3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu

3.5.1. Özgeçmişler (Öğretim elemanları özgeçmişleri),

3.5.2. Yetkinlikler,

Ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte, yüksekokulda görev yapan öğretim görevlilerinin yurt dışı ve yurt içi bilimsel toplantılara katılımının desteklenmesi söz konusudur.

3.5.3. Mesleki Gelişim,

Öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için Üniversitemizde Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü (BİDEK) ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Erasmus ders alma/verme hareketliliği kapsamında akademik personelin eğitim ve işbaşı deneyimi için kendilerine uygun fırsatlara ulaşmalarına yardımcı olunmaktadır.

3.5.4. Eğitsel Performanslar,

Performans göstergelerinin değerleri 6 aylık periyotlarla toplanmakta ve yıllık olarak da faaliyet raporunda belirtilmektedir.

3.5.5 Mesleki Gelişim

Akademik kadronun yetkinliklerinin geliştirilmesi için yayın yapmaları ve ulusal ve uluslararası konferanslara katılmaları özellikle teşvik edilmektedir.

3.5.5.1. Güvence

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından hazırlanan Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi (https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/58958) ile tüm öğretim üyelerinin katılımı güvence altına alınıp, yeni yayınlar için teşvik edilmektedir.

Kanıt:         KİDR/C/5.5.1/08             BAP Hazırlama, Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi

3.5.6. Ders Görevlendirmeleri

2547 sayılı Kanunu’nun 31. maddesi ile 40/d maddesi gereğince, akademik birimlerimizde ders vermek üzere öğretim elemanı görevlendirilmesi işlemi ilgili kurumun uygun görüş yazısıyla birlikte, birim yönetim kurullarında alınan karar sonrası Personel Daire Başkanlığınca yapılan görevlendirmeyle yapılmaktadır. Bu işlemlerin prosedürlerle geliştirilerek tanımlı kurallar haline gerilmesi çalışmalarına başlanılmıştır.

3.5.7. Eğiticilerin Eğitimi

“Eğitici Eğitimi” program taslağı geliştirilmektedir.

3.5.8. Ders Verme (dış kaynaklı)

Birim yönetim kurullarında alınan karar sonrası Personel Daire Başkanlığınca yapılan görevlendirmeyle yapılmaktadır.

3.5.8.1. İlan

Üniversitemiz paydaşlarına karşı sorumlulukları gereği tüm faaliyetlerine ilişkin güncel verileri kurum İnternet sayfasında duyurmaktadır. Faaliyet Raporları, Stratejik Planlar, KAYSİS Belgeleri, personel ilanları, etkinlikler, duyurular, öğrenci personel sayıları gibi bilgiler, İnternet sayfamız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılır (htp://www.bilecik.edu.tr/ ).

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

      Birime Ait Belgeler

– Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler (atama-yükseltme kriterleri, yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)

– Birime  dışarıdan ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usullerinde tanımlı kurallar

       İyileştirme Kanıtları

– Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan uygulamalar

– Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına ilişkin kanıtlar (kapsamı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.)