YÖK – Yabancı Dil Eğitim Bursu

Değerli Akademik Personelimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yabancı dil seviyeleri belirli bir dereceye ulaşmış olmakla birlikte pekiştirilmeye açık olan doktoralı öğretim elemanlarının yurt dışında bir yabancı dil kursuna katılarak yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirebilmelerini desteklemek amacıyla yeni bir burs programı olan “YÖK – Yabancı Dil Eğitim Bursu” uygulamaya konulmuştur. 

Bu program kapsamında, devlet üniversitelerinde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının, yabancı dil seviyelerini yükseltebilmeleri için yurtdışında katıldıkları yabancı dil kursu giderleri desteklenecektir. Söz konusu burslara ilişkin ayrıntılar ekte bulunan “Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Yabancı Dil Kurs Giderlerinin Desteklenmesi Amacıyla Burs Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” da yer almaktadır.

Bu çerçevede, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.06.2018 tarihli toplantısında, ilgili Usul ve Esaslar’ın 5. maddesi uyarınca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine 3 (üç) burs kontenjanı verilmesi uygun bulunmuştur.

KİMLER FAYDALANABİLİR: Doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya Dr. öğretim üyesi kadrolarında en az 3 yıldır görev yapmakta olan öğretim elemanları faaliyetten faydalanabilir.  

BURSUN KAPSAMI: Öğretim elemanlarının bu amaçla yurtdışında görevlendirmeleri en az 2 ay, en fazla 6 ay olmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılır.

BURS TUTARI: Programdan faydalanan bursiyerlerin yabancı dil kurs giderlerinin desteklenmesi amacıyla aylık 2.500 TL’yi geçmemek üzere Yükseköğretim Kurulunca ilgili yükseköğretim kurumuna aktarılır.

ŞARTLAR:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Doktora derecesine sahip olmak,

c) Bir devlet yükseköğretim kurumunda, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya Dr. öğretim üyesi kadrolarından birinde çalışıyor olmak,

ç) Başvuru sırasında, akademik kadrolardaki toplam hizmet süresinin en az 3 yıl olduğunu belgelendirmek,

d) Son beş yıl içinde aldığı yabancı dil puanının en az elli veya en fazla altmış dört puan olduğunu belgelendirmek,

e) Başvuru sahibinin (d) bendinde belgelendirdiği yabancı dilin eğitimini veren bir dil kursundan, en az iki en fazla altı ay süreyle kabul aldığını ve toplam kurs ücretini belgelendirmek,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

DEĞERLENDİRME: Başvuru yapan adayın yabancı dil puanı ile akademik faaliyet puanını dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Değerlendirmede, adayın yabancı dil puanı ve akademik faaliyet puanının ağırlıkları eşit ve yüzde ellidir. Akademik faaliyet puanı Üniversitelerarası Kurulun, farklı alanlar için tanımladığı doçentlik başvuru şartları çalışması esas alınarak belirlenir.

BAŞVURU EVRAKLARI ve BAŞVURU BİÇİMİ:

  • Başvuru Formu (Ekte yer almaktadır)
  • Akademik kadrolardaki toplam hizmet süresinin en az 3 yıl olduğunu gösteren belge,
  • YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından, son beş yıl içinde, muadili en az elli veya en fazla altmış dört olan puanı gösterir belge.
  • Belgelendirdiği yabancı dilin eğitimini veren bir dil kursundan, en az iki en fazla altı ay süreyle kabul aldığını ve toplam kurs ücretini gösteren belge (Not: Eğitim yeri veya merkezi kursun verildiği dilin resmi dil olduğu bir ülkede en az beş yıldır yabancı dil eğitimi üzerine faaliyet yürütüyor olmalıdır).
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığını (askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak) gösteren belge.

Başvurular ıslak imzalı olarak 15 Ağustos 2018 tarihi, mesai bitimine kadar görev yapmakta olduğunuz birime (Dekanlık, Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürlüğü) şahsen yapılacaktır. Bu kapsamda söz konusu bursun Üniversitemiz bünyesinde dağıtımına ilişkin takvim şu şekildedir:

Duyurunun yayınlanması 23 Temmuz 2018
Başvuru (18 iş günü) 23 Temmuz 2018 – 15 Ağustos 2018
Sonuçların akademik birimler tarafından değerlendirilmesi 15 – 17 Ağustos 2018
Sonuçların Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesi 27 – 31 Ağustos 2018
Sonuçların ilanı ve YÖK’e gönderilmesi 3 – 7 Eylül 2018

 

Usül ve Esaslar

Yök_Dil_Eğitimi_Başvuru_Formu – DOC

Yök_Dil_Eğitimi_Başvuru_Formu – PDF