7. Göstergeler

No Gösterge Ölçme Yöntemi 2016 2017 2018
1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Yüzdelik dilim      
2 Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Yüzdelik dilim      
3 Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği [(ALES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+ (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 2      
4 Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği [(ALES puanlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Yükseklisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 3      
5 Kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim üyesi sayısı      
6 Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı      
7 Yan dal ve/veya çift ana dal program sayısı        
8 Yan dal ve/veya çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı (Yan dal ve çift ana dal programların katılan öğrenci sayısı / toplam lisans öğrencisi sayısı) x 100      
9 Lisansüstü programlara kaydolan kendi mezun oranı a) (Yüksek lisans programlarına kaydolan mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100      
b) (Doktoraya kaydolan lisans ve yüksek lisans mezun sayısı / Toplam mezun sayısı) x 100      
10 Normal sürede mezun olan öğrenci oranı (Normal sürede mezun olan öğrenci sayısı / Normal sürede mezun olması gereken öğrenci sayısı) x 100      
(a) Önlisans,      
(b) Lisans,      
(c) Yüksek lisans,      
(d) Doktora,      
11 Mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içersinde işe yerleşme oranı (İş yerleşen mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100      
12 Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılım oranı a) (Gelen öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı) x 100      
b) (Giden öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı ) x 100      
13 Uluslararası öğretim elemanı değişim programlarına katılım oranı c) (Gelen öğretim elemanı sayısı/toplam öğretim elemanı) x 100      
d) (Giden öğretim elemanı / Toplam öğretim elemanı) x 100      
14 Program başına ortalama ders sayısı Mezun olmak için alınması gereken ders sayısı toplamı / Program sayısı      
(a) Önlisans,      
(b) Lisans,      
15 Seçmeli derslerin oranı a) (Seçmeli derslerin sayısı / Toplam ders sayısı) x 100      
b) (Mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı / toplam ders sayısı) x 100      
16 Yeni açılan ders (lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi v.b) oranı (Yeni açılan ders sayısı / Toplam ders sayısı) x 100      
17 Öğretim üyesi başına bitirilen yüksek lisans tez sayısı Yüksek lisans tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı      
18 Öğretim üyesi başına bitirilen doktora tez sayısı Doktora tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı      
19 Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, SSCI ve AHCI) sayısı Yayın sayısı (SCI, SSCI ve AHCI) / Öğretim üyesi sayısı      
20 Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel faaliyetin (sergi, konser, performans vb) sayısı Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı / Öğretim üyesi sayısı      
21 Atıf sayısı / Öğretim üyesi İndeksli dergilerdeki toplam atıf sayısı /   Öğretim üyesi sayısı      
22 Öğretim üyesi başına düşen kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı / Öğretim üyesi sayısı      
23 Alınan patent sayısı        
24 Birim tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel konferans, seminer, panel ve v.b. faaliyetlerin sayısı        
25 Öğretim elemanlarının teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde ortak veya sahip olduğu faal firma sayısı        
26 Öğretim üyesi başına düşen Üniversite Dışı Mali Kaynak (SANTEZ, TUBİTAK v.b) finanslı projelerin sayısı Toplam proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı      
27 Öğretim üyesi başına düşen Üniversite Dışı Mali Kaynak (SANTEZ, TUBİTAK v.b) finanslı proje ödeneği (TL) Toplam proje ödenekleri / Öğretim üyesi sayısı      
28 Uluslararası ortaklı / destekli proje sayısı        
29 Birim öğrencileri tarafından düzenlenen ulusal proje sayısı        
30 Birim öğrencileri tarafından düzenlenen uluslararası proje sayısı        
31 Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı        
32 Topluma hizmet uygulamalarına yönelik proje sayısı    1 1 1
33 Ulusal Akreditasyon çalışmaları (birim, bölüm, laboratuvar, test-analiz vb)        
34 Uluslararası Akreditasyon çalışmaları (birim, bölüm, laboratuvar, test-analiz vb)