4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

4.1.1. Araştırma Stratejisi
Birimimiz tüm öğrencilerin yapacağı ve yapmakta olduğu araştırmalar için gerekli tüm koşulları sağlamak için koşullar çerçevesinde gereklilikleri sağlamakta yardımları ortaya koyar.

4.1.1.1. Ar-Ge Politikası, Üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak, araştırma ve geliştirmeye yönelik gerekli altyapının sağlamak üzere gerekli girişimlerde bulunmak, üretilen nitelikli bilginin ileri teknoloji ürününe dönüştürülmesi için tüm üniversite imkanlarını araştırmacılara sunmak.

4.1.1.2. Ar-Ge Stratejisi, (yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumu), Yerel sektörün beklentilerine olabildiğince uygun olacak ve Bologna süreciyle de desteklenen tüm bilişsel, bilgisel ve duygusal donanımlarla mezunlarımızın donanmasını sağlamak. Bölgesel olarak sektörlerin beklentilerine olabildiğince uygun olacak ve Bologna süreciyle de desteklenen tüm bilişsel, bilgisel ve duygusal donanımlarla mezunlarımızın donanmasını sağlamak. Ulusal olarak sektörlerin beklentilerine olabildiğince uygun olacak ve Bologna süreciyle de desteklenen tüm bilişsel, bilgisel ve duygusal donanımlarla mezunlarımızın donanmasını sağlamak.

4.1.1.3. Araştırma Fırsatları, Üniversitemiz öğrencilere çeşitli seçenekler sunmaktadır. Üniversitemiz araştırma laboratuvarları ve merkezleri, yerel sanayi kuruluşlarında yapılacak araştırmalar ve stajlar, uluslararası burslar ve devlet bütçesiyle desteklenen inceleme ve araştırma projelerine olanak sunmaktadır.

4.1.1.4. Öncelikli Alanlar, Daha çok teknik alanlarda Ar-Ge faaliyetlerine destek sunulacaktır.

4.1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri, Dış paydaşlarla ya da üniversite içindeki çeşitli birimlerle yapılacak ortak araştırma
faaliyetleri için gerekli katkı ortaya konulmaktadır.

4.1.1.6. Araştırma Platformları, Üniversitemiz bünyesinde araştırmacılara çok çeşitli birimlerde öğrencilerimize araştırmalarına uygun olarak gerekli laboratuvar, bilgisayar, salon v.b. sağlanmaktadır.

4.1.1.7. Etik Değerler, Tüm ar-ge çalışmalarında başta temel insan hakları olmak üzere, çevreyi koruma kapsamında çevre haklarına saygılı ve bu hakları ihlal etmeyen bir yöntemin izlenilmesi sağlanır. Ayrıca Ar-Ge çalışmalarının patent, lisans v.b. haklara saygılı bir biçimde yapılması sağlanmaktadır.

4.1.1.8. Araştırma Çıktıları, Araştırma çıktılarının bilimsel gelişime katkı sunması amacıyla raporlaştırılması ve gerektiğinde paylaşılması sağlanmaktadır.

4.1.2. Bütünleşik Politikalar
Eğitim-öğretim süreçlerinde gerekli olduğu durumlarda Ar-Ge süreçleriyle de bütünleşik olarak öğrencilerin elde ettikleri teorik bilgilerin pratik olarak uygulanması ve bunun ötesinde de bilimsel olarak gelişmeyi sağlayacak koşulların sağlanmasına dönük politikalar desteklenir ve uygulanır.

4.1.3. Katkısal Politikalar
Araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda topluma ve bilim dünyasına katkıda bulunacak sonuçların ortaya çıkması için gerekli destekleyici politikalar ortaya konulmaktadır.

4.1.4. Kalkınma Hedefleri
Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerine bağlı olarak hangi alanlarda Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı, hangilerinin öncelikli olarak ele alınacağı belirlenerek uygulamaya konulmaktadır.

4.1.5. Kültürel Katkılar
Yapılan araştırmalar kapsamında özellikle sosyal bilimlerdeki branşlarda yerel kültürü destekleyici faaliyetlerin yapılmasına katkıda bulunulmaktadır.

Birimimiz ön lisans düzeyinde eğitim verdiği için AR-GE faaliyetleri oldukça kısıtlıdır. Öğretim elemanlarımız kendi bilimsel araştırmaları için Üniversitemiz BAP komisyonunun mali desteklerinden yararlanmaktadır. Yapılan çalışmalara http://bapoto.bilecik.edu.tr/?act=guest&act2=projeler&durum=tamam&__pg_id__=P182 web adresinden ulaşmak mümkündür.