3.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

3.3.1. Politikalar
Kurumda öğrenci merkezli öğrenme (aktif) konusunda öğrenci ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrenci odaklı olarak uygulanan politikalar bulunmaktadır.

3.3.1.1. Eğitim Politikası, Birimin öğrenci merkezli eğitim konusunda öğrenci ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygulanan politikalar bulunmaktadır.

3.3.2. Yayılımlar
Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılan uygulamaların yayılımı uygulanan politikaların kurum tarafından yürütülmekte olan staj ve iş yeri uygulaması dersinin dış paydaşlara yönelik olmasıdır.

3.3.2.1. Bilinirlik, Bu politika hakkında birimdeki tüm öğrenci ve öğretim elemanı bilgilendirilmektedir.

3.3.3. Yetkinlikler
Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda son gelişmeler hakkında akademik olarak yapılan araştırmalar takip edilerek ve dış paydaşların görüşleri alınarak öğretim elemanlarının yetkinlikleri geliştirilmektedir.

3.3.4 İş Yükleri
Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenme yöntemi Bologna sistemi dahilinde paydaşlarla yapılan anketler ve görüşmelerle belirlenmektedir.

3.3.5. Öğrenci Katılımı
Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenci görüşlerinin alınma yöntemi öğrenci odaklı öğrenme esası uyarınca öğrenci görüş ve önerileri alınarak kredi değerleri ile belirlenmektedir.

3.3.6. Uluslararası Hareketlilik
Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sistemi Erasmus öğrenci değişim programlarında kullanılmaktadır.

3.3.7. Deneyimleme
Staj ve işyeri eğitimi gibi birim dışı deneyim kazanma programlarının yürütülme yöntemi takvim belirlenerek ve dış paydaşlarla görüşme yapılarak gerçekleşmektedir.

3.3.7.1. Süreçler, Staj ve işyeri eğitimi gibi birim dışı deneyim kazanma programlarının yürütülme yöntemi takvim belirlenerek ve dış paydaşlarla görüşme yapılarak gerçekleşmektedir.

3.3.7.2. Paydaş Güvenceleri, Paydaşların katılımının güvence altına alınması iç ve dış paydaşların iletişim bilgileri alınarak ve birebir görüşme yapılarak sağlanmaktadır.

3.3.8. Seçmeli Dersler
Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli mesleki olmayan dersler belirlenen dönemlerde birimde açılmaktadır. Öğrenciler kayıt yenileme döneminde danışman öğretim elemanları ile görüşme yaparak bu derslere yönlendirilmektedir.

3.3.8.1. Disiplinlerarası Seçmeli Dersler, Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli derslere öğrenciler programlar arası yakın uyumlu ve kültürel derslerin açılması suretiyle ve danışman öğretim elemanının yönlendirmesiyle yaparlar.

3.3.9. Seçmeli Derslerin Yönetimi
Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen öğretim kurumlarının benzer programlarını incelemiş, mezunların ve iş dünyasının görüşleri alınmış ve öğrenci talepleri değerlendirmeye alınmıştır. Alınan görüşler Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen kriterler, Ulusal ve Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak program yeterlilikleri belirlenmiş ve bu yeterliliklerle uyumlu ders programları oluşturulmuştur. Ders programlarında tanımlanan tüm zorunlu ve seçmeli dersler için ders amaçları, ders içerikleri, ders kazanımlarının program çıktılarına katkısı ilişkilendirilmiştir. Meslek Yüksekokulu bu süreci dinamik bir süreç olarak ele almakta ve her yıl gözden geçirilmektedir. Kuruluşta oluşturulan danışma kurulunda programlar konusunda görüş alınmış ancak danışma kurullarının sürekliliği sağlanamamıştır. Meslek Yüksekokul danışma kurulunu yenilemek ve etkin olarak çalışmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

3.3.9.1. Seçmeli Ders Uygulamaları, Bologna kriterleri çerçevesinden okulumuzda tüm birimlerde azami %25 seçmeli ders ağırlığı olmakla birlikte alternatifli seçmeli ders havuzu bulunmaktadır. Ders havuzu içerisinde yer alan dersler birim hocalarının önerisi ve sektörden gelen geri dönüşler ışığında güncellenmektedir.

3.3.10. Öğrenci Danışmanları
Öğrencilerin akademik başarılarını yönlendirmek ve onları motive etmek amacıyla uygulamaya konulmuş olan danışmanlık sistemi ile öğrencilerin başarıları teşvik edilmektedir.

3.3.10.1. Etkinlikler, Her öğrenci akademik kariyeri boyunca kendisini akademik anlamda asiste edecek bir danışmana sahiptir. Danışman, öğrenciye seçeceği dersler konusunda yardımcı olur ve programı tamamlaması için gerekli akademik planı oluşturmasında yol gösterir. Danışman, ayrıca öğrenciye yüksekokul politikası, kuralları, Yüksekokulda açılmış bulunan programlar, kariyer fırsatları vb. konularda da rehberlik eder.

3.3.10.2. Değerlendirme, Öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme kapsamında danışman akademisyenler mevcut öğrencilerinin akademik durumlarını bölüm başkanlarına bildiriler.

3.3.10.3. Başarı Ölçümleri, Başarısını ölçme ve değerlendirme (BDY) sürecinde öğrencilerin almış oldukları derslerden en az 45 genel ortalamaya sahip olmaları ve yine final sınavından en az 50 puan almaları gerekmektedir.

3.3.10.4. İlan, BDY süreçlerin öğrencilere ilan edilme yöntemi; Üniversitenin öğrenci bilgi sistemi(OBS) üzerinden yapılmaktadır.

3.3.10.5. Güvence, Programda BDY süreçleri uygulanması için güvence yöntemi; OBS de kayıt altında bulunan istatistiki bilgiler öğrencinin talebi doğrultusunda kendisine sunulmaktadır.

3.3.11. Mezuniyet Koşulları
Öğrenci mezuniyet koşullarının tanımlanması; Öğrencinin zorunlu stajını tamamlayarak en az 120 AKTS toplayıp almış olduğu tüm derslerden geçerek 2.0 üzeri not ortalamasına sahip olmasıdır.

3.3.12. Çıktı Ölçümleri
Program ve ders öğrenme çıktıları BDY yoluyla ölçülme yöntemi; OBS üzerinden ilan edilen notların pdf formatında ortalaması alınarak sınıf ortalaması ve öğrenci başarı düzeyi belirlenmektedir.

3.3.13. BDY
BDY konusunda okulumuzda her dönem başı ve sonunda olmak üzere bölüm başkanlarının katılımıyla değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Eksik görülen hususlar belirlenerek aksiyon planı hazırlanmaktadır.

3.3.14. Öğrenci Hakları
Birimde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunda öğrenci tarafından alınan sağlık raporları gereğince haklı gerekçeler öğrenci merkezli okul politikası çerçevesinde uygulanan yönetmeliklerle çözümlenmeye çalışılmaktadır.

3.3.15. Öğrenci Şikâyetleri
Öğrenci ilgili şikâyetini bağlı bulunduğu bölüm başkanına veya ilgili müdür yardımcısına iletebilmektedir.

3.3.15.1 Şikayet Giderme Politikaları, Öğrenci şikâyetlerini gidermek için uygulanan politikalar bağlamında öğrenci önce bağlı bulunduğu bölüm başkanına şikayetini iletir. Bölüm başkanı ilgili sorun ile alakalı araştırmayı yaparak ilgili müdür yardımcısına durumu iletir. İlgili müdür yardımcısının gerek görmesi durumunda da konu müdüre aktarılarak çözüm yolları aranız.

3.3.16. Alan Dışı Öğrenme
Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları için güvence altına almak için mesleki olmayan ders havuzu hazırlanmış her dönem tüm öğrencilerinin seçebileceği şekilde açıktır ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmektedir.

Bu bölümle ilgili belge ve kanıtlara birimimiz web sitesi ve öğrencilerimizin kullanımına olan kişisel verilerini izleyebildikleri OBS sisteminden ulaşılabilmektedir.
(http://w3.bilecik.edu.tr/bozuyuk/ ve https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx)