3.1. Programların Tasarımı ve Onayı

3.1.1. Program Tasarımı
Birimde eğitim-öğretim programlarının tasarlama yöntemleri Bologna süreci ile birlikte iç ve dış paydaşlar ile yapılan görüşmeler neticesinde programların tasarlanıp onayı gerçekleştirilmektedir.

3.1.2. Paydaş Katılımı
Program tasarımında paydaş görüşlerini alma yöntemleri Öğretim elemanları, kamu kuruluşları, STK’lar ve kobiler ile yüzyüze görüşme ve anketler yapılmak suretiyle sağlanmaktadır.

3.1.2.1. Yansımalar, Paydaş görüşlerinin program tasarımına yansıtılma yöntemleri görüşleri alındıktan sonra ders içerikleri güncellenmektedir.

3.1.2.2. Bilgilendirme, Tasarlanan programlar konusunda paydaşları bilgilendirme araçları telefon görüşmesi, elektronik posta gönderimi ve birebir ziyaretler yapılarak gerçekleştirilmektedir.

3.1.3. Faaliyetler
Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere projelerle desteklenen faaliyetler bulunmamaktadır.

3.1.4. İç-Dış Paylaşımlar
Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile programların eğitim amaçları ve kazanımlarının Birim içinde/dışında ortamlarda/araçlarla paylaşılma araçları birim web sayfasında ders içerikleri, çıktılar ve kazanımlar paylaşılmaktadır.

3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu
Program çıktılarının TYYÇ ile uyumunu sağlama yöntemleri Bologna sisteminin uygulanması ile sağlanmaktadır.

3.1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları
Programda öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki iş yeri ortamlarında gerçekleşen mesleki uygulama/alan çalışmaları ve staj iş yüklerinin programa yansıtılma yöntemi 3+1 İş yeri uygulaması dersi, staj ve Erasmus öğrenci değişimi programı kapsamında bölüm başkanlıklarının oluşturduğu raporlar ile sağlanmaktadır.

Eğitim ve Öğretim başlığı altında yer alan tüm bölüm belge ve kanıtlarımıza http://bologna.bilecik.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=144&bot=307 web adresinden ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte; paydaş görüşleri ve mezun öğrenci görüşleri ile ilgili olarak üniversitemiz resmi web sitesinde; http://bilecik.edu.tr/AnaSayfa/Icerik/254 adresinde bir form oluşturulmuş olup, isteyen herkes görüş ve önerilerini iletebilmektedir.