Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Koordinatörlüğün Amaç ve Hedefleri

 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne ait iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulmasına ve kesintisiz işlemesine rehberlik etmek,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesine rehberlik etmek,
 • Personele sağlıklı bir çalışma ortamı sunulmasına rehberlik etmek,
 • İSG ihtiyaçlarının belirlenmesine rehberlik etmek.

Koordinatörlüğün Temel Politika ve Öncelikleri

 • İnsan merkezli bir çalışma ortamı oluşturmak ve çalışanların verimliğini arttıracak tedbirler geliştirmesine rehberlik etmek,
 • Oluşturulacak/Mevcut İSG yönetim sisteminin 7/24 kararlı çalışmasını koordine etmek.
 • Tüm personelin görev tanımlarına uygun görevler yapmasına rehberlik etmek,
 • Çalışan personel durumuna göre Üniversite’de yeteri kadar İSG personeli çalıştırılmasını sağlamak
 • Sürekliliği olan bir risk değerlendirmesi anlayışı tesis edilmesi ve bu değerlendirmelere göre eksikliklerin giderilmesine rehberlik etmek,
 • Üniversite’de bir “Acil Durum Yönetimi” oluşturmasına rehberlik etmek,
 • Acil durum planlarını oluşturmasına; acil durum ekiplerinin (ilk yardım, arama, koruma ve yangın söndürme) eğitim ve tatbikatlar yapılmalarına rehberlik etmek,
 • Acil durum planlarına göre tüm personelle birlikte eğitim ve tatbikatlar yapılmasına rehberlik etmek,
 • İSG ile ilgili araç, gereç, eğitim ve zaman ihtiyaçlarının belirlenmesine ve bu ihtiyaçların düzenli olarak giderilmesine rehberlik etmek,
 • Çalışan sağlığının ve güvenliğinin sağlandığı ve sorunlarının en kısa sürede çözüldüğü hizmet anlayışının tesisinde Üst Yönetime rehberlik etmektir.