2.1. Kalite Politikası

Kalite Politikamız “Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda; uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, üstün performans odaklı girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacı ile toplam kalite yönetim anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın tüm gereksinim ve beklentilerini karşılamak için eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, idari ve topluma hizmet alanlarında etkin ve verimli bir değişim ve gelişim için süreklilik sağlamaktır.” şeklinde tanımlanmış ve (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/kurumsal-degerler/kalite-politikamiz/) web sayfasında ilan edilmiştir.

2.1.1. Değerler Yansıması

2017-2021 dönemi stratejik planında ilk kez misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmaya yer verilmiş olup bu kapsamda amaç ve hedefler belirlenmiştir.

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf);

 

2.1.2. Strateji Yansıması

Üniversitemizin stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili hedefleri misyon ve vizyonu ile uyumludur.

2.1.3. Misyon Farklılaşması

İç ve dış paydaşlarımızın tüm gereksinim ve beklentilerini karşılamak için eğitim-öğretim, idari ve topluma hizmet alanlarında etkin ve verimli bir değişim ve gelişim için süreklilik sağlamaktır.

(http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2018/02/2015-YILI-KURUM-%C4%B0%C3%87-DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME-RAPORU.pdf)

2.1.4. Dengeler

Bölüm envanterine kayıtlı tüm cihazlar, sarf malzemeler ve laboratuar donanımı tüm bölüm öğretim elemanları ve öğrencilerinin kullanımına açıktır.

2.1.5. Kalite Politikası

Birimin tüm süreçlerini kapsar şekilde tanımlı ve ilan edilmiş kalite politikası;

En önemli paydaşlarımızdan biri olan, makine ve ilgili sanayi kollarının kalite beklentilerini en üst düzeyde tutan,

Mezunlarımız ve istihdam edildikleri iş kollarının geri bildirimlerini ve beklentilerini etkin bir şekilde yöneten,

Kamu kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanan,

Sürdürülebilirliği ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak

2.1.6. Kalite Yayılımı

Birim, kalite politikasını tüm paydaşlarına duyurulması web sayfasından yapılmaktadır. (http://w3.bilecik.edu.tr/myo-makine/kalite/ )

2.1.7. İçselleştirme

Bölümümüz öğretim elemanları ve yönetim birlikte kalite yönetim çalışmaları yapmaktadır.

2.1.8. Uygunluk

Kalite Politikamız, Üniversitemizin misyon, vizyon ve temel değerler ile tercihlerini yansıtan bir çerçevede belirlenmiştir.

2.1.9. Entegrasyon

Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflere öncelik verilerek faaliyetler planlanmakta, performans bilgileri ile bunlar ölçülmekte ve buna göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Kalite yönetimi uygulamaları ile söz konusu süreçler daha etkin ve verimli kullanılmaktadır

2.1.10. Stratejik Entegrasyon

Stratejik planda yer alan hedefler ve amaçlar performans programları (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/bolumler/) ile bütçeyle ilişkilendirilmekte, faaliyet raporları (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/) ile bunlar ölçülmekte ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. İç kontrol çalışmaları da KAYSİS Belgesi Hazırlama Prosedürü kapsamında kalite süreçleriyle ilişkilendirilmiştir. Diğer taraftan kamu iç kontrol standartları kapsamında, Üniversitemiz iç kontrol uyum eylem planı hususunda çalışmalar da devam etmekte, yapılan çalışmalar Kalite Koordinatörlüğünün (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/) web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

2.1.11. Performans Göstergeleri

Performans göstergeleri, tüm birimleri kapsayacak şekilde, 6 aylık periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmektedir. Yıllık olarak faaliyet raporlarında (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/) ve (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2019/02/2019-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1-Nihai.pdf) 2018 yılı performans programında konsolide edilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 2.1.12. Anahtar Göstergeler

Stratejik planımızda

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf), her bir strateji altında göstergeler tanımlanmış ve ölçme yöntemi belirlenmiştir. Faaliyet Raporları (http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/) ve yılık programlarda

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/01/2018-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1-Nihai.pdf) belirlenen performans göstergeleri esas alınarak ilgili birimlerden toplanmakta ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın web sitesinde ilan edilmektedir.

2.1.13. Birim Kültürü

Sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında kalite güvence sistemlerine entegrasyon sağlanmaya çalışılmaktadır. Gelen ve giden her türlü evrak dâhil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir evrak otomasyon sistemi olan Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) 2014 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Üniversitemizin iç kontrol ve kalite gelişim süreci kapsamında bulunan tüm belgelerin Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) içerisinde yer alacak şekilde hazırlanması onaylanması ve güncelleştirilmesine ilişkin standartları belirleyen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KAYSİS Belgesi Hazırlama Prosedürü 14.12.2015 tarihli senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

2.1.14. Uluslararasılaşma

Uluslararası anlaşmalar, Erasmus programı (http://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/) ve Mevlana Değişim Programı (http://w3.bilecik.edu.tr/mevlana/) web sayfalarında yayınlanmaktadır.

2.1.15. İzleme

Üniversitemiz, stratejisini başarmak üzere hedeflerini ve izlemesi gereken performans göstergelerini stratejik planla;

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf) belirlemiştir.

Sonuçlar faaliyet raporları ile izlenmektedir.

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyet-raporlari-2/ )

 

2.1.16. İşbirlikleri

Erasmus değişim programı  kapsamında uluslararası üniversiteler ile imzalanacak olan yeni anlaşmalar, Rektörlük bünyesinde bulunan Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte ve takip edilmektedir.