UZEM Hakkında

TARİHÇE

Üniversitemiz Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) 22 Kasım 2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete’de yönetmeliğinin yayımlanmasıyla kurulmuştur.

Yönetmelik için tıklayınız.

 

VİZYON VE MİSYON

Vizyonumuz

Açık ve uzaktan öğrenme alanında bölgesel ve ulusal düzeyde etkin bir merkez olmaktır.

Misyonumuz

Bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla açık ve uzaktan öğrenme yöntemlerini kullanarak herkese, her zaman ve her yerde öğrenme fırsatı sağlamaktır.

 

AMAÇ VE HEDEFLER

a) Üniversite bünyesinde uzaktan öğretimle gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,

c) Üniversitede verilmekte olan örgün dersleri e-öğrenme ile desteklemek,

ç) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitimine ilişkin e-öğrenme temelli ders ve programlar geliştirmek,

d) Üniversite bünyesinde Üniversitenin sürekli eğitim merkezi ile birlikte e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programlarının açılmasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

e) Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlardan gelen uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerini e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan öğretim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

f) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının öğretim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması ve uzaktan öğretim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

g) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler ile kurum ve kuruluşlar arasında etkileşim ve yardımlaşmaya katkı sağlamak,

ğ) Bilgi birikimini toplumun her kesimine aktarmak ve yaşam boyu öğrenme ilkesini topluma benimsetmek amacıyla faaliyette bulunmaktır.