6. Sonuç ve Değerlendirme

Tarihini bilmeyen toplumların gelecek kaygısı taşıyan ve gününü anlamlandıramayan halleri, bu dersin önemini ortaya koymaktadır. Üniversitemizdeki bütün bölümler için okutulması zorunlu olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi I ve II dersleri öğrencilerimize tarih bilincini sağlamayı hedeflemektedir. Durmadan gelişen, değişen ve aynı zamanda küçülen dünyamızda bireylerin edindikleri mesleki eğitimin yanında kültürel yönden de gelişmiş olması gerekmektedir. Sadece kendi tarihini değil çağdaş devletlerle ilişkileri de bu derste öğrenmekte olan öğrencilere iç ve dış konularla ilgili 18. yy. sonlarından 20. yy. ortalarına kadar yaklaşık 150 yıllık bir süreçten oluşan müfredat sunulmaktadır.

Farklı bölümlerden öğrencilerin mezuniyet sonrasında meslek hayatlarına atılacakları dönemde girecekleri sınavlarda karşılarına çıkan bu müfredatın üniversite eğitimleri sırasında verilmesi, bir nevi gençlerin geleceğe hazırlanmasında da bölümün rolünü göstermektedir. Birim, verdiği derslerden ayrı, yaptığı etkinlikler ile de konusunda uzmanlaşmış, farklı üniversitelerden akademisyenleri de davet ederek konferanslar düzenlemekte ve böylece tarihin dersten ibaret olmayıp kültürel yönden de kişiyi besleyen özelliği olduğu gösterilmek istenmektedir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, şimdiye kadar herhangi bir dış değerlendirme sürecinden geçmemiştir ve kuruma sunulmuş bir Kurumsal Geri Bildirim Raporu mevcut değildir. Ancak Birimimiz, Üniversitemizin stratejik planında ve Birimin stratejik planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, gerekli görülen şartların sağlanması ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için çaba göstermektedir. Gerekli kalite koşullarını sağlamak ve Birimin yürüttüğü eğitim öğretim faaliyetlerini düzenlemek ve geliştirmek maksadıyla, Bölümde görevli akademik personelin kararıyla Birim Kalite Kurulu oluşturulmuştur.

Oluşturulan Bölüm Kalite Kurulu, Birimin yürütmekle yükümlü olduğu derslerin içeriklerinin güncellenmesi ve iyileştirilmesi, yapılan faaliyetlerin şeffaflığını ve kamuoyu ile paylaşılması, paydaş görüşlerinin çeşitli yöntemlerle alınması ve değerlendirilmesi gibi birimin kalite düzeyinin artırılmasına yönelik faaliyetleri yürütmektedir. Birimimiz, akademik yılın başlangıcında ve sonrasında periyodik olarak işbirliği içinde bulunduğu BAUM ile değerlendirme toplantıları yapmakta ve yapılan bu toplantılarda birimin eğitim-öğretim kalitesinin nasıl yükseltilebileceğine dair görüş ve talepler toplanmakta, bu doğrultuda gerekli kararlar alınmakta, toplantı kararları da tutanaklar ile saklanmaktadır.