Mission and Vision

Mevlana Değişim Programı’nın Amacı

The Objectives of Mevlana Exchange Programme

Mevlana Değişim Programı’nın öncelikli amacı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile

yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini

sağlamaktır. Ayrıca Mevlana Değişim Programı’nın temel amaçları;

Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek,

Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak,

Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak,

Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak,

Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşme

sini sağlamaktır.

The primary objective of Mevlana Exchange Programme is to exchange students and academic staff

between the Turkish higher education institutions and higher education institutions of other countries.

Additionally, Mevlana Exchange Programme aims;

Making Turkey a centre of attraction in higher education area,

Increasing the academic capacity of Turkish higher education institutions,

Contributing to the globalization process of higher education,

Sharing the historical and cultural heritage of Turkey in a global scale, Enriching the culture

of respect and tolerance to differences by increasing intercultural interaction

Mevlana Öğrencisi

Mevlana Student

Mevlana Değişim Programı öğrencileri,

Bölgesini ve dünyayı daha iyi tanımak ve anlamak isteyen,

Değişime açık

Donanımlı ve kendine güvenen,

Rekabet duygusu güçlü,

Küresel bilinç ve sorumluluk duygusuna sahip öğrencilerdir.

Mevlana Değişim Programı kapsamında eğitim öğretim hayatlarının bir ya da iki dönemini yurt dışında

geçiren öğrencilerin bu programa katılmadan önce ya da katıldıktan sonra diğer değişim programlarından

faydalanmasının önünde herhangi bir engel yoktur.

Gerekli şartları sağlayarak Programa katılan öğrencilere, yurt dışında gittikleri yükseköğretim kurumundaki

eğitim- öğretim süresi boyunca karşılıksız burs imkânı da sağlanacaktır. Öğrenciler, değişim

programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim öğretim ücreti ödemezler.

Mevlana Exchange Programme Students,

are willing to recognize and perceive their regions and the world better,

are open to change,

are qualified and self-confident,

have a strong sense of competition,

have global knowledge and responsibility.

The students, who benefited from Mevlana Exchange Programme, can also benefit from other exchange

programmes before/after participating in this programme.

The students, who participate in the programme after having the requirements, will be given non-refundable

scholarship during their study abroad. The students do not pay any tuition fee to the host

institutions during their exchange period.

Diğer Değişim Programlarından Farkı

Its Difference From Other Exchange Programmes

Dünyanın farklı bölgelerinde uluslararası, bölgesel örgütler ya da bazı ülkeler tarafından yürütülen

mevcut bölgesel ve uluslararası değişim programları; Yükseköğretim Kurulu’nun üzerinde durduğu

yükseköğretimin küreselleşme yaklaşımına sınırlı düzeyde katkı sunmaktadır. Küresel yükseköğretim

vizyonunun önemli bir aracı olarak Mevlana Değişim Programı kapsamında, yükseköğretimin giderek

küreselleşen akademik ruhuna uygun bir şekilde programa başvuran öğrenciler, bazı ön şartları taşımak

kaydıyla, dünyanın herhangi bir yerinde arzu ettiği üniversitede eğitim alma fırsatını yakalayacaktır.

Benzer şekilde Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarında

görev yapan tüm öğretim elemanları, öğretim elemanı hareketliliğine katılabilirler. Bu hareketlilik,

bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim elemanın bir başka yükseköğretim kurumunda

gerçekleştireceği eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsar.

The current international and regional exchange programmes executed by some countries and regional

organizations have limited contribution to the “globalization of higher education” approach of Turkish

Higher Education Council. Students who apply to Mevlana Exchange Programme, a significant means

of global higher education vision, will have the opportunity to study at a university they desire in any

part of the world.

Additionally, all academic staff who work in a national or foreign higher education institution, on condition

that the higher education institutions signed a bilateral Mevlana Exchange Protocol, may benefit

from Mevlana Exchange Programme. This mobility includes educational activities to be performed in

host institution.