2.1. Kalite Politikası

Üst yönetime bağlı kalarak kalite komisyonları oluşturulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. Sürecin tamamlanmasının ardından kalite politikası duyurulacaktır.

 

2.1.1. Değerler Yansıması

Kurumun misyon vizyon ve stratejik hedefleri üst yönetim tarafından kurumun öncelikle SWOT (Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit) analizinin yapılması ve bulgulara bağlı olarak gözden geçirilmesi ile belirlenir. Üniversitenin belirlemiş olduğu misyon ve vizyon politikalarına bağlı kalarak programımız özelinde de misyon vizyon ve hedefler belirlenmiş, kalite süreci, mezun takip sistemi ve anketleri, dış ve iç paydaş rapor analizleri ile misyon vizyon ve hedef içerikleri güncellenmekte ve sürekliliği sağlanmaktadır.

 

2.1.2. Strateji Yansıması

Bu çalışmalar misyon, vizyon ve hedeflere bağlı kalarak Yüksekokulun 4 yıllık Stratejik Planında yer almaktadır. Ayrıca bu çalışmaların denetlenmesi ve takibi daha önce belirlenen performans göstergeleri esas alınarak ilgili personel ve kurumlarca 3 aylık periyotlarla yapılmaktadır.

 

2.1.3. Misyon Farklılaşması

Programımızda meydana gelen güncel gelişmeler, sektörün istek ve ihtiyaçları doğrultusunda misyon farklılaşması önemli hale gelmiştir. Bu nedenlerden dolayı programımızda ortaya çıkan misyon farklılaşması bölüm başkanı liderliğinde bölüm öğretim üyeleri tarafından ortaya konmaktadır.

 

2.1.4. Dengeler

Birim, programlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda başvuruda bulunan öğretim elemanlarının, kongre, konferans, eğitim, sempozyum vb. faaliyetlere katılımları için gereken görevlendirmelerini yapar ve katılım ücretlerini daha önce belirlenmiş olan bütçe dahilinde herkesin eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamaktadır.

Program öğrencilerinin de taleplerini birimlere iletmesi durumunda sosyal, kültürel ve bilimsel gezi ve programlara kontenjan dahilinde katılımları sağlanır. Birimde bulunan derslik, laboratuvar, bilgisayar laboratuvarı, eğitim materyal ve malzemeleri birimde dersi seçen öğrenci sayılarına ve öğretim elemanlarının istek, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda her yıl akademik dönemin başında yönetim kurullarınca belirlenir.

 

2.1.5. Kalite Politikası

Üst yönetime bağlı kalarak kalite komisyonları oluşturulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. Sürecin tamamlanmasının ardından kalite politikası duyurulacaktır.

 

2.1.6. Kalite Yayılımı

Birim, kalite politikasını tüm paydaşlarına duyurma, birim içi ve dışında yayılımı sağlama yöntemi; Birim olarak hazırlanan kalite politikası, her programın iç ve dış paydaşlarla yaptığı toplantılar, anket ve çalıştaylarda belirlenmekte ve ilgili tüm taraflarla kalite politikası paylaşılmakta ve sonuçları yaygınlaştırılmaktadır.

 

2.1.7. İçselleştirme

Bu birimde Kalite Politikasının benimsendiğini gösteren uygulamalar; birimin kalite politikası doğrultusunda yapılan çalıştaylar, paydaş anketleri, yapılan etkinlik ve faaliyetler, oluşturulan kurul ve komisyonlar kalite politikasının benimsendiği ve uygulandığını göstermektedir.

 

2.1.8. Uygunluk

Birimin tercihlerini yansıtan bir kalite politikası (standartlara uygunluk, amaca uygunluk ya da her ikisi birlikte vb.); Bu kapsamda birimin kalite politikasına uygun olarak üst yönetim ve üst kurum amaçları, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlayacak politikalar, kurumda görev alan akademik ve idari personeller tarafından benimsenerek sürece yansıtılması ve kalite politikamızla uygun olması sağlanmıştır.

 

2.1.9. Entegrasyon

Üniversite genelinde tüm birimlerin dahil edildiği ve görüşlerinin toplandığı bir sistemle işleyen kalite süreci kurumda kalite konusunda farkındalık ve aidiyet oluşumunu da sağlamış ve takip eden süreçlerin de benzer şekilde katılımcı bir usulle yürütülmesinin gerekliliğini güçlendirmiştir.

 

2.1.10. Stratejik Entegrasyon

Birim tarafından uygulanan stratejiler üst yönetim ve kurumlarca hazırlanmış politikalarla bağlantılı olduğundan dolayı yapılan tüm faaliyetlerde stratejik entegrasyon sağlanmaktadır.

 

2.1.11. Performans Göstergeleri

Birim tarafından hazırlanan strateji raporlarının ilgili başlıkları altında bulunan performans göstergeleri izlenmesinde ve denetlenmesinde kullanılmaktadır. Bunlar; Öğretim Elemanlarının katıldığı konferans, sergi, sempozyum sayıları, üretilen yayın sayısı, öğrencilerin başarılı olduğu ders sayıları ve AKTS’leri, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan faaliyet sayısı, yapılan danışmanlık ve proje sayısı, sosyal kültürel etkinlik ve gezi sayısı, anketler, katılımcı sayısı performans göstergesi olarak kullanılmaktadır.

 

2.1.12. Anahtar Göstergeler

Akademik personelin yapmış olduğu projeler, yayınlar, yayınların almış olduğu atıflar, yazmış olduğu ulusal ve uluslar arası kitap, kitap bölümleri ve sunmuş olduğu bildiriler, mezun edilen öğrenci sayısı.

 

2.1.13. Birim Kültürü

Kurulduğu günden bu yana özel sektör, kamu, STK ve diğer ilgili paydaşlarla iş birliği ve iletişim halinde olan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı deneyimli akademik ve idari personeli ile birlikte yıllardır süregelen bir kurum kültürüne sahiptir. Bu kurum kültürünün devam etmesi ve gelişmesi için üniversite geneli ile birlikte kalite sürecine girmiş ve Bologna sürecine de dahil olarak programın gelişmesini hedeflemektedir.

 

2.1.14. Uluslararasılaşma

Birim akademik personeli uluslararası konferanslara, sempozyumlara ve eğitimlere katılarak yurt dışında programımızı temsil etmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz ve hocalarımız için Erasmus öğrenci ve personel değişim programımız var olup öğrencilerimizin program hocalarınca katılımları teşvik edilmektedir. Öğrencilerimiz bu sayede uluslararası platformda hem eğitim alma hem staj programlarına katılma imkanı bulmaktadır. Birimimizde ve programımızda Erasmus koordinatörleri sürece katkı sağlamaktadır. Ayrıca öğretim elemanları da Erasmus ders verme ve ders alma hareketliliklerine katılarak uluslararası meslektaşları ile iletişim kurma fırsatı yakalamaktadır.

 

2.1.15. İzleme

Her yıl akademik personelden yapmış oldukları uluslararası projeler, yayınlar ve katılmış oldukları sempozyum, konferans ve sergi sayıları tespit edilmekte, Erasmus değişim programlarına katılan öğrenciler ve akademik personel de idare tarafından kayıt altına alınmaktadır.

 

2.1.16. İşbirlikleri

Her yıl uluslararası ilişkiler ofisi ile uluslararası etkinliklere ve Erasmus değişim programlarına katılan öğretim elemanlarınca yapılan anlaşma ve protokoller, her yıl düzenli olarak takip edilmekte, protokol sayıları, anlaşma sayıları ve listeler ilgili kurum ve kişilerce kontrol edilmekte ve güncellenmektedir.

 

Kurumun ilan edilmiş bir kalite politikası http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/kurumsal-degerler/kalite-politikamiz/ adresinde verilmektedir. Buna göre birimimizin kalite politikası: Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda; uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, üstün performans odaklı girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacı ile toplam kalite yönetimi anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın tüm gereksinim ve beklentilerini karşılamak için eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, idari ve topluma hizmet alanlarında etkin ve verimli bir değişim ve gelişim için süreklilik sağlamaktır.

Performans göstergeleri, tüm birimleri kapsayacak şekilde, 6 aylık periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmektedir. Yıllık olarak faaliyet raporlarında (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/) ve 2018 yılı performans programında (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/01/2018-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1-Nihai.pdf) konsolide edilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Birimimizin bir önceki yıla göre gerçekleştirdiği en önemli iyileştirme kanıtları özellikle eğitim öğretim konusunda yapılan ve Bologna süreciyle birlikte, sürekli güncelleştirilerek, revize edilen ders içerikleri, ve misyonları olarak açıklanabilir. Bununla ilgili yapılan son güncellemelere;

http://bologna.bilecik.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=1 web adresinden ulaşmak mümkündür.