4.2. Araştırma Kaynakları

4.2.1. Planlama

Üniversitemiz stratejik planda yer alan araştrma-geliştrme strateji ve hedeflerini gerçekleştirmek için üniversite bütçesinden bilimsel araştrma projeleri koordinatörlüğüne verilen bütçe ve idari ve mali işler dairesi başkanlığından makine teçhizat alımı için ayrılan bütçe ile finanse edilmektedir. Üniversitenin belirlemiş olduğu ihtisaslaşma alanlarında yapılacak çalışmalar için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştrma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesine

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958) göre daha yüksek bütçeler sağlanmaktadır. AR-GE için gerekli makine ve teçhizat çoğunlukla UYGAR’lara alınmaktadır. Bu sayede bir politika olarak gereksiz cihaz alımı engellenerek bütçenin etkin kullanımı sağlanmaktadır. Araştrmacıların dış kaynaklara yönlendirilebilmesi için öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterlerine dış finansmanlı proje şart konulmuştur.

4.2.2. Paydaşlar

Üniversitemiz ARGE faaliyetlerinde bulunan araştrmacıların ürettiği projelere gerek iç paydaşlardan gerekse dış paydaşlardan (özel ve kamu sektörü) ortaklar alarak yürütmektedir. Teknoloji Transfer Ofisi (http://w3.bilecik.edu.tr/tto/). vasıtasıyla proje eğitimlerinde dış paydaşlardan ortak paydaş edinme kosnusunda sürekli bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca öğretim üyesi atama yönergesinde öğretim üyesi kadrolarına ilk atanma, yenileme ve yükseltmede kadro yenileme ve atanma şartları arasında yer alan maddelerden birisi kongrelere katılma zorunluluğudur. Böylece dış araştrmacılar ile irtibat kurulması ve tanışılması hedeflenmektedir.

Kanıtlar: 2017 Yılı Faaliyet Raporu-Ortak Yürütülen Projeler. Png

4.2.3. İzleme

Üniversitemiz, araştrma-geliştrme faaliyetlerinin sonuçlarını birim faaliyet raporları ve akademik teşvik dosyaları ile izlemektedir. Elde edilen sonuçlardan durum analizi yapılarak zayıf yönlerimiz tespit edilerek farklı süreçlerde kullanılmaktadır.

4.2.4. Fon Stratejileri

Üniversitemiz; araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlama miktarını artırmaya yönelik olarak; döner sermaye kapsamında yapılan analizleri ve danışmanlık hizmetlerini genişletmek, sürekli eğitim merkezi ile diğer araştırma merkezlerinde açılan kurs sayısı artırmak çabalarını sürdürmektedir.

4.2.5. Personel Teşvikleri

Öğretim üyesi atama yönergesinde, dr. öğretim üyesi kadrolarının kadro yenileme ve atanma şartları arasında yer alan maddelerden birisi de dış finansmanlı proje sunumu yapmış olmak koşulu bulunmaktadır. Bu şarta göre dr. öğretim üyesi, kadrosunun yenilenebilmesi için periyodik ARGE proje destek programı bulunan özel veya kamu sektöründe yürütücü olarak bir proje sunmak zorundadır. Ayrıca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesi uyarınca kuruma dış finansmanlı proje getiren araştırmacımıza getirdiği proje bedeli üzerinden %10 oranında BAP’tan ekstra proje desteği sağlanmaktadır.

4.2.6. Dış Destekler

Üniversitemizde, hibe olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yaptırılmış olan Laboratuvar binası, stratejik planımızda yer alan ihtisaslaşma alanındaki bina alt yapısının kurulması stratejisine önemli katkı sağlamıştır.

            İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

             Birime Ait Belgeler

– Araştırma-Geliştirme altyapısı (laboratuvarları, merkezleri vb.) bilgileri

– Araştırma-Geliştirme bütçesi (gelirleri, dış kaynakları, öncelik alanlarına göre dağılımı, birimlere göre dağılımı)

– Araştırma-Geliştirmede kurumsal yetkinlik alanları (sahip olunan uzmanlıklar, proje alanları, patent alanları, vb.)

– Araştırma-Geliştirmede paydaşlarla yapılan işbirlikleri (fuar, kariyer günleri, projeler vb.)

            İyileştirme Kanıtları

– Birime son üç yılda yapılan dış fon aktarımına ait değişimler

– Birime dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere yürütülen faaliyetler

– Birim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ve mali kaynaklarda yaptığı iyileştirmeler