1.2. Eğitim-Öğretim

Birimin faaliyet alanlarını; Eğitim-öğretim faaliyetleri (lisans eğitimi), araştırma ve geliştirme faaliyetleri (akademik yayınlar),  turizm endüstrisiyle sektörel işbirliklerini kapsamaktadır.Program yapılarının ve müfredatların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü akademik personelleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bölüm Akademik Kurulları, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl Nisan ayında bir sonraki eğitim-öğretim yılı için gönderilen Akademik Takvim ve Çalışma Takvimi’ ne göre programlarını ders veren akademik personellerin görüşlerini dikkate alarak gözden geçirmekte ve güncellemektedir. 

1.2.1. Program Yeterlilikleri (Mezun Bilgi, Beceri ve Yetkinlikleri)

Program yeterliliklerine Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü tüm öğretim elemanlarının katıldığı bölüm kurulunda karar verilmektedir. Güncel program yeterlilikleri aşağıdaki gibidir;

 • Turizm ve otelcilik alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak.
 • Turizm ve otelcilik alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek, tartışabilmek, analiz edebilmek ve sonuçları kullanabilmek.
 • Turizm ve otelcilik alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen sorunlarda bilgi ile becerilerini kullanarak ve sorumluluk alarak kanıtlara dayalı çözüm üretebilmek.
 • Turizm ve otelcilik alanıyla ilgili bir çalışmayı belirli bir süreç içerisinde bireysel ve/veya ekip üyesi olarak planlayabilmek, yönetebilmek ve sorumluluk alabilmek.
 • Turizm ve otelcilikle ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek ve hissedarları ve paydaşları eğitebilmek.
 • Eleştirel düşünme, alternatif çözüm üretme, sorunlara yaklaşım yollarının zayıf ve kuvvetli yönlerini tanımlama, akıl yürütebilme ve farklı kaynaklardan edindiği bilgiyi analiz etme becerisine sahip olmak.
 •  Anadilde yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olup doğru ve etkili konuşabilmek, ikna gücü yüksek, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilmek, yorumlamak ve eleştirebilme yeteneğine sahip olmak.
 • Alanındaki gelişmeleri izlemek, meslektaşları ile iletişim kurabilmek için en az bir yabancı dili yeterli düzeyde anlamak ve bilgi sahibi olmak.
 • Turizm alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak.
 • Turizm alanı ile ilgili sayısal ve istatiksel araştırma becerisine, analitik düşünme ve sonuçları yorumlayabilme, stratejik yaklaşım geliştirebilme yeteneğine sahip olmak.
 • Turizm alanı ile ilgili mevzuatı, temel değerleri ve ilkeleri izleyerek doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyde yeterli bilgi sahip olmak.
 • Sorumluluğundaki kişiler ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilmek, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımak, öğretme ve öğrenme süreçlerini planlamak, uygulamak ve yönetmek.
 • Sürekli gelişim için öz değerlendirme yapmak, yeni bilgi ve fikirlerle girişimlerde bulunmak, kendisini ve kurumunu geliştirmek.
 • Turizm ve otelcilik bölüm mezunu olarak, turizm işletmelerinde mesleki gelişime yönelik etkinlikler planlamak ve yürütmek çözümlemek ve yorumlamak.

Ders programlarında yer alan seçmeli ve zorunlu tüm derslere ait bilgi paketleri bulunmaktadır. Bu bilgi paketlerinde derslerin kodları, AKTS ve ders saatleriyle birlikte beceri ve yetkinlikler, ders amaçları, ders çıktıları belirlenmiştir.

1.2.2. Programların Yeterlilikleri ve Ders Öğrenme Çıktıları

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü;

 • Turizm ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi ve kültüre,
 • Turizm ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisine,
 • Turizm ile ilgili hizmet süreçlerini planlama ve yönetebilme özelliğine,
 • Turizm ile ilgili rapor hazırlama, tartışabilme, analiz edebilme ve sunabilme yeteneklerine,
 • Turizm endüstrisinde turist odaklı hizmet verebilme kapasitesine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Çıktıları için tıklayınız.