2.2. Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri

2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri
Meslek Yüksekokulumuz Kalite ve Bologna komisyonları düzenli aralıklarla toplantılar düzenleyerek programdaki tüm akademik personelin sürece katılmasını ve katkı sağlamasını, görüş ve önerilerini bildirmesini ve Kalite Yönetim sürecinin sürekli olarak iyileşmesini sağlamaktadır.

2.2.2. Gruplar
Yüksekokul Müdürümüz Doç. Dr. Faruk AKIN, birim kalite komisyon üyesi, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ALKARA ise Bologna bölüm sorumlusu ve birim komisyon üyesi olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra gerekli danışma komisyonlar oluşturulmuştur.

2.2.3. İlişkiler
Kadrolarının bağlı bulunduğu bölümleri temsil etmesi açısından bölüm başkanı ve ilgili öğretim elemanları görevlendirilmiştir.

2.2.4. Temsil
Kalite Yönetimi sürecinde ilk etapta iç paydaşlarımız olan öğretim elemanları ve öğrencilerimiz ile çalışmalara başlamış olup, ilerleyen zamanlarda dış paydaşların da katılımı ile çalışmalara devam edilmiştir.

2.2.5. Değerlendirmeler
Bölümün geçmişten bugüne kadar geçirmiş olduğu ve devam eden dış değerlendirme program ve laboratuvar akreditasyonları olmamaktadır.

2.2.6. Kalite Kültürü
Birim kalite komisyonu ilk etapta sürece dair bilgilendirmeler yapmak üzere tüm bölüm hocaları ile toplantılar yapmış ve sürece dair bilgilendirmelerde bulunmuş ve akademik personelin sürece katılması sağlanmıştır. İlerleyen zamanlarda öğrenciler ve dış paydaşların da sürece dahil edilmesi planlanmaktadır.

2.2.7. Ortak Hedefler
Birim müdürü kurum ve bölümler tarafından belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılması noktasında tüm tarafların katılımını ve koordinasyonunu sağlamaktadır.

2.2.8. PUKO (eğitim-öğretim)
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesinde herhangi bir iş veya işleme başlarken ilk olarak planlaması detaylı bir şekilde yapılmakta mevcut durum, görevler ve kaynaklar net bir şekilde ortaya konmaktadır. Ardından uygulama aşamasında ilgili personele görev aktarılmakta ve eylem faaliyete geçirilmektedir. Kontrol etme kısmın ilgili bölüm başkanları ve birim amirleri tarafından gerekli izleme ve değerlendirme faaliyetleri yapılarak denetimi gerçekleştirilmektedir. Her dönem sonunda yapılan izleme ve değerlendirme toplantılarında faaliyetlerin aksayan yanları varsa tespit edilerek gerekli önlemler alınmaktadır.

2.2.9. PUKO (Ar-Ge)
Birimimiz AR-GE faaliyetlerine doğrudan katılmasa da araştırma ile ilgili kısımda
akademik personelin kişisel olarak yaptığı Araştırma projeleri ve bunlardan sağlanan verim PUKO döngüsü kapsamında değerlendirilmektedir.

2.2.10. PUKO (Toplumsal)
Toplumsal faaliyetlerde de birimimiz ihtiyaç duyulan ve alanıyla ilgili projeleri tespit etmekte, planlamakta, uygulamakta ve gerektiğinde önlemleri alabilecek yeterliliktedir.

2.2.11. PUKO (Yönetsel)
Yönetsel/idari süreçlerde bölüm içinde alınan kararlar ve yapılan projelerde; birimimiz içinde planlama, uygulama, kontrol etme ve önleme adımlarını kapsayan süreçler uygulanmaktadır.

Yüksekokulumuzun güncel kalite organizasyon yapısı ve üyeleri aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Görev Adı Soyadı Unvanı
Kalite Temsilcisi Faruk AKIN Doç. Dr.
Kalite Raportörü Battal YILMAZ Yüksekokul Sekreteri V.
Eğitim Öğretim Sorumlusu İbrahim ALKARA Dr. Öğr. Üyesi
Araştırma, Geliştirme ve
Toplumsal Katkı Sorumlusu
Alp POLAT Dr. Öğr. Üyesi
Yönetim Sistemleri Sorumlusu Cumhur ŞAHİN Dr. Öğr. Üyesi
Stratejik Plan ve Performans
Göstergeleri Sorumlusu
Önder GÜRSEL Öğr. Gör. Dr.
Anket hazırlama ve
değerlendirme Sorumlusu
Melih ERGEN Öğr. Gör.
Akademik Veri İzleme ve
Değerlendirme Sorumlusu
Ali ARICI Öğr. Gör.