Öğrenci İşleri Birimi

Öğrenci İşleri Birimi Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğu dışındaki ve Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda bulunan tüm işleri yapmak.
 • Lisansüstü, lisans ve önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili yönergeleri bilmek, değişiklikleri takip etmek, duyurularını yapmak.
 • Öğrencilerin kayıt, ders kaydı, öğrenci belgesi, tecil, not döküm belgesi, kayıt dondurma, ilişik kesme, yatay geçiş, muafiyet, burs, geçici mezuniyet, diploma vb. iş ve işlemleri yürütmek.
 • Öğrenci işleri ile ilgili günlük ve dönemlik yazışmaları hazırlamak.
 • Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ve ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlamak.
 • Birimine kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazışmalarını yapmak.
 • Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışma ve işlemleri yapmak.
 • Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapmak.
 • Öğrencilerle ilgili evrakların arşivlenmesini sağlamak.
 • İkinci öğretim öğrencilerinden % 10’a girenlerin tespitini yapmak.
 • Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarını ilgili bölümlere ve öğrencilere bildirmek.
 • Her yıl sonunda başarı oranlarını tanzim etmek.
 • Öğrenci Konseyi ve Temsilciliği ile ilgili işlemlerini yapmak.
 • Birimine alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmaları yapmak.
 • Yarı yıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan etmek.
 • Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip etmek.
 • Eğitim-Öğretim yılı başında öğrenci danışman listelerinin güncellenmesini bölümlerden istemek ve güncel listeyi sisteme tanımlamak, danışman onaylarını takip etmek.
 • Kaydı silinen ve mezun öğrencilerin askerlik ve KYK listelerini göndermek.
 • Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapmak.
 • Çift anadal ve yandal işlemlerini yürütmek.
 • Görev alanıyla ilgili kurul ve komisyonların toplantı öncesi gündemlerini hazırlamak.
 • Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, tek ders ve ek sınav işlemlerini yürütmek.
 • Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart dosya planına uygun olarak arşivlemek.
 • Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak düzenlemek.