Yönerge

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK
KURULU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademik, idari personeli
ve öğrencilerinin her tür bilimsel araştırma, çalışma, yayın faaliyetleri ve etkinliklerinde
uyulması gereken bilim etiği kurallarını ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma
ve Yayın Etik Kurulunun görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usulleri ile temel etik ilkeleri
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi mensuplarınca;
a) Yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca akademik unvanların elde edilmesi aşamasında ve
sonrasında yapılan her tür bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel
etkinlikler, desteklenen ve/veya yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili
araştırma etiği konularını,
b) Lisansüstü eğitim sırasında yapılan tez ve bilimsel yayınlar ile yürütülen bilimsel araştırmageliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını,
c) Yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit basın, görsel ve işitsel yayın organlarında yayımlanan ya
da yayımlanmak üzere gönderilmiş olan her tür yayınla ilgili yayın etiği sorunlarını kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun14 ncü ve 42 nci maddeleri ile Yükseköğretim
Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen;
a) Başkan: Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurul Başkanını,
b) Birim: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek
yüksekokulu ve araştırma merkezlerini,
c) Etik Kurul: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulunu,
ç) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,
f) Yayın Etiği İhlali: Bu yönergede belirtilen, kasıt ya da ağır ihmal sonucu gerçekleşmiş ve yayın
etiğine aykırılığı inandırıcı ve yeterli belgelerle ispatlanmış eylemleri,
g) Yayın Etiği: Bilimsel araştırma, yayın ve etkinliklerin ulusal ve uluslararası kabul gören
bilimsel bilgi üretimi, özen, dürüstlük, açıklık, nesnellik, tarafsızlık, güvenilirlilik, hakkaniyet
ve saygı ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi, raporlanması, sunulması ve yayınlanmasını,
ğ) Yayın Etiğinde Özensizlik: Bu yönergede belirtilen eylemlerin özensizlik, ihmal, dikkatsizlik
ya da deneyimsizlik sonucu gerçekleştirilmiş olmasını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Araştırma Etiği, Yayın Etiği ve Akademik Değerlendirmelere İlişkin Temel
İlkeler
Bilimsel Araştırma Etiğine İlişkin Temel İlkeler
Madde 5 – (1) Her çeşit bilimsel araştırmada uyulacak temel ilkeler şunlardır:
a) Bilimsellik ilkesi : Veriler, bilimsel yöntemlerle elde edilir. Bunların değerlendirilmesinde,
yorumunda ve kuramsal sonuçların elde edilmesinde bilimsel yöntemlerin dışına çıkılamaz,
sonuçlar saptırılamaz, elde edilmemiş sonuçlar araştırma sonuçlarıymış gibi gösterilemez.
b) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda Sağlık Bakanlığı
tarafından yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik hükümleri göz önünde
bulundurulur.
c) Sosyal ve beşeri bilimlerde yapılacak anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların rızası alınır.
Araştırma, bir kurumda yapılacaksa, katılımcıların rızasından sonra bağlı bulundukları kurumun
izni alınır.
ç) Bilimsel araştırmalara denek olan katılan kişilere zarar vermeme ilkesi : Araştırma ve
deneylerin, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermemesi temel ilkedir. Çalışmalara
başlanılmadan önce gerekli izinler yetkili birimlerden yazılı olarak alınır. Bu çerçevede
uluslararası beyanname hükümleri ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve ulusal
mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulur.
d) İlgilileri bilgilendirme ve olası zararlı uygulamalar hakkında uyarma ilkesi : Araştırmacılar ve
yetkililer, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda
ilgilileri bilgilendirmek ve uyarmakla yükümlüdür.
e) Araştırmalara katılmama özgürlüğü ilkesi : Araştırmacılar, kendi vicdanî kanaatlerine göre
zararlı sonuçlara ve/veya onaylamadıkları uygulamalara yol açabilecek araştırmalara katılmama
hakkına sahiptir.
f) Yapılacak çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgilerin, izin verildiği
ölçüde ve şekilde kullanılması, gizliliğine riayet edilmesi ve korunması sağlanır.
g) Bilimsel araştırma için tahsis edilen imkân ve kaynaklar amacı dışında kullanılamaz.
Yayın Etiğine İlişkin Temel İlkeler
Madde 6 – (1) Her çeşit bilimsel yayında uyulacak temel ilkeler şunlardır:
a) Bilimsel araştırma sonuçları araştırmayı bizzat ve bilfiil yapanların tümünün adlarıyla
yayımlanır. Bilimsel araştırmanın tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yayına
hazırlanması aşamalarında katkıda bulunmamış kişiler, yazar isimleri arasında gösterilemez.
b) Bilimsel yayınlarda bir çalışmadan yararlanırken, bilimsel atıf kurallarına uygun olarak
kaynak gösterilir.
c) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tezler veya çalışmalar, sahibinin izni
olmadan kaynak olarak kullanılamaz.
ç) Evrensel olarak tanınan bilim kuramları, bilim alanlarının temel bilgileri, matematik
teoremleri ve ispatları gibi önermeler dışında hiçbir çalışmanın tümü veya bir bölümü, izin
alınmadan ve asıl kaynak gösterilmeden çeviri veya özgün şekliyle yayımlanamaz.
d) Bilimsel araştırma ve yayınlarda, bilim ve bilgi evrensel kabul edilir ve kendinden önce
yapılmış benzer çalışmalar görmezden gelinemez.
Akademik Değerlendirmelere İlişkin Temel İlkeler
Madde 7 – (1) Her çeşit akademik değerlendirmede uyulacak temel ilkeler şunlardır:
a) Akademik hayatın bütün aşamalarında, öğretim ve akademik değerlendirmeler bilimsel
liyakat kriterlerine göre yapılır.
b) Akademik ilerleme ve ödül jürilerinde bilimsel liyakat kriterlerinin dışına çıkmak, kişileri
kayırmak, bilimsel eleştiri sınırlarını aşarak kişilerin kimlik ve kişiliğine yönelik saldırılarda
bulunmak, haksız menfaat sağlamak, sahtecilik, kopyacılık, vb. eylemlerde bulunulamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler
Madde 8 – (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:
a) İntihal : Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara
uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
b) Sahtecilik : Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri
kullanmak,
c) Çarpıtma : Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada
kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve
kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım : Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak
sunmak,
d) Dilimleme : Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun
olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama
ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık : Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri
dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif
katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde
nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.
(2) Diğer etik ihlali türleri şunlardır:
a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum
veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni
olmadan kaynak olarak kullanmak,
c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında
hasta haklarına saygı göstermemek,
ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat
hükümlerine aykırı davranmak,
d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni
olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları
amaç dışı kullanmak,
f ) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık
rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde
edilen verileri yayımlamak,
ğ) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,
h) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili
birimlerden yazılı olarak almamak.
ı) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin
ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.
i) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı
uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,
j) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği
ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını
sağlamamak,
k) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı
beyanda bulunmak,
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Olarak Değerlendirilemeyecek Haller
Madde 9 – (1) Bir başkasının özgün üslup ve ifadesini aynen kullanmamak şartıyla, anonim
bilgilerin, bilim alanlarının temel bilgilerinin, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermelerin
çalışmalarda kullanılması etik ihlal olarak değerlendirilemez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulunun Oluşumu, Görevleri,
Çalışma Usul ve Esasları
Etik Kurulun Oluşumu
Madde 10 – (1) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu;
sosyal ve beşeri bilimler, sağlık bilimleri, fen ve mühendislik bilimleri alanlarında görev yapan
profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından iki (2) yıllık süreyle rektör tarafından seçilen
yedi (7) üyeden oluşur.
(2) Belirlenen kurul üyeleri hakkında etik ihlalinde bulunduklarına dair kesinleşmiş bir adli veya
idari karar bulunmamalıdır.
(3) Etik kurallarına aykırı eylemi tespit edilen etik kurulu üyesinin görevi, rektörün bu konudaki
kararının kendisine tebliği ile sona erer.
(4) Görev süresi biten bir üye aynı usulle yeniden seçilebilir. İzinsiz ve özürsüz olarak üst üste
üç (3) toplantıya katılmayan veya en az altı (6) ay süreyle izinli olan üyenin, üyeliği
kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni üye seçilir.
(5) Bilimsel araştırma ve yayın etik kurulu başkanı rektör tarafından seçilir. Etik kurul üyeleri,
kurulun ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer. Başkanın
görevinin sona ermesiyle birlikte başkan yardımcılığı görevi de sona erer.
(6) Bilimsel araştırma ve yayın etik kurulunun sekretaryası Üniversite Genel Sekreterliği
tarafından yürütülür. Kurulun yazışmalarını ve arşiv işlerini yürütmek üzere en az bir sekreter
Rektörlük tarafından görevlendirilir.
Etik Kurulun Görevleri
Madde 11 – (1) Bilimsel araştırma ve yayın etik kurulunun görevleri şunlardır:
a) Etik ihlalleri ile ilgili iddiaları incelemek.
b) Akademik, araştırma ve yayın etiği konularında muhtemel etik dışı eylemleri ortadan kaldırmak
için, ilgili birim ya da kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitici faaliyetler düzenlenmesini
sağlamak üzere rektöre önerilerde bulunmak.
c) Ulusal ve uluslararası metinlerde düzenlenmemiş bir etik sorunla karşılaşıldığında, bu durumu
bir ilkeye veya kurala bağlamak.
(2) Etik kurul, etik ihlallerini inceleme kapsamında gerektiğinde Rektörlük aracılığıyla bilirkişi
veya uzman görüşü alabilir, ilgili kişi ve kurumlarla yazışmalar yaparak bilgi isteyebilir ve
inceleme kapsamında gerekli diğer işlemleri yapabilir.
(3) Etik ihlallerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda alınan kararlar Rektörlüğe sunulur. Alınan
kararlar Rektörlük tarafından ilgililerine bildirilir.
Etik Kurulun Toplantı Usul ve Esasları
Madde 12 – (1) Bilimsel araştırma ve yayın etik kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Başkanın katılamadığı toplantılarda
başkan yardımcısı, etik kurul toplantılarına başkanlık eder.
(2) Etik kurul çalışmalarını bizzat yürütür. Ancak gerektiğinde alanında uzman bilirkişilerden
görüş de alabilir. İlgili kişilerle yazışma yapabilir, bilgi isteyebilir, görüş bildirebilir.
(3) Aşağıdaki kişiler bu düzenleme kapsamında yapılan incelemelerde uzman bilirkişi olarak
görevlendirilemez:
a) İlgilinin lisansüstü tez danışmanları ve doçentlik jürilerinde görev almış öğretim üyeleri,
b) İlgilinin eşi ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan veya sıhrî hısımları,
c) İlgili ile aralarında husumet bulunan kişiler.
(4) İlgilinin çalıştığı bilim alanında öğretim üyesi bulunmaması halinde, en yakın bilim alanında
çalışan öğretim üyeleri arasından bilirkişi görevlendirilebilir. Birden fazla bilirkişi atanması
halinde her bilirkişi ayrı rapor tanzim eder.
(5) Bilirkişiler dosya kendilerine ulaştığı andan itibaren en geç bir (1) ay içerisindekonuya ilişkin
raporunu kendisine gönderilen örneğe uygun olarak hazırlayıp gönderirler. Bu süre bir defaya
mahsus olmak üzere en çok bir (1) ay uzatılabilir.
(6) Etik kurul üyeleri, kendileriyle ya da birlikte çalışma yaptıkları kişilerle ilgili etik ihlali
iddialarının görüşüldüğü toplantılara katılamazlar.
Etik Kuruluna Başvuru ve Kurulun Çalışma Esasları
Madde 13 – (1) (1) Etik ihlali iddiası içeren başvurular rektörlük veya birimlere şahsen, elektronik
ortamda (EBYS) ya da posta yoluyla dilekçe ile yapılır dilekçe ile yapılır. Dilekçede; başvuru
konusu, etik ilkelerine aykırı davranış iddiası, kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde
belirtilir. Başvuruda, dilekçe ile birlikte etik ilkelerine aykırı davranış iddiasına ilişkin bütün bilgi
ve belgelerin de eklenmesi gerekir. İsim ve imza bulunmayan dilekçeler ile elektronik posta yolu
ile gönderilen başvurular işleme konulmaz. Birimlere yapılan başvurular, söz konusu birimin
yöneticileri tarafından rektörlüğe sunulur. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü’ne ulaşan
etik ihlal iddiaları, bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulunda incelenir.
(2) Söz konusu iddialar ile ilgili tüm bilgi ve belgeler bilimsel araştırma ve yayın etik kuruluna
iletilir.
(3) Herhangi bir şekilde etik ilkelerine aykırı davranışların öğrenilmesi durumunda etik kurul
re’sen inceleme yapabilir.
(4) Etik kurul kendisine gelen her başvuru için ayrı bir dosya açar.
(5) Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında
etik kurula başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna intikal ettiği anlaşılan başvuru
dosyası ile ilgili inceleme yapılmaz ve işlemi sonlandırılır.
(6) Başka kuruluşlarca yapılmış ya da yapılmakta olan inceleme ve soruşturmalar (Yükseköğretim
Kurulu Bilimsel Araştırma ve Etik Kurulları tarafından yapılan incelemeler hariç) bu yönerge
kapsamında yapılacak etik ihlali incelemelerine engel oluşturmaz.
(7) Gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği sonradan anlaşılan başvurular işlemden kaldırılır.
(8) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderilen ve etik ihlali iddiası içeren
şikâyet ve ihbar dilekçelerinde, kişilerin doçentlik başvuru sürecinin devam ettiğinin de
belirtilmesi halinde hakkında etik ihlali iddiası bulunan kişinin devam eden bir doçentlik
başvurusunun bulunup bulunmadığı hususu rektörlük tarafından derhal Üniversitelerarası Kurul
Başkanlığından sorulur. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca devam eden doçentlik
başvurusunun bulunduğunun bildirilmesi halinde iddialar ile ilgili tüm bilgi ve belgeler
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilir.
(9) Etik ihlali iddiası sebebiyle hakkında inceleme başlatılan kişilerden iddialara ilişkin olarak
gerekli bilgi ve belgelerle birlikte yazılısavunmaları istenir. İlgili kişiler,savunma talep yazısının
kendilerine ulaştığı tarihten itibaren onbeş (15) gün içerisinde savunmalarını vermedikleri
takdirde, bu durumun savunma istem yazısında belirtilmesi koşuluyla etik kurul, diğer bilgi ve
delillere dayalı olarak karar verebilir. Gerekli görülen hallerde savunma sözlü olarak da
alınabilir.
(10) Alınacak kararlar, etik kurulunda tartışmaya açıldıktan sonra oylanır ve kurul üyelerince
imzalanır. Karara muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini yazmak zorundadır.
(11) Etik kurulunda alınan nihai kararlar inceleme raporu niteliğinde olup, bu kararlar
onaylanmak ya da başka bir karar alınmak üzere rektöre sunulur.
(12) Etik kurul üyeleri, uzman ve bilirkişiler yaptıkları incelemeyle ilgili edindikleri bilgi ve
belgeleri açıklayamazlar.
(13) Etik kurulun inceleme sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü yazışmaları rektörlük
aracılığıyla yapılır.
(14) Hakkında inceleme başlatılanlar, kendilerine yönelik iddiaları içeren evraktan bir örneğini
istemeleri halinde, sözü edilen evrak etik kurul tarafından kendisine verilir.
(15) Etik kurul, etik ihlali olduğu iddia edilen bir başvuruyu en geç altı (6) ay içerisinde
sonuçlandırmak zorundadır.
(16) Başvuru sahibi tarafından başvurunun niteliğine göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler etik
kurula verilmelidir.
a) Üniversitemiz ve personeli tarafından veri toplamayı gerektiren bilimsel araştırmalar için
araştırmacının talebi doğrultusunda etik kurul değerlendirme sürecinden geçmek üzere yapılan
başvurular, başvuru formu doldurularak, onam formları ve etik kurulun gerekli gördüğü diğer
belgeler ile birlikte şahsen, elektronik ortamda (EBYS) ya da posta yoluyla yapılır. Başvuru
formu, araştırma önerisi için gerekli olan ekleriyle birlikte eksiksiz bir biçimde doldurularak
bütün araştırmacılar tarafından imzalanarak ıslak imzalı hali sekreteryaya iletilmek üzere
başvuru dilekçesine eklenir. Araştırma verilerinin doğrudan katılımcılardan toplanması halinde
gerekli onam formlarının (gönüllü katılım olur formu, reşit ve ehil olmayanlar için veli onay
formu) ıslak imzalı hali sekreteryaya iletilmek üzere başvuru dilekçesine eklenmelidir. Eksik
belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.
b) Etik kurul, değerlendirmelerini dosya üzerinden yapar, başvuru tarihinden itibaren dört (4) ay
içerisinde başvuru karara bağlanır.
aa) Etik kurul gerekli gördüğü durumlarda başvuru sahibinin/sahiplerinin yazılı/sözlü
görüşlerine başvurabileceği gibi bu kişi/kişileri toplantıya davet edebilir.
bb) İlgili birimler, etik kurul tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.
cc) Yapılan toplantıda aynı araştırmacıya ait en fazla üç (3) adet başvuru gündeme alınır.
çç) Etik kurul karar verirken konu ile ilgili tüm yasal düzenlemeleri ve etik ilkeleri göz önünde
bulundurur.
dd) Etik kurula sunulan araştırma dosyaları ve alınan kararlar gizli olup, yetkili makamlar ve
başvuru sahiplerinden başka kimseye bilgi verilmez.
ee) Etik kurula başvuru tarihinden önce başlanmış, devam eden veya tamamlanmış başvurular
gündeme alınmaz. Bu durumun etik kurul tarafından karar verilmesinden sonra fark edilmesi
halinde etik kurulun kararı iptal edilir, sorumlu araştırmacı ve ilgili birim amiri yazıyla
bilgilendirilir.
ff) Etik kurul araştırma dosyaları için yapılan başvurular hakkında “etiğe uygundur” ya da “etiğe
uygun değildir” şeklinde karar verir. Verilen karar sorumlu araştırmacıya toplantıdan sonraki iki
(2) hafta içinde yazılı olarak bildirilir.
gg) Etik kurul, başvuru dosyası üzerinde yapmış olduğu inceleme sonucunda eksikliğin
giderilmesi veya düzeltme yapılması yönünde karar da alabilir. Altmış (60) gün içerisinde
eksikliğin giderilmesine dair geri dönüş yapılmaması halinde başvuru geri çekilmiş sayılır.
ğğ) Etik kurulun olumlu görüş bildirdiği bir araştırmanın daha sonra mevzuata ve etik ilkelere
uygun yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde araştırmacının/araştırmacıların bağlı
bulundukları ilgili birim amirleri bilgilendirilir, araştırma hala devam ediyorsa durdurulur ve
karar iptal edilir.
(16) Etik kurul tarafından yapılan incelemelere ilişkin bütün bilgi ve belgelerin birer örneği ilgili
mevzuatın öngördüğü sürece muhafaza edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İnceleme Sonucunda Yapılacak İşlemler
Madde 14 – (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerde bulunduğu tespit edilen
kişiler hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli disiplin işlemleri ile diğer idari, hukuki ve cezai
işlemler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılır.
(2) Etiğe aykırı eyleme konu olan eserle daha önce akademik unvan elde edilmişise kişi hakkında
yapılan işlemler sonucunda alınan etik ihlal kararı sebebiyle bu unvanın geri alınıp alınmayacağı
hususu da Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü tarafından değerlendirilir.
(3) Etiğe aykırı eylemlerin gerçekleşmesi halinde asıl müellif ve zarar gören veya hakları
olumsuz etkilenen diğer kişi ve kuruluşların rıza göstermesi ilgililerin sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.
(4) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı bir eylemin tespit edilmesi halinde rektörlük
tarafından ilgili yayının ortak yazarlarının görev yaptıkları kamu kurumuna da bilgi verilir.
(5) Etik ihlali kararları en geç bir (1) ay içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.
Gizlilik
Madde 15 – (1) Bilimsel araştırma ve yayın etik kurulunda görüşülen tüm konular ve etik kurul
kararları, genel düzenlemeler dışında gizlidir. Kurula sunulan dosyalardaki bilgi ve belgelerin gizliliği
ve güvenliğinden kurul üyeleri, sekretarya hizmetlerini yürütenler, bilgisine başvurulan ve görev alan
herkes (uzman, raportör, vs.) sorumludur. Etik kurulun tespitleri hakkında bu yönergede belirtilen
kişi ve kuruluşlar ile başvuru sahibinden başkasına bilgi verilmez.
Zamanaşımı
Madde 16- (1) İntihal, sahtecilik ve çarpıtma şeklindeki etik ihlallerinde inceleme başlatılması
herhangi bir süre sınırlamasına tabi değildir. Ancak bunların haricindeki etik ihlallerinde eylemin
gerçekleştiği tarihten itibaren on (10) yıl geçtikten sonra etik inceleme yapılamaz.
(2) İntihal,sahtecilik ve çarpıtma haricindeki diğer etik ihlallerinde, etik ihlal teşkil eden eylemin
öğrenildiği tarihten itibaren iki (2) yıl içinde etik inceleme başlatılmaması halinde etik ihlal
iddiası incelenemez.
(3) Eserin tamamen veya kısmen tekrar yayımlanması ile akademik atama ve yükselmelerde
kullanılması halinde yukarıda belirtilen zamanaşımı süreleri yeniden işlemeye başlar.
Kararlara İtiraz
Madde 17- (1) Kurul kararlarına karşı bir defaya mahsus olmak üzere, kararın tebliğinden
itibaren yedi (7) gün içinde, Üniversite Yönetim Kurulu’na itirazda bulunulabilir.
Yeniden İnceleme
Madde 18 – (1) Bilimsel araştırma ve yayın etik kurulunda daha önce incelenen ve esası
hakkında bir karar verilen eserlere ilişkin aynı iddialarla yapılan başvurularda yeniden bir
inceleme yapılamaz. Bu halde eserlerin ve eserlere ilişkin iddiaların tamamen aynı olduğunun
ilgili bilimsel araştırma ve yayın etik kurulunca tespit edilmesi şarttır.
Etik İhlallerine İlişkin Kayıtlar
Madde 19 – (1) Bu düzenleme kapsamında yapılan inceleme sonucunda alınacak kararlar
rektörlük tarafından gizlilik ilkesine riayet edilmek suretiyle uygun bir şekilde dosyalanıp
saklanır.
(2) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin şikayet ve ihbar başvuruları, iddiada bulunulan
kişinin eylemi gerçekleştirdiği sırada bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunca
değerlendirilerek karara bağlanır.
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 20 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 21 – 28.11.2012 tarih ve 71/01 sayılı Senato kararı ile kabul edilen “Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Etik Kurulu Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 22 – (1) Bu Yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Geçici madde 1: 28.11.2012 tarih ve 71/01 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiş olan “Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Etik Kurulu Yönergesi” uyarınca seçilmiş olan etik kurul üyelerinin
görevi, bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte her hangi bir bildirime gerek kalmaksızın
kendiliğinden sona erer. Bu yönergeye göre oluşturulacak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu üyeleri, yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
onbeş (15) gün içinde seçilir.
Geçici madde 2: 28.11.2012 tarih ve 71/01 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiş olan Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Etik Kurulu Yönergesi uyarınca görev yapan etik kurul tarafından
incelenmesi devam eden başvurular, bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yeni
oluşturulacak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna
devredirilir. Bu yönergenin yürürlük tarihinden önce yapılan ancak henüz gündeme alınarak
görüşülmemiş olan başvurular başvurular Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma
ve Yayın Etik Kurulu Yönergesi hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürütme
Madde 23 – (1) Bu yönerge hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

Takip Tablosu
Açıklama Kabul / Revizyon Tarih ve Numarası
İlk Yayın 28.11.2012 tarihli 71/01 sayılı Senato Kararı
Revizyon 01 15.11.2018 tarihli ve 197/1 sayılı Senato Kararı
Revizyon 02 11.08.2021 tarihli ve 300/4 sayılı Senato Kararı