5.5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme

5.5.1. Etkinlik Paylaşımı

Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma yöntemi web sayfası  ile gerçekleştirilmektedir.

5.5.2. Güvence

Üniversitemiz, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini faaliyet raporlarıyla güvence altına almaktadır.

5.5.3. Liderlik Ölçümleri

Liderlik özellikleri ölçülmesine ve izlenmesine dair herhangi bir uygulama bulunmamaktadır.

5.5.4. Şeffaflık Politikaları

Üniversitemiz yönetimi; her türlü çalışma ve faaliyet alanında, mevzuatlarında belirtilen denetimlere tabi olmakla beraber, yine mevzuat gereği periyodik olarak kamuoyuna açıkladığı plan, program ve uygulama sonuçlarıyla şeffaf bir yapıya sahiptir.

5.5.5. Kamuoyu Paylaşımı

Üniversitemiz, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma yöntemini internet sayfasında duyurmaktadır. Faaliyet Raporları, Stratejik Planlar, KAYSİS Belgeleri, personel ilanları, etkinlikler, duyurular, öğrenci personel sayıları gibi bilgiler, İnternet sayfamız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılır (http://www.bilecik.edu.tr/).

Ayrıca, yapılan faaliyetler Akademi Gündemi isimli basılı gazetesi aracılığıyla ve sosyal medya hesapları (Facebook: www.facebook.com/bseuniversitesi, Instagram: www.instagram.com/bseuniversitesi, Twiter: htps://twitter.com/bilecikedutr) vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Belgeler

– Kurumun kamuoyu ile paylaştığı bilgiler ve paylaşım kanalları (üniversite bültenleri, web sayfası vb.)

      İyileştirme Kanıtları

– Yöneticilerin (rektör, dekanlar, enstitü müdürleri, Yüksekokul/MYO müdürleri) periyodik olarak düzenlediği değerlendirme toplantıları, basılı yayınlar vb.

– Paydaş görüşlerinin yönetsel fonksiyonlara yansıdığına dair kanıtlar