1.4. Eğitim-Öğretim

(1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5’inci maddesinin (ı) bendi uyarınca okutulması zorunlu olan derslerden olup ön lisans ve lisans programlarının 1 ve 2. yarıyıllarında ve en az iki yarıyıl olarak okutulur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri, her yarıyılda teorik 2 saat ve 2 AKTS’den az olmayacak şekilde düzenlenir. Zorunlu olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri dışında, öğrenciler için daha sonraki yarıyıllarda Bölüm Başkanlığı koordinesinde seçmeli veya zorunlu dersler de açılabilir.
(2) Üniversiteye yeni yaptıran öğrencilere uygulanan seviye tespit (muafiyet) sınavından en az 50 puan alan öğrenciler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinden muaf olurlar ve öğrencilerin aldığı puanlar, ilgili yönetmelikte belirtilen en yakın katsayı karşılığındaki başarı notuna dönüştürülür. Seviye tespit sınavında başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencilere yeni bir sınav açılmaz.

ATA 1 ve ATA 2 kodlu derslerin müfredatı aşağıdaki gibidir;

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (ATA 1)
1. Hafta: Osmanlı Devleti’nde Modernleşme Çabaları
(III. Selim Dönemi ve Islahatlar, II. Mahmud Dönemi Değişim ve Dönüşüm Hareketleri)

2. Hafta: Tanzimat Dönemi
(Sultan Abdülmecid Dönemi ve Gülhane Hatt-ı Humayunu, Islahat Fermanı, Sultan Abdülaziz Dönemi ve Yeni Osmanlılar Hareketi)

3. Hafta: Meşrutiyet Dönemi
(I. Meşrutiyet’in İlanı ve Kanun-i Esasi, II. Meşrutiyet’in İlanı)

4. Hafta: Trablusgarp Savaşı
(Traslusgarp Savaşı ve Uşi Antlaşması)

5. Hafta: Balkan Savaşları
(I. Balkan Savaşı’nın Başlaması ve Londra Antlaşması; II. Balkan Savaşı)

6. Hafta: I. Dünya Savaşı ve Cepheler-I
(Avrupa’da Kutuplaşma, Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi, Kafkas-Irak ve Kanal Cepheleri)

7. Hafta: I. Dünya savaşı ve Cepheler-II
(Çanakkale Cephesi-Deniz ve Kara Savaşları-Avrupa Cepheleri-Dobruca ve Galiçya Cepheleri-Güney Cephesi-Hicaz, Yemen ve Suriye Cepheleri)

8. Hafta: ARA SINAV

9. Hafta: Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Paylaşılma Planları Ve Mondros Ateşkes Antlaşması
(I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları, Mondros Ateşkes Antlaşması)

10. Hafta: Anadolu’da Kurulan Cemiyetler, Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi Buradaki Faaliyetleri Ve Anadolu’ya Geçişi
(Anadolu’nun Durumu, Azınlıklar Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetler, Türkler Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetler, Yararlı Cemiyetler, Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve Buradaki Faaliyetleri, İzmir’in İşgali, Mustafa Kemal’in İstanbul’dan Anadolu’ya Geçişi)

11. Hafta: Milli Mücadele’ye Hazırlık Safhası-I
(Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Erzurum’a Giden Yolda İlk Durak: Havza, Amasya Genelgesi ve Erzurum Kongresi)

12. Hafta: Milli Mücadele’ye Hazırlık Safhası-II
(Balıkesir Kongresi, Alaşehir Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri)
National Struggle Phase-II

13. Hafta: Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Açılışı Ve Sonrasındaki Gelişmeler
(Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Açılışı, Misak-ı Milli Kararları, İstanbul’un İşgali)

14. Hafta: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı
(Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve Meclis’in özellileri, Meclis’in açılmasıyla birlikte baş gösteren isyanlar, Milli Mücadele Döneminde Çıkan İsyanlar)

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (ATA II)
1. Hafta: Sevr Antlaşması
(Paris Barış Konferansı, Londra Konferansı, San-Remo Konferansı, Sevr Antlaşması ve Sevr Antlaşması’na Karşı Tepkiler)

2. Hafta: Milli Mücadele Döneminde Cepheler ve Savaş
(Milli Mücadele’nin Kaynakları, Doğu Cephesi (Osmanlı Devleti ve Ermeniler), Ermenilerle Savaş ve Gümrü Antlaşması, Milli Mücadele Dönemi’nde Türk-Sovyet İlişkileri (Moskova ve Kars Antlaşmaları)

3. Hafta: Güney Cephesi
(Maraş, Antep, Urfa ve Adana Savunmaları)

4. Hafta: Batı Cephesi I
(Yunan İşgalleri, Amiral Bristol Raporu, Kuva-yı Milliye’den Düzenli Ordu’ya Geçiş, I. İnönü Muharebesi, Londra Konferansı, II. İnönü Muharebesi, Aslıhanlar Zaferi)

5. Hafta: Batı Cephesi II
(Eskişehir Kütahya Savaşları, Başkomutanlık Yasası, Tekalif-i Milliye Emirleri, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi)

6. Hafta: Lozan Barış Konferansı
(Lozan Konferansı’nda Görüşülen Meseleler)

7. Hafta: Atatürk İlkeleri
Milliyetçilik, Halkçılık, İnkılapçılık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Devletçilik, Bütünleyici İlkeler

8. Hafta: ARA SINAV

9. Hafta: Atatürk İnkılapları I
(Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar)

10. Hafta: Atatürk İnkılapları II
(Ekonomi, Eğitim ve Sosyal Alanlarda Yapılan İnkılaplar (Şapka Kanunu, Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması, Soyadı Kanunu’nun Kabulü, Uluslararası Saat, Takvim, Rakam ve Ölçü Birimlerinin Kabul Edilmesi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf ve Türk Dili İnkılabı, Üniversitelerin Gelişimi)

11. Hafta: Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri ve Takrir-i Sükûn Dönemi
(Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sait İsyanı, İzmir Suikastı, Menemen Olayı)

12. Hafta: Atatürk Dönemi Dış Politikası (1923-1932)
(Türk-İngiliz İlişkileri, Türk-Yunan İlişkileri, Türk-Sovyet İlişkileri, Türk-Fransız İlişkileri, Türk-İtalyan İlişkileri, Türkiye’nin İslam Ülkeleriyle İlişkileri)

13. Hafta: Atatürk Dönemi Dış politikası (1932-1938)
(Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girişi, Balkan antantı, Sadabat Paktı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay Meselesi)

14. Hafta: İsmet İnönü Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş
(II. Dünya Savaşı Sürecinde Türk Dış Politikası, II. Dünya Savaşı Döneminde Türkiye’de Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler, Çok Partili Hayata Geçiş)