3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

3.2.1. Güncelleme
Programı gözden geçirme ve güncelleme periyotları her güz ve bahar dönemi başında gözden geçirilip düzenlenmektedir.

3.2.2. Yöntemler
Program paydaşların görüş ve önerileri alınarak gözden geçirilip güncellenmektedir.

3.2.3. Paydaş Katkıları
Program güncelleme çalışmalarına paydaş katkıları ve bunu tanımlayan süreç paydaşların görüşlerinin ders içeriklerinin güncellenmesinin yanısıra uzmanların ders işleyişine katılarak tecrübe ve tavsiyelerinin aktarılması suretiyle sağlanmaktadır.

3.2.4. Güvenceler
Birimin, eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi; Bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri Dosyalarındadır.

3.2.4.1. Bilgi formları (Ders), birim web sayfasında yer almaktadır.

3.2.4.2. Uygulama dosyaları (Ders),

3.2.4.2.1. Uygulama çizelgesi, Her dönem başı yapılan ders programları, İş Yeri Uygulaması Dersi uygulama takvimi ve staj takvimi birim binası içindeki panolarda ve birim web sayfasında yayınlanmaktadır.

3.2.4.2.2. Değerlendirme raporları (Öğretim üyesi),doktor öğretim üyeleri için üç yılda bir, öğretim görevlileri için yılda bir yapılmakta olan görev uzatma raporları ile sağlanmaktadır.

3.2.4.2.3. Anket sonuçları (Öğrenci değerlendirme), Bologna süreci kapsamında öğrenci değerlendirmeleri anket sonuçları alınarak değerlendirilmektedir.

3.2.4.2.4. Sınav dosyaları, Öğretim elemanlarının sınav sonuçlarını yayınlamasından sonra yönetmeliğe göre belirlenen tarihler arasında öğrenci işleri birimi tarafından toplanmakta ve saklama süresi dolana arşivlenmektedir.

3.2.4.2.5. Sınav soruları ve puanları, Sınav soruları sınavdan bir gün önce yönetim tarafından görevlendirilen kişinin gözetimi ve imza altında teslim alınmaktadır. Sınav puanlarının üniversitenin öğrenci bilgi sistemine öğretim elemanı tarafından girişi yapılmaktadır.

3.2.4.2.6. Soruların çözümleri, öğretim elemanlarının hazırladığı soruların cevap anahtarları yine öğretim elemanlarının odalarında bulunan şahsi kilitli çekmecelerinde saklanmaktadır.

3.2.4.2.7. En yüksek-orta-en düşük cevap kağıdı fotokopisi yayınlanmamaktadır.

3.2.4.2.8. Ders ile ilgili proje dosyalarının notları ilan edildikten sonra saklama süresi dolana kadar arşivlenmektedir.

3.2.4.2.9. En iyi proje/uygulamalar sürekli veya belirli günlerde sergilenmektedir.

3.2.4.2.10. Resmi not listesi, Üniversitenin öğrenci bilgi sisteminde (OBS) bulunan not listesi haricinde resmi not listesi tutulmamaktadır.

3.2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları,

3.2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirme raporu Bologna süreci kapsamında çıktılar değerlendirilerek hazırlanmaktadır.

3.2.4.3.2. Bologna süreci kapsamındaki matrisler ders program çıktılarına uygulanmaktadır.

3.2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirmek için mezun öğrencilerimize Bologna sistemi ile birlikte anket yapılmaktadır.

3.2.4.3.4. Bölüm hocaları tarafından dış paydaşlarla daha fazla görüşme yapılarak eğitim-öğretimde güncelleme sağlanabilir.

3.2.5. İzlemeler
Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla kullanılan mekanizmalar staj ve İş Yeri Uygulaması Dersi alan öğrencilerin gitmiş olduğu iş yerlerindeki gelişimini paydaşlarla görüşme ve yaptığı faaliyetler ve sınavlarda alınan notlar ile izlenmektedir.

3.2.6. İyileştirmeler
Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda paydaşların görüşleri doğrultusunda ders içeriklerinde iyileştirme ve güncelleme yapılmaktadır

3.2.7. Bilgilendirmeler
Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşlar telefon görüşmesi, elektronik posta gönderimi ve ziyaretler yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir.

3.2.8. Akreditasyon Destekleri
Akredite olmak isteyen programların üniversite tarafından desteklenme yöntemi bulunmamaktadır.

Birimimizdeki programlarda ara eleman yetiştirmek hedeflenmektedir. İngilizce hazırlık veya diğer akreditasyon çalışmaları bulunmamaktadır. Öğrenim kazanımları ve diğer güncellemeler dönemsel periyodlarla yapılmakta ve bölümümüz Bologna web sitesinde güncellenmektedir. İlgili güncellemelere http://bologna.bilecik.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=144&bot=307 web adresinden ulaşılabilmektedir.