6. Sonuç ve Değerlendirme

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettiren Fakültemiz, kurulduğunda, sadece Tarla Bitkileri Bölümünde eğitim-öğretim sağlayabilirken bugün, Tarla Bitkileri Bölümünün yanı sıra Biyosistem Mühendisliği, Bahçe Bitkileri ve Bitki Koruma Bölümlerinde de eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Fakültemizin 2017-2021 Stratejik Planında, stratejik amaçlar ve bu amaçlar doğrultusunda hedefler belirlenmiştir. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ve bu yönetmelik esaslarınca oluşturulan YÖDEK (Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu) tarafından hazırlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi’nde gösterilen esaslar çerçevesinde, bu amaç ve hedeflere ulaşmak üzere çalışmalar sürdürülmektedir. 2018 yılında, 10 stratejik hedefin 7’ sinde Yüksek, 3’ ünde Orta derecede gerçekleşme performansı yakalanmıştır.

Fakültemizde bilimsel çalışmalar ve eğitim-öğretim faliyetleri amacıyla kullanılan, 88 m2 ve 68 m2’ lik olmak üzere 2 adet öğrenci laboratuvarı, Uygulama ve Araştırmalar için 211.000 m2 lik  sulu tarım imkanı olan çalışma alanı ve bu alanda kurulmuş 3 laboratuvar, 1 tohum depolama odası ve muhtelif mekanlar bulunmaktadır.  Akademik kadro ve öğrenci potansiyelimiz ise, 2 profesör, 1 Doçent, 11 Dr. Öğr. Üyesi, 5 Araştırma Görevlisi ile 126 öğrenciden oluşmaktadır.

Fakültemizde, nitelikli yükseköğrenim mezunu verebilmek için eğitim öğretim faaliyetlerimiz dinamik olarak sürdürülmektedir. Bu çerçevede, iç ve dış paydaşlardan gelen geri dönüşlere göre verilen eğitimin niteliği, niceliği, içeriği ve entegrasyonu bakımından sürekli güncelleme yapılmaktadır. Her eğitim-öğretim yılında ders planları güncellenmekte, uygun görülen yeni dersler açılmakta, ihtiyaca cevap vermeyen dersler kapatılmaktadır. Ders programı olarak ise, öğrenci odaklı değişiklikler yapılmaktadır. Yapılan güncellemeler Fakültemiz web sayfasından, ilan panosundan ve EBYS üzerinden tüm paydaşlar ile paylaşılmaktadır. Uluslararasılaşma amacıyla yurt dışı öğrenci kabulü ve Erasmus, Farabi değişim programları çerçevesinde yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile ikili anlaşmalar yapılmaktadır. Fakültemiz öğrencilerinin bu kapsamda yurtdışı eğitim deneyimi kazanması için bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarımız devam etmektedir.