Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Koordinasyon Kurulu aşağıdaki görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.
a) Üniversitede Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin uygulanmasında aşağıda verilen çalışmaların
yapılması.
1. Oluşan kâğıt-karton, cam, metal, plastik ve kompozit atıkların diğer
atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi için planlama yapmak.
2. Oluşan atık pil, atık bitkisel yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya ile diğer geri
kazanılabilir atıkların ayrı olarak biriktirilmesi için planlama yapmak.
3. Tehlikeli nitelikte olan atıkların ve tıbbi atıkların ayrı biriktirilmesi için
planlama yapmak.
4. Organik atıkların ve yemek artıklarının; çay ocakları, kafeterya, yemekhane
gibi noktalarda ayrı olarak biriktirilmesi için planlama yapmak.
5. Biriktirme ekipmanlarında renk kriterine uyulmasınısağlamak ve atık türüne
özgü uygun bilgilendirici işaret veya yazıların üzerlerinde bulunmasını temin
etmek.
6. Üniversite genelinde durum analizi yapılarak, tüm atık biriktirme
ekipmanlarının doğru hacim, adet ve özellikte olmasını sağlamak.
7. Biriktirilen atıkları lisanslı atık işleme tesislerine/belediye toplama sistemine
teslim edilmek üzere, oluşturulan geçici depolama alanında toplanmasını
planlamak.
8. Üniversite genelinde toplanan atıkların bertaraf edilmesi ve/veya geri
dönüşümü konusunda mevzuatta belirlenen şartlara uygun firmalara
verilmesi amacıyla gerekli planlamayı yapmak.
9. Üniversitede toplanan atıklardan faydalı ürün oluşturmak ve mümkün olan
durumlarda Üniversiteye gelir sağlamak için çalışmalar yapmak.
10. Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne ilişkin bilinçlendirme ve farkındalık yaratmak
için eğitimler organize etmek.
11. Üniversite dışındaki ilgili kurumlarla iş birliği sağlayarak koordineli bir şekilde
çalışmak ve sistemin gelişmesine katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
b) Üniversitede Sıfır Atık sisteminin en etkin şekilde uygulanabilmesi için durum tespiti ve
ihtiyaç analizleriyle ilgili planlamayı yapmak.
6/30
c) Düzenli aralıklarla Atık Yönetim Sistemi’nin uygulanmasına ilişkin izleme çalışmaları
yürütmek. Aksayan hususlar için önlemler almak ve gerekli hallerde güncelleme
yapmak. Toplanarak lisanslı tesislere gönderilen atık miktarı, elde edilen kazanımlar gibi
uygulamaya ilişkin çıktıların kayıt altında tutulması için gerekli çalışmaları yapmak.
d) Üniversiteye Sıfır Atık Belgesi kazandırılması hususunda çalışmaları yürütmek.