Yönerge

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

ETİK KURULU YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1-  Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde yapılacak olan her tür bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken etik norm ve ilkeleri belirlemek, etiğe aykırı davranışların yaptırımlarını düzenlemek, uygulamayı gözetmek amacıyla oluşturulacak Üniversite Etik Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını tespit etmektedir.

KAPSAM

Madde 2–  (1) Bu Yönerge,

 1. a) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde görev yapan akademik ve idari birim çalışanlarını, öğrencileri ve üretilen hizmete katkıda bulunan ve bundan faydalanan tüm kişileri kapsar ancak başka bir üniversitede yapılmakta olan tez çalışması için gerekli olan izin ilgili üniversitenin etik kurulundan talep edilir.
 2. b) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi mensuplarınca yapılan her tür bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, desteklenen ve/veya yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını,
 3. c) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin her çeşit basın, görsel ve işitsel yayın organları ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi dışındaki diğer yayın organlarında yayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olan her tür yayınla ilgili yayın etiği sorunlarını,
 4. d) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin desteğinden yararlanmakta olan ya da yararlanmak üzere başvuran öğretim elemanları ya da araştırmacı kişi ve kuruluşlarla ilgili akademik etik konularının değerlendirilmesi işlemlerini kapsar.

(2) Üniversite’nin ilgili birimlerinde insanlar ve hayvanlar üzerinde yürütülen tıbbi araştırmalar ve ekoloji ile ilgili çalışmalar da, bu birimlerin kendi etik yönergeleri ile düzenlenen etik kurallar saklı tutulmak kaydıyla, bu yönerge kapsamındadır.

DAYANAK

Madde 3-  (1) Bu yönerge, T.C. Anayasası’nın 49. maddesi ve 5176 Sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”a ve 29.08.2012 tarihli Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 14 üncü ve.  42 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar

MADDE 4. (1) Bu yönerge geçen sözcük ve deyimlerden ;

Başkan : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Etik Kurul Başkanını,

Birim :Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma Merkezlerini,

Etik İlke ve Kurallar : Ulusal ve uluslararası mevzuat, anlayış ve bildirgeler çerçevesinde yer alan etik ilke ve kuralları,

Etik İhlali : Akademik ve bilimsel bir kurumun görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bilimsel araştırma, bilimsel yayın, eğitim-öğretim ve hizmet faaliyetleri ile toplum ve paydaşlarla ilişkilerde etik ilke ve kurallara uymayan durumları,

Etik Özensizlik : akademik ve bilimsel bir kurumun görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bilimsel araştırma , yayın, eğitim-öğretim ve hizmet faaliyetleri ile toplum ve paydaşlarla ilişkilerde etik ilke ve kurallara uymada özensizlik, dikkatsizlik ve bilgisizliği ifade eder.

Kurul : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Etik Kurulunu,

Kurum : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ni,

Rektör : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü’nü,

Senato : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu’nu,

Üye : Etik Kurul Üye’sini,

ifade eder.

Temel Etik Normlar

Madde 5- (1) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin bilim etiği anlayışının temelinde doğruluk, güven, saygı, adalet, üretkenlik, özeleştiri, nesnellik ve tarafsızlık, bağımsızlık, açıklık, bilimsel kuşkuculuk, yeni kavramlara açık olmak, bilimsel araştırma disiplinini korumak, özgün ve yaratıcı düşünce, erdemlilik gibi nitelik ve ilkeler yer alır.

(2) Üniversite’nin yönetim etiği ilkeleri ile her çeşit bilimsel araştırma, yayın ve akademik faaliyetlerinde uyulacak temel ilkeler şunlardır:

 1. Yönetim Etiği İlkeleri:
 2. a) Yönetimle birlikte yönetim anlayışına göre hareket edilir. Görev ve sorumluluklar dayanışma içinde paylaşılır. Çalışanların karar alma sürecine katılımlarının sağlanmasına önem verilir.
 3. b) Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlerin dışında personel ayırım yapılmaz.
 4. c) Nüfuz ve güç kullanma, özlük haklarını engelleme gibi baskı yöntemleri uygulanmaz ve uygulayanlar hakkında gerekli yasal süreç başlatılır.

 ç) Akademik ve idari personelin kurum içi ya da kurum dışı görevlendirilmelerinde, ders dağılımlarında eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine göre hareket edilir.

 1. d) Öğretim elemanları, çalışanlar ve öğrencilere hiçbir çıkar doğrultusunda yönlendirme yapılmaz, yasalarca verilmeyen görevleri yapmaları için zorlamada bulunulmaz.
 2. e) Çalışma ortamı ve bölüm/birim içi barışın karşılıklı saygı ve nezaketin korunmasından tüm elemanlar sorumludur.
 3. f) Kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanılmaması ve kullandırılmaması, israf ve savurganlıktan kaçınılması, bunların korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirler alınır.
 4. Araştırma Etiğine İlişkin Temel İlkeler:
 5. a) Bilimsellik ilkesi: Veriler, bilimsel yöntemlerle elde edilir. Bunların değerlendirilmesinde, yorumunda ve kuramsal sonuçların elde edilmesinde de bilimsel yöntemlerin dışına çıkılmaz ve sonuçlar saptırılamaz. Elde edilmemiş sonuçlar araştırma sonuçlarıymış gibi gösterilemez.
 6. b) Bilimsel araştırmalara denek olarak katılan kişilere zarar vermeme ilkesi: Araştırmalara denek olarak katılan kişilere zarar vermemek esastır. Denekler, olası riskler konusunda açık şekilde bilgilendirilmeli ve deneye katılım kararının etki ve baskı altında kalmaksızın özgürce alınması ilkesine uymaya özen gösterilmelidir. Araştırma ve deneylerin, insan ve hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermemesi esastır.
 7. c) Toplumu ve ilgilileri bilgilendirme ve olası zararlı uygulamalar konusunda uyarma ilkesi: Araştırmacılar ve yetkililer, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak olası zararlı uygulamalar konusunda toplumu ve ilgilileri bilgilendirmek ve uyarmakla yükümlüdür.

ç) Araştırmalara katılmama özgürlüğü ilkesi: Araştırmacılar, kendi vicdanî kanaatlerine göre zararlı sonuçlara ve/veya onaylamadıkları uygulamalara yol açabilecek araştırmalara katılmama hakkına sahiptir.

 1. d) Yapılacak çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgilerin gizliliğine, korunmasına, nihayetinde bu verilerin ve bilgilerin, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanımına özen gösterilmesi gerekir.
 2. e) Bilimsel araştırma için sağlanan imkân ve kaynakların, doğru ve amacına uygun kullanımı ve dağıtımı esastır.
 3. Yayın Etiğine İlişkin Temel İlkeler:
 4. a) Bilimsel araştırma sonuçları araştırmayı bizzat ve bilfiil yapanların tümünün adlarıyla yayımlanır. Araştırmanın tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yayına hazırlanması aşamalarında etkin katkıda bulunmamış kişilerin adları yazar isimleri arasına katılmaz.
 5. b) Bilimsel yayınlarda daha önce yayınlanmış veya yayınlanmamış bir çalışmadan yararlanırken, bilimsel yayın kurallarına uygun olarak kaynak gösterilir. Henüz sunulmamış çalışmalar veya savunularak kabul edilmemiş tezler, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanılamaz. Evrensel olarak tanınan bilim kuramları, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermeler dışında hiçbir çalışmanın tümü veya bir bölümü, izin alınmadan ve/veya asıl kaynak gösterilmeden çeviri veya özgün şekliyle yayımlanamaz.
 6. c) Bilimsel araştırma ve yayınlarda, bilim ve bilgi evrensel kabul edilir ve kendinden önce yapılmış benzer çalışmalar görmezden gelinmez.
 7. Akademik Etiğe İlişkin Temel İlkeler:
 8. a) Akademik yaşamın bütün evrelerinde, öğretim, yönetim ve akademik değerlendirmeler “bilimsel liyakat” ölçütüne göre yapılmalıdır.
 9. b) Akademik ilerleme ve ödül jürilerinde bilimsel liyakat ölçütlerinin dışına çıkmak, kişileri kayırmak, bilimsel eleştiri sınırlarını aşarak akademisyenlerin kimlik ve kişiliğine yönelik saldırılarda bulunmak, çıkarcılık, sahtecilik, kopyacılık, vb. davranışlar, Üniversite’nin akademik etik normları ile bağdaşmaz.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu’nun Oluşumu

 Madde 6- (1) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Etik Kurulu; araştırma ve yayın etiği ihlalinde bulunduklarına dair kesinleşmiş bir adli veya idari karar bulunmayan  aykırı kanıtlanmış davranışları bulunmayan farklı bilim kollarına mensup Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından, deneyim ve yayınları da dikkate alınarak Rektör tarafından önerilen adaylar arasından Üniversite Senatosu’nca seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Kurul başkan ve üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev süresi biten bir üye yeniden aynı usulle seçilebilir.

(2) Etik kurallarına aykırı davranışı tespit edilen Etik Kurul üyesinin görevi, Rektör’ün  bu konudaki kararının kendisine tebliği ile sona erer. İzinsiz ve özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan veya en az altı ay süreyle izinli olan üyenin, üyeliği kendiliğinden düşer. Kurul üyeliğinden çekilme, Rektörün onayının ilgiliye tebliği ile yürürlüğe girer. Boşalan üyelik için, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yeni üye seçilir.

(3) Etik Kurul üyeleri, ilk toplantıda, kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu’nun Görevleri

Madde 7- (1) Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu’nun görevleri şunlardır:

 1. a) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından kısmen veya tamamen desteklenen (önerilenler ve sonuçlananlar dâhil) veya Üniversite mensuplarınca gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların, etiğe uygun yürütülmesini sağlayacak ilkeleri belirlemek, geliştirmek ve gerektiğinde değişiklik önerisinde bulunmak,
 2. b) Üniversite’nin bilimsel dergileri için yayın etiği ile ilgili olarak ilkeler belirlemek ve bunların geliştirilmesi için gerektiğinde değişiklik önerisinde bulunmak,
 3. c) Üniversite mensuplarınca yürütülen veya Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından kısmen veya tamamen desteklenen (önerilenler ve sonuçlananlar dâhil) araştırma projelerinin izlenmesi sürecinde ve Üniversite’nin bilimsel dergilerinde veya başka yayın organlarında yayımlanan veya yayın için gönderilen yazılarda tespit edilen veya dikkate sunulan etiğe aykırı davranışları, Rektörlüğün talebi üzerine incelemek, gerektiğinde uzman veya danışman görüşü almak, ilgili kişilerle yazışmalar yapmak, bilgi istemek ve görüş bildirmek,

 ç) Üniversite’nin her türlü desteğinden yararlanmak üzere başvuran veya halen yararlanan kişilerin geçmiş araştırma, yayın, vb. etkinliklerini, bunların Üniversite ile ilintisine bakılmaksızın, ilgili birim veya kurumun istemi ve Rektörün onayı üzerine bilim etiği açısından inceleyip karara bağlamak; gerektiğinde danışman görüşü almak, ilgili kişilerle yazışmalar yapmak, bilgi istemek ve görüş bildirmek,

 1. d) Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu tarafından doğrudan veya görevlendireceği danışmanlar aracılığıyla incelenen dosyalar ile ilgili komisyon ve raportörlerin raporlarını inceleyerek oluşturacağı sonuç raporunu bir ay içinde Rektörlüğe sunmak; görev kapsamı dışında olduğuna karar verilen dosyalar konusunda Rektörlüğü yazılı olarak bilgilendirmek,
 2. e) Sonuçlanan ve karara bağlanmış olan araştırma ve yayın etiğine aykırı davranışların Rektörlükçe ilgililere duyurulmasını sağlamak,
 3. f) Akademik, araştırma ve yayın etiği konularında olası etik dışı davranışları ortadan kaldırmak için, ilgili birim ya da kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitici faaliyetler düzenlenmesini sağlamak üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu’nun Toplantı ve Karar Alma Yöntemleri

Madde 8- (1) Başkan, başkanın katılmadığı toplantılarda başkan yardımcısı, toplantılarda Etik Kurulu’na başkanlık eder. Kurul’un toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir. Etik Kurulu’nun sekreterliği, Üniversite Genel Sekreterliği’nce yapılır. Etik Kurulu, aksine bir karar almadıkça, çalışmalarını üniversitelerdeki kurulların toplanma usul ve ilkelerine uygun olarak yürütür. Kurul, çalışmalarını bizzat yürütebilir; ancak gerektiğinde bu çalışmaları Üniversite’nin çeşitli birimlerini temsil eden alt-kurullar yahut araştırma komisyonları oluşturarak yürütülmesi veya konu ile ilgili danışmanların ya da başka uzmanların görevlendirilmesi ya da görüşlerine başvurulması hususunu Rektörlüğe sunabilir. Etik Kurul üyeleri kendileriyle ilgili etik ihlali iddialarının görüşüldüğü toplantılara katılamazlar.

Başvuru ve Çalışma Esasları

Madde 9- (1) Etik ihlali iddiası içeren başvurular, dekanlıklara, müdürlüklere, diğer personel için birim amirliklerine yapılır. Konu ile ilgili verilen başvuru dilekçesinde; başvuru yapan kişinin adı, soyadı, adresi, T.C Kimlik Numarası ve imzasının bulunması gerekir. Başvuruda bulunan kişinin kimliği ve adresi tespit edilemezse yapılan müracaat değerlendirmeye alınmaz. Etik ilkeye aykırı davranış iddiası kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir ve elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Kurulun inceleme yetkisi içinde bulunan personelin etik ilkelere aykırı davrandığının çeşitli yollarla öğrenilmesi üzerine kurul doğrudan inceleme yetkisini kullanabilir.

(2) Etik ihlali ile ilgili yapılan başvuruları, söz konusu birimin yöneticileri tarafından Rektörlüğe sunulur. Başvurular, Rektörlükçe inceleme yapılması için Etik Kurulu’na iletilir. Her başvuru için ayrı bir dosya açılır. Başvuru sahipleri, başvuruları ile ilgili olarak yapılacak işlem konusunda Rektörlükçe mümkün olan en kısa sürede bilgilendirilir. Kurul’un inceleme sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla yazışmalar Rektörlük aracılığıyla yapılır. Etik Kurulu’nun incelemeleri sırasında, gerek görüldüğünde veya etik ihlali kararı verilerek yaptırım uygulanması önerilecek hallerde, Kurul tarafından, etik ihlalinde bulunduğu iddia edilen kişilere savunma hakkı tanınır. İlgili kişiler, Etik Kurulu’nun bu yöndeki isteği kendilerine ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içinde yazılı savunmalarını vermedikleri takdirde, Kurul, diğer bilgi ve kanıtlara dayalı olarak karar verir. Kurul, gerekli gördüğü hallerde savunmayı sözlü olarak da alabilir.

(3) Hazırlanan raporlar, Etik Kurulu’nda tartışmaya açıldıktan sonra oylanır ve kesin rapor kurul üyelerince imzalanır. Karara muhalif kalan üye “karşı oy” gerekçesini yazmak zorundadır. İnceleme sonuçlarını içeren Kurul kararları Rektörlüğe sunulur. Etik ihlali saptanan kişilerle ilgili Kurulca önerilen yaptırımlar konusunda, Üniversite Yönetim Kurulu karar verir. Konu ile ilgili olarak Rektörlükçe ayrıca idarî ve hukukî işlemler başlatılabilir. Etik ihlali iddiasında bulunan kişi ve kuruluşlar, başvuruları ile ilgili olarak alınan kararlar hakkında Rektörlük tarafından ilgili birim ve kurumlarla birlikte bilgilendirilir.

(4) Başka kuruluşlarca yapılmış ya da yapılmakta olan inceleme ve soruşturmalar, bu yönerge kapsamında yapılacak etik ihlali incelemelerine engel oluşturmaz.

İnceleme Komisyonları, Uzman ve Danışmanlar

Madde 10-  (1) Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu, gerekli hallerde her dosya için usulüne uygun bir inceleme komisyonu kurulması, uzman veya danışman incelemesi ve görüşüne başvurulması yoluna gider. Rektörlükçe görevlendirilen inceleme komisyonu dosya üzerinde gizlilik içinde yapacağı incelemenin sonucunu ve konu ile ilgili görüş ve kararını, en geç bir ay içinde bir “ön rapor” halinde Etik Kurulu’na sunar. Komisyonlar, gerektiğinde danışman, bilirkişi ve tanıkların görüşlerine de başvurabilirler. Uzman ve danışmanlar da dosya üzerinde gizlilik içinde yapacakları inceleme sonuçlarını, “bir ay içinde” ayrı raporlar halinde Etik Kurulu’na sunarlar. Kurul’un uygun görmesi halinde ek süre verilebilir. Komisyon, uzman ve danışmanlar tarafından talep edilen bilgi ve belgeler Etik Kurulu aracılığıyla sağlanır. Kurul, gerektiğinde uzman veya danışmanları toplantıya davet edebilir.

Etiğe Aykırı Davranışlar

 Madde 11-  (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

 1. a) İntihal : Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,
 2. b) Sahtecilik : Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,
 3. c) Çarpıtma : Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

 1. d) Dilimleme : Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
 2. e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
 3. f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak. (Ek cümle: Üniversitemiz Senatosu’nun 29/06/2016 tarihli toplantısında alınan 134/4 sayılı kararı ile) Akademik atama ve yükselme başvurularında bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunmak.

Etiğe Aykırı Davranış Koşulları

Madde 12-  (1) Bir olayın “etiğe aykırı davranış” sayılması için aşağıdaki koşulların gerçekleşmiş olması gerekir:

 1. a) Kasıt veya ağır ihmal sonucu olarak gerçekleştirilmiş olmalıdır,
 2. b) İnandırıcı ve yeterli delille ispatlanmış olmalıdır.

Yaptırımlar

Madde 13- (1) Etiğe aykırı davranışı kanıtlanan öğretim elemanları ve araştırmacılara fiilin ağırlığına göre aşağıdaki yaptırımların bir kısmı ya da tamamı uygulanır:

 1. a) Etiğe aykırı davranışı tespit edilen araştırmacı veya araştırmacıların yürütmekte oldukları projeler iptal edilir veya proje başvuruları işleme alınmaz.
 2. b) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi dergilerinde yayınlanmış makalelerden yayın etiğine aykırı hususlar içerdiği ispatlananlar, geri çekilmiş sayılır ve bu husus dergide gerekçesi ile birlikte açıklanır. c) Etiğe aykırı davranışı ispatlanan araştırmacılara/yazarlara/destek başvurusu sahiplerine, karar tarihinden başlayarak bir yıldan beş yıla kadar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi birimlerince herhangi bir destek verilmez. Bu kişiler, bu süre zarfında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adına herhangi bir yayın veya tebliğ yapamazlar.
 3. d) Tespit edilen etik ihlalleri ve bunların niteliği, etiğe aykırı davranışı ispatlanan araştırmacı/yazar/destek başvurusu sahiplerinin birim, kurum veya kuruluşlarının yanı sıra ilgili meslek kuruluşlarına, fon sağlayan ve/veya destek veren kişi ve kurumlara, ilgili kongre ve sempozyum düzenleme kurullarına, etiğe aykırı yayının yapıldığı dergi editörüne, vb. kişi ve kuruluşlara Rektörlük tarafından yazılı olarak bildirilir.
 4. e) Etiğe aykırı davranışta bulunanlar, karar tarihinden başlayarak bir yıldan beş yıla kadar süreyle, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde lisansüstü düzeyde yeni bir danışmanlık görevi üstlenemezler.
 5. f) Etiğe aykırı davranışı kanıtlananlardan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personeli olanlar hakkında, Rektörlük ilgili mevzuat uyarınca işlem yapar. Diğer kişilere ise, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde görev verilmez, var olan görevlerine de son verilir. g) İntihal ve haksız yazarlık eylemlerinin gerçekleşmesi hallerinde asıl müellifin rıza göstermesi ilgilileri sorumluluktan kurtarmaz.

Kurum Dışı Kişiler Hakkında Yapılacak İşlem

 Madde 14 – (1) Etik başvuru değerlendirmeleri sonucunda, kurulun inceleme yetkisi içinde bulunmayan bir kamu görevlisinin etik ilkelere aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde söz konusu kişi/kişilerin bağlı bulundukları kuruma bilgi verilir.

Zamanaşımı

 Madde 15 – (1) İntihal ve sahtecilik şeklindeki etik ihlallerinde inceleme başlatılması herhangi bir süre sınırlamasına tabi değildir. Ancak bunların haricindeki etik ihlallerinde eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra etik inceleme yapılamaz. İntihal ve sahtecilik haricindeki diğer etik ihlallerinde, etik ihlali teşkil eden eylemin öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde etik inceleme başlatılmaması halinde etik ihlal iddiası incelenemez.

Yeniden İnceleme

 Madde 16 – (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarında incelenen bir eser hakkında aynı iddialarla yapılan mükerrer başvurular dikkate alınmaz.

Gizlilik

 Madde 17- (1) Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu kararları, genel düzenlemeler dışında, gizlidir; bu yönergede belirtilen kişi ve kuruluşlar ile başvuru sahibinden başkasına bilgi verilmez.

Kararlara İtiraz

Madde 18- (1)Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu kararlarına karşı bir defaya mahsus olmak üzere, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde, Üniversite Yönetim Kurulu’na itirazda bulunulabilir.

Etik İhlallerine İlişkin Kayıtlar

 Madde 19 – (1) Yukarıda sayılan etik ihlal türlerinden birini gerçekleştirdiğine karar verilen kişilere ilişkin karar ve belgeler Bilecik Şeyh Edebali Rektörlüğü tarafından gizlilik ilkesine riayet edilmek suretiyle uygun bir şekilde dosyalanıp saklanır.

Yürürlük

 Madde 20- (1) Bu Yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- (1) Bu yönerge hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

Üniversitemiz Senatosu’nun 15.11.2018 tarih ve 197/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.