Mevzuat

Kanunlar

 1. 4857 Sayılı İş Kanunu
 2. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 3. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
 4. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 5. 3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 6. 6645 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ile Bazı KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun
 7. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
 8. 6098 Borçlar Kanunu
 9. 7036 İş Mahkemeleri Kanunu
 10. 3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 

Yönetmelikler

 1. Alt İşverenlik Yönetmeliği
 2. Asansör Yönetmeliği
 3. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 4. Asgari Ücret Yönetmeliği
 5. Askeri İş Yerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İş Yerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İş Yerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
 6. Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeli
 7. Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 8. Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 9. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 10. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 11. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
 12. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 13. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 14. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 15. Çalışanların Titreşimle ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 16. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
 17. Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 18. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
 18. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 19. Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış ilkeleri Hakkında Yönetmelik
 20. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
 21. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 22. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 23. Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 24. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 25. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 26. Elektronik Tebligat Yönetmeliği
 27. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 28. Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik
 29. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
 30. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 31. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 32. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 33. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
 34. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
 35. İlkyardım Yönetmeliği
 36. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 37. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 38. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
 39. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 40. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
 41. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 13. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
 42. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 43. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 44. İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
 45. İşkolları Yönetmeliği
 46. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 47. İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 48. İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 49. İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeli
 50. İş yerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
 51. Kadın Çalışanların Gece Postalarında çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 52. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 53. Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 54. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
 55. Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin Uygulanması ile ilgili Yönetmelik
 56. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 57. Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 58. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 59. Konut Kapıcıları Yönetmeliği
 60. Korumalı İş Yerleri Hakkında Yönetmelik
 61. Maden İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 62. Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
 63. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
 64. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
 65. Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği
 66. Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
 67. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik
 68. Postalar Hâlinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 69. Resmi Mühür Yönetmeliği
 70. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 71. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
 72. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 73. Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
 74. Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik
 75. Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İş Yeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 76. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
 77. Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği
 78. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği,
 79. Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 80. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
 81. Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik
 82. Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği
 83. Tozla Mücadele Yönetmeliği
 84. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
 85. Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
 86. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
 87. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 88. Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik
 89. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
 90. Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 91. Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

 1. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
 2. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ
 3. Basınçlı Gazlı Tüplerin Dolum ve Periyodik Muayenesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
 4. Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)29188
 5. Tozla Mücadele ile ilgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ, 29137
 6. Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ,29124
 7. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 28989
 8. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş Yeri Tehlike Sınıfları Tebliği
 9. İşveren Uygulama Tebliği 28398, Değ.28913
 10. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ,28750
 11. Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ,28736
 12. Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ28692
 13. Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ,28230
 14. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği,27011
 15. Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ