Bilimsel Araştırma Projeleri Görevlisi

1. Birim Görev ve Sorumluluğu içerisinde yapılan işlere ait Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda proje işlemlerini yapmak.
2. BAP Otomasyonundan yapılan proje başvurularının ön değerlendirilmesini yapılarak BAP Komisyonuna sunmak,
3. BAP Komisyonundan geçen projeleri değerlendirilmek üzere belirlenen hakemlere göndermek,
4. Hakemlerden gelen raporları (olumlu-olumsuz) BAP komisyonuna sunmak,
5. Olumsuz görüş alan projeyi proje yürütücüsüne bildirmek,
6. Olumlu görüş alan proje için Rektörlük Oluru alarak, protokol hazırlamak ve imza için yürütücüyü davet etmek,
7. Taraflarca Protokolü imzalanan proje faaliyetlerini başlatmak,
8. Yürütücü tarafından verilen ek talebleri BAP Komisyonuna sunmak,
9. Yürütücü tarafından verilen Ara / Sonuç raporun değerlendirilmek üzere ilgili hakemlere göndermek ve hakemlerden dönen değerlendirme sonuçlarını BAP Komisyonuna sunmak,
10. BAP Komisyonu kararları doğrultusunda BAP Otomasyonu ve EBYS’den işlemleri sonlandırmak,
11. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri, TÜBİTAK, BEBKA, SANTEZ ve Diğer Proje işlemlerini yapmak ve sonlandırmak,
12. Proje Kapsamında satın alınan türlü demirbaşı ve sarf malzemeleri Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara dayalı olarak kayıt altına almak,
13. Ödeme Belgesini hazırlamak ve yetkililere İmzalatmak,
14 Ödeme İşleminin Gerçekleştirilmesi İçin Ödeme Belgesi ve Ödeme Belgesi eklerini (İlgili İhtiyaç formu ya da formları, Onay Belgesi, Piyasa Araştırma Fiyat Çizelgesi, Muayene Kabul Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi ve Fatura ilave ederek) Muhasebe birimine göndermek,
15. Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte açıklama yapmak.
16 Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.
17. EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
18. Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.
19. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret etmek
20. Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların kısa, öz, anlaşılır, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek
21. Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekalet edeceği personele ait işleri yapmak.
22. Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
23. Yapılan iş ve işlemlerde gizliliğe riayet etmek,
24. Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekalet edeceği personele ait işleri yapmak.
25. Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.