokollere vb. dokümanlara uygun kaynak sağlanmakta ve personel yönetimi sağlanmaktadır.