5.5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme

5.5.1. Etkinlik Paylaşımı
Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma yöntemi;

5.5.2. Güvence
Kamuoyuna sunulan bilgilerin tamamı bölüm başkanlarının kontrolünde birim yönetim kurulunun onayı sonrasında kamuoyuna sunulacaktır.

5.5.3. Liderlik Ölçümleri
Bu anlamda bölüm kurulu kararları ve tüm işleyiş tüm akademik ve idari personelin görüş ve önerileri doğrultusunda ölçülmekte ve planlanmaktadır.

5.5.4. Şeffaflık Politikaları
Birim bünyesinde şeffaf ve denetlenebilir yönetim anlayışı yerleşiktir.

5.5.5. Kamuoyu Paylaşımı
Bu anlamda birim web sayfası etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun yanında üniversitemiz tarafından düzenli olarak basılan süreli yayınların da etkili olacağı düşünülmektedir.

İlgili belge ve kanıtlar birim web sitemizde periyodik olarak duyurulmaktadır. (http://w3.bilecik.edu.tr/bozuyuk/)