8. Birim Özdeğerlendirme Raporu

2021 YILI BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

(Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı)

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
1. Misyon ve Stratejik Amaçlar
1.1 Misyon

Sahip olduğu spor tesisleri, imkanları ve kadrosu ile Üniversitemiz öğrenci ve personelinin fiziksel ve zihinsel sağlıklarının korunmasında beden eğitimi ve sporun önemini kavramalarını ve sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini sağlamaktır.

1.2 Vizyon

Bilimsel araştırma ve çalışmalarla harmanlanarak hazırlanmış spor aktiviteleri ile Üniversitemiz öğrenci ve personelinin tüm fiziksel aktivite ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir bölüm olmak.

1.3.Birimin stratejik plandaki hedefleri

Öğrenci memnuniyetinin arttırılması, eğitim öğretim alanında uluslararası standartları yakalamak, uluslararası indeksteki yayın sayılarını arttırmak.

1.4 İzleme ve Değerlendirme Şekli

Kontrol mekanizması olarak, Stratejik Plan izleme ve Değerlendirme verilerinden ve Personel Veri Sistemi’nden (PVS) faydalanmak.

Kanıt Belgeler A.1:

A.1.1 http://w3.bilecik.edu.tr/bes/hakkimizda/misyon-ve-vizyon/
A.1.2 http://w3.bilecik.edu.tr/bes/hakkimizda/vizyon/
A.1.3 http://w3.bilecik.edu.tr/bes/hakkimizda/1923-2/
A.1.4 http://w3.bilecik.edu.tr/bes/hakkimizda/stratejik-plan-izleme-ve-degerlendirme/

Görev Tanımlarımız

2. İç Kalite Güvencesi
2.1 Birim kalite organizasyon yapısı
Birimimiz de görevli (2547 SK’un 13/b-4 maddesine göre) bir öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölüm başkanlığı görevini de yürütmekte olan Öğr.Gör. Emre Şenyüzlü aynı zamanda bölüm başkanlığı ile ilgili tüm kurullar ve işleyişinden sorumludur.

2.2 İş akışları
Birimimize ait tanımlı herhangi bir iş akış süreci bulunmamaktadır.

2.3 Görev tanımları
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi “Kalite Komisyonu ve Çalışma Grupları Usul ve Esasları” doğrultusunda gerekli raporlamaları yapmak,

Kanıt Belgeler A.2:
A.2.1 http://w3.bilecik.edu.tr/bes/hakkimizda/gorevvesorumluluklar/
A.2.2 http://w3.bilecik.edu.tr/bes/kalite/8-birim-ozdegerlendirme-raporu/
A.2.3 https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/149411

3. Paydaş Katılımı
3.1 İç paydaş listesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Akademik Personelleri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrencileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İdari Personelleri

3.2 Dış paydaş listesi

Ülkemizdeki farklı üniversitelerin Spor bilimleri fakülteleri ve Beden eğitimi spor bölüm başkanlıkları
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İl Müdürlüğü

3.3 İç paydaşlarla yapılan toplantılar
Üniversitemiz öğrencilerimize yönelik çeşitli konularda yapılan faaliyetler ile ilgili bilgilendirme toplantıları yıl içerisinde belirli zamanlarda yapılmaktadır.
Üniversitemiz akademik, idari personelleri ve öğrencileri ile tutanaklı yapılmayan ihtiyaca yönelik hızlı ve plansız görüşmeler.

3.4 Dış paydaşlarla yapılan toplantılar
Dış paydaşların yıl içerisinde belli dönemlerde yaptıkları toplantılara katılım sağlanmaktadır.

Kanıt Belgeler A.3:
A.3.1 http://w3.bilecik.edu.tr/bes/kalite/8-birim-ozdegerlendirme-raporu/
A.3.2 http://w3.bilecik.edu.tr/bes/kalite/8-birim-ozdegerlendirme-raporu/
A.3.3 http://w3.bilecik.edu.tr/bes/kalite/8-birim-ozdegerlendirme-raporu/
A.3.4 http://w3.bilecik.edu.tr/bes/kalite/8-birim-ozdegerlendirme-raporu/

E. YÖNETİM SİSTEMİ
1.Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı
1.1 Birim organizasyon yapısı
Bölüm Başkanı : Öğr.Gör.Emre Şenyüzlü.

1.2 Yetki ve sorumluluklar
2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen yetki ve sorumluklara sahiptir

Kanıt Belgeler E.1:
E.1.1 http://w3.bilecik.edu.tr/bes/yonetim-2/
E.2.2 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf

2. Bilgi yönetim sistemi
2.1 Birimde kullanılan yazılımlar
Birimimizde herhangi bir yazılım kullanılmamaktadır.
Kanıt Belgeler E.2:
E.2.1 http://w3.bilecik.edu.tr/bes/kalite/yonetim-sistemi/3-bilgi-yonetimi-sistemi/

F- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Birimimiz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı 2014 yılında 2547 sayılı yasa uyarınca (Madde 5/i, Madde 47/a), üniversite eğitim programlarına konulan zorunlu/seçmeli Beden Eğitimi ve Spor ve Herkes İçin Spor derslerini yürütmek üzere kurulmuştur.

Birimimiz bünyesinde öğrenci olmayıp, üniversitemiz akademik birimlerinin programlarında seçmeli dersler kapsamında açtıkları Beden Eğitimi Ve Spor ve Herkes için Spor dersleri için birimlerin öğretim elemanı taleplerine yanıt verilmekte ve derslerin koordinasyonu sağlanmaktadır.
Aynı zamanda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde Üniversite içi ve dışı spor faaliyetlerinin düzenlenmesi ve katılımı ile ilgili çalışmalar gerçekleşmektedir.
Üniversitemiz imkanları ölçütlerinde derslerimiz de ve diğer öğrencilerimizin boş zaman dilimlerinde, spor takımlarımızın da antrenmanlarını gerçekleştirebilecekleri tesisleşme yolunda çalışmalarımız devam etmektedir.
Branş antrenörleri ile koordineli bir şekilde üniversite içi sportif etkinliklerin planlanması gerçekleştirilmekte, öğrencilerimizin sporu bir yaşam biçimi haline getirebilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

G- KANITLAR
Kalite güvence sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerindeki faaliyetlerine ait bu raporda anılan toplantı tutanağı, raporlar vb. tüm dokümanlar hem fiziki hem elektronik (CD, flash bellek, vb.) ortamda muhafaza edilmektedir ve saha ziyareti sırasında paylaşılabilecektir.