Sıkça Sorulan Sorular

Başvuru ve Kayıt İle İlgili Sorular

1.     Yüksek Lisans ve doktora başvuru tarihlerini nereden öğrenebilirim?

Lisansüstü öğrenci alımı ilanları Fen Bilimleri Enstitü Web Sayfası ile (http://fbe.bilecik.edu.tr ) duyrulur.

2.     Yüksek Lisans ve doktora için başvuru koşullarını nereden öğrenebilirim?

Üniversitenin belirlediği özel koşullar öğrenci alım ilanlarında belirtilir. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 11 ve BŞEÜLY-Madde 12)

3.     Lisansüstü başvurusu için ALES puanı kaç olmalıdır?

Başvurduğu programın puan türünden en az 55 olmalıdır. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 11 ve BŞEÜLY-Madde 12)

4.     Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine başvuruda yabancı dil puanı kaç olmalıdır?

·         Yüksek lisans eğitimi için dil puanı şartı  yoktur. Eğer adayın KPDS/ÜDS/YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınmış yabancı dil puanı,adayın toplam puanı hesaplanırken kullanılır, eğer yabancı dil puanı yoksa sıfır kabul edilir.(Bkz: BŞEÜLY-Madde 11. )

·         Doktora için KPDS/ÜDS/YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınmış yabancı dil puanı en az 55 olmalıdır.(Bkz:  BŞEÜLY-Madde 12.)

5.     Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı var mıdır?

Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinden ALES ’e girme şartı aranmaz.(Bkz: BŞEÜLY-Madde 11.)

6.     Dil kursundan aldığım sertifika yabancı dil belgesi olarak geçerli midir?

Hayır, kabul edilmez. Sadece Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen dil belgeleri kabul edilir.

7.     Aynı anda birden fazla yükseköğretim kurumunda ve/veya bölümde lisansüstü eğitim yapılabilir mi?

Evet, yapılabilir. Öğrencinin birden fazla lisansüstü eğitim yapıyor olması durumunda, öğrenci olduklarını belirten dilekçeyi ilgili enstitüye vermeleri gerekir.(Bkz: BŞEÜLY-Madde 22.)

8.     Lisansüstü programa başvuru için istenen belgeler nelerdir?

Fen Bilimleri Enstitü Web Sayfası’nda (http://fbe.bilecik.edu.tr ) duyurulacak olan lisansüstü öğrenci alımı ilan metninden öğrenebilirsiniz.

9.     Mülakat sınavlarının yeri ve sonuçlarını nereden öğrenebilirim?

Fen Bilimleri Enstitü Web Sayfası’nda (http://fbe.bilecik.edu.tr ) duyurulacak olan lisansüstü öğrenci alımı ilan metninden öğrenebilirsiniz.

10.Kesin kayıtlar ne zaman yaptırılıyor?

Kesin kayıt tarihleri, kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi ile birlikte Fen Bilimleri Enstitü Web Sayfası’nda (http://fbe.bilecik.edu.tr )duyurulur.

11.Kesin kayıtta evrakları posta/kargo veya faksla gönderebilir miyim?

Hayır, kesin kayıt, şahsen ya da noter kanalıyla belirledikleri vekilleri aracılığıyla yapılır.(Bkz: BŞEÜLY-Madde 22.)

12.Kesin kaydı benim yerime başkası yapabilir mi?

Evet, noter kanalıyla belirledikleri vekilleri aracılığıyla kesin kayıt yaptırabilirler.(Bkz: BŞEÜLY-Madde 22.)

13.Her dönem kayıt yenilemek zorunda mıyım?

Evet, öğrenci her yarıyılda akademik takvimle belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır.(Bkz: BŞEÜLY-Madde 23.)

  Bilimsel Hazırlıkla İlgili Sorular

1.     Bilimsel hazırlık hangi durumlarda uygulanır?

Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesi, başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlar ya da lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları yükseköğretim dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar için anabilim dalının uygun görmesi halinde uygulanır.(Bkz: BŞEÜLY-Madde 18.)

2.     Bilimsel hazırlıkta geçirdiğim süreler eğitim süresinden sayılır mı?

Hayır, bilimsel hazırlık programında geçirilen ilk iki yarıyıl, programın azami süresine dâhil değildir.(Bkz: BŞEÜLY-Madde 6.)

3.     Bilimsel hazırlık dersleriyle birlikte lisansüstü programdan ders alabilir miyim?

Hayır, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra lisansüstü programdan ders alamaz.(Bkz: BŞEÜLY-Madde 18.)

4.     Bilimsel hazırlık programından aldığım dersler ortalamaya etki ediyor mu?

Hayır, bilimsel hazırlık derslerinden alınan notlar, öğrencinin lisansüstü genel not ortalamasının hesaplanmasına dâhil olmaz.(Bkz: BŞEÜLY-Madde 18.)

5.     Bilimsel hazırlık programında aldığım derslerden başarısız oldum ne yapmalıyım?

Başarısız olan dersler tekrardan alınır. Dersden başarılı olana kadar öğrenci dersi almaya devam eder. Bir yıldan sonraki her yıl azami süreden sayılır.(Bkz: BŞEÜLY-Madde 18.)

6.     Bilimsel Hazırlık (İntibak) programına kayıtlı olan öğrenci yatay geçiş yapabilir mi?

Hayır, yatay geçiş yapamaz. BŞEÜLY-Madde 6 gereği bilimse hazırlığın ilk iki yarıyılı azami eğitim süresine dâhil değildir. Yatay geçiş için lisansüstü programda en az bir yarıyıl geçirmiş olmak gerekir.(Bkz: BŞEÜLY-Madde 20.)

Danışman İle İlgili Sorular

1.     Ders Danışmanı nasıl ve ne zaman atanır?

Her öğrenciye, programa kabulünden itibaren ilgili anabilim dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından ders danışmanı atanır.(Bkz: BŞEÜLY-Madde 25.)

2.     Tez Danışmanı nasıl ve ne zaman atanır?

Tezli Lisansüstü programındaki öğrenciler için tüm derslerini tamamladıktan, gerekli not ortalamasını sağladığı ve doktora programlarındakilerin yeterlilik sınavını başardığı dönemin sonunda tez danışmanı atanır. ( Bkz:BŞEÜLY-Madde 25).

3.     İkinci tez danışmanı hangi hallerde atanabilir?

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.( Bkz: BŞEÜLY-Madde 25).

4.     Bir başka yükseköğretim kurumundan ders/tez danışmanı atanabilir mi?

Doktora programlarında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri arasından da danışman ataması yapılabilir. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 25.)

5.     Danışman değişikliği nasıl yapılır?

Tez/proje danışmanı değişikliği tez/proje danışmanın önerisi, anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.( Bkz: BŞEÜLY-Madde 25.)

6.     Doktora da ikinci/eş danışman tez jürisi olabilir mi?

Hayır, olamaz. Tez komitesi toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.(Bkz: BŞEÜLY-Madde 53).

 Ders Aşaması ile İlgili Sorular

1.     Yüksek lisans öğrencisi en az kaç kredi ders almak zorundadır?

Toplamda 21 üniversite kredisi değerinden az 30 üniversite kredisi değerinden çok olmamak şartıyla en az yedi adet kredili ders ve bir seminer dersi almak zorundadır. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 38.)

2.     Doktora öğrencisi en az kaç kredi ders almak zorundadır?

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler toplamda, 21 üniversite kredisi değerinden az, 36 üniversite kredisi değerinden çok olmamak şartıyla en az yedi adet kredili ders ; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler toplamda 42 üniversite kredisi değerinden az, 60 üniversite kredisi değerinden çok olmamak şartıyla en az ondört adet kredili ders almak zorundadır. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 50.)

3.     Ders ekle/sil işlemlerini ne zaman ve nasıl yapabilirim?

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılabilir.

4.     Zorunlu dersin yerine başka bir ders alabilir miyim?

Hayır, öğrenci kayıtlı olduğu programdaki zorunlu derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 27.)

5.      Başka bir yükseköğretim kurumlarından ve/veya farklı programlardan kaç kredi ders alınabilir?

Anabilim dalı başkanlığının onayı ile en çok iki ders alınabilir. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 38 ve BŞEÜLY-Madde 50.)

6.     Daha önce aldığım lisansüstü dersleri saydırabilir miyim? Saydırabileceğim kredi sınırı var mı?

Evet, son dört yarıyıl içerisinde yurt içi veya YÖK tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından, özel öğrenci olarak alınan dersler dâhil, almış olduğu lisansüstü derslerden en çok ikisi sayılabilir. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 29.)

7.     Özel öğrenci olarak aldığım lisansüstü dersleri saydırabilir miyim? Saydırabileceğim kredi sınırı var mı?

Evet, özel öğrenci olarak alınan lisansüstü derslerden en çok ikisi sayılabilir. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 29.)

8.     Derslerden başarılı sayılabilmek için en düşük not nedir?

Dersin yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisansta en az 60/100 veya harf başarı notunun 2.0/4.0-CC; doktorada en az 70/100 veya harf başarı notunun 2.30/4.00-CB olması gerekir.(Bkz: BŞEÜLY-Madde 31.)

9.     Mazeret sınavı var mı? Hangi durumlarda mazeret sınavına girebilirim?

Öğretim elemanı tarafından haklı ve geçerli görülen nedenle herhangi bir dersin yarıyıl içi değerlendirme sınavına katılamayan öğrenciye mazeret sınav hakkı verilebilir. Kısa sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 32.)

10.   Bir dönemde en fazla kaç kredi ders alabilirim?

Lisansüstü programların her biri için 15 üniversite kredisini geçmemelidir. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 27.)

11.  Seminer ne zaman almalıyım?

Seminer dersi öğrencinin ders döneminde alınmalıdır. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 27.)

12.  Lisansüstü derslerin verileceği derslikleri nasıl öğrenebilirim?

Enstitü Web sayfasında ilan edilen ders programlarından, dersin, üniversitenin hangi dersliğinde yapılacağı bilgisine ulaşılabilir.

13.  Başka yükseköğretim kurumlarından enstitümüzden ders almak isteyen öğrenciler ne yapmalıdır?

Kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmalıdırlar ve ilgili kurum aracılığı ile ders seçme işlemi yapılır.

Doktora Yeterlilik İle İlgili Sorular

1.     Doktora yeterlilik sınavı ne zaman yapılır?

Ders yükümlülüklerini başarıyla ve en az 3.00/4.00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler doktora yeterlilik sınavına girebilir. Bu sınavlar her yıl, Mart –Nisan ve Ekim-Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 52.)

2.     Bir öğrenci ders döneminde yeterlilik sınavına girebilir mi?

Derslerini tamamlamadan yeterlilik sınavına giremez.

3.     Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenci ne yapmalıdır?

Tez danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez izlem komitesi oluşturulur. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 53.)

4.     Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci ne yapmalıdır?

Takip eden yeterlilik sınavı döneminde tekrardan yazılı ve sözlü sınava girer. İkinci sınavdan da başarısız olan öğrenci takip eden dönemde açılmış olan almadığı derslerden başlayarak danışmanın onayıyla 3 adet ders almak zorundadır. Tekrardan iki sınav hakkı kazanır. Yine başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 52.)

5.     Doktora yeterlilik komitesi kaç kişiden oluşur? Özellikleri nelerdir?

En az üç asıl iki yedek üyeden oluşur. Asıl ve yedek üyelerden en az birer üye başka bir Üniversiteden seçilir. (Bkz:BŞEÜLY-Madde 52.)

Tez Aşaması İle İlgili Sorular

1.     Tez aşamasına ne zaman geçebilirim?

Yeterlilik sınavında başarılı olup tez izleme komitesine tez önerisi sunularak kabul edilen öğrenci enstitü yönetim kurulunun kararıyla ders kaydını yapmış olması halinde tez sürecine girer. (Bkz: BŞEÜLY-Maddeler 52–53–54.)

2.     Tez konusu nasıl belirlenir?

Doktora öğrencisi, tez danışmanın rehberliğinde bilime yenilik getirme, yeni bir yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama gibi niteliklerine sahip bir konu belirler.

3.     Tez aşamasına geçtim kayıt yaptırmam gerekir mi?

Evet, gerekir. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 54.)

4.     Tez nasıl hazırlanır?

Tez, Enstitü Web sayfasında “Tez” anabaşlığı altında yer alan sayfada bilgisi bulunan “Tez Yazım Kılavuzuna ” göre hazırlanır.

5.     Tez konusunda değişiklik yapabilir mi? 

Tez izleme sınavı sonucunda tez konusu değişikliği söz konusu olduğu hallerde, komite tarafından rapor hazırlanır ve enstitüye verilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından değişikliği uygun görülür ve onaylanırsa bu tarihten itibaren altı ay içerisinde öğrenci tekrardan tez öneri sınavına girer. ( Bkz: BŞEÜLY-Madde 55).

6.     Doktora tez izleme raporları hangi dönemlerde verilmelidir?

Her yıl haziran ve aralık aylarında birer kez olmak üzere yılda iki kez tez izleme komitesi toplanır ve toplanmadan 15 gün önce jüri üyelerine yazılı rapor sunulur. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 55.)

7.      Tez savunması için belirli bir zaman var mı?

Son tez izleme raporunun başarılı bulunması koşulu ile en az üç tez izleme rapor dönemini geçiren öğrenci tez savunmasını verebilir. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 57.)

8.     Tez düzeltme süresi ne kadardır?

Kararın verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

9.     Tez savunma jürisi kimlerden oluşur?

Üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden olur. En az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere iki de yedek öğretim üyesi belirlenmelidir. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 57).

10.Tezimin yazım işlerini tamamladıktan ve kabul edildikten sonra, mezuniyet işlemlerini için ne yapmalıyım?

Öğrenci,  jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına göre hazırlayıp ciltlenmiş, jüri üyeleri ile ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik formattaki üç adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmelidir.

 Diğer Sorular

1.     Kayıt dondurma işlemini hangi şartlarda ve ne kadar süre ile yapabilirim?

·         Üniversite hastanelerinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan ve öğretim süresini kapsayan en az iki aylık sağlık raporu olan öğrencilere, en çok iki yarıyıl izin verilebilir.

·         Tecil süresinin iptali/bitmesi nedeniyle askerlik görevini yapacak öğrencilere, askerlik süresi göz önünde bulundurularak iki yarıyıldan daha fazla da izin verilebilir.

·         Eğitim ve öğretim için yurt dışına çıkmak durumunda olanlar ile öğrencinin yaşantısını etkileyecek boyuttaki anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ölümü veya bunların hastalanması ve bakacak başka bir kimsenin bulunmaması halinde, doğal afetlerde, öğrencinin ödediği öğretim ücreti iade edilmeksizin en çok iki yarıyıla kadar izin verilebilir.

(Bkz: BŞEÜLY-Madde 36.)

2.     Üniversitenize yatay geçiş yapmak istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor?

İlgili lisansüstü programda en az bir yarıyıl tamamlanmış ve alınan tüm derslerden başarılı olmanız gerekiyor. Bununla birlikte lisansüstü genel not ortalamanızın, en az 3.50/4.00 olması ve devam edilmek istenen programın başvuru şartlarını sağlamanız ön kabül için gereklidir. Bu konuda ayrıntılı bilgi, ilgili yönetmelik maddesinden öğrenilebilir. (Bkz: BŞEÜLY-Madde 21.)

3.     Öğrenci kimlik kartımı nasıl temin edebilirim?

Basım işlemi tamamlanan öğrenci kimlik kartları ile ilgili duyuru, Fen Bilimleri Enstitü Web Sayfası aracılığıyla ilan edilir ve ilgili öğrenciler, kimlik kartlarını enstitüden teslim alır.