3.3. Olanaklar ve Destekler

  • Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışı bilimsel kongrelere katılım için üniversitenin sağladığı destek imkânı bulunmaktadır,
  • Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu üzerinden desteklenen projeler ile araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi desteklenir,
  • Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu üzerinden desteklenen projeler ile araştırma kadrosunun yeterliliği ve etkililiği ölçülür.

3.3.1. Fiziksel, Teknolojik ve Finansman

Üniversite bünyesinde Bilim İnsanını Destekleme Koordinatörlüğü oluşturulmuş olup, birim akademik personeli tarafından kongre, sempozyum vb. bilimsel faaliyetlerinde katılımcı ya da dinleyici olarak katılmak isteyen personele bu kapsamında destek sağlanmaktadır.

Bilim İnsanını Destekleme Koordinatörlüğü bünyesinde Fikrî Ve Sınai Mülkiyet Hakları, Teknoloji Transferi Ve Bilginin Ticarileştirilmesi Yönergesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim elemanlarının fikrî ve sınai mülkiyet haklarının belirlenmesi, korunması, paylaşılması, lisanslanması ve ticarileştirilmesi konularındaki çalışma usul ve esasları oluşturulmuştur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yabancı dil seviyeleri belirli bir dereceye ulaşmış olmakla birlikte pekiştirilmeye açık olan doktoralı öğretim elemanlarının yurtdışında bir yabancı dil kursuna katılarak yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirebilmelerini desteklemek amacıyla yeni bir burs programı olan “YÖK – Yabancı Dil Eğitim Bursu” uygulamaya konulmuştur.  Bu çerçevede, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.06.2018 tarihli toplantısında, ilgili Usul ve Esaslar’ın 5. maddesi uyarınca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine 3 (üç) burs kontenjanı verilmesi uygun bulunmuştur. Birimden de başvuru yapılabilmektedir.

3.3.2. Laboratuvarlar

Fakültemizde 40 kişi kapasiteli bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bilgisayarların teknik bakım ve onarım işlemleri için üniversite Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından destek alınmaktadır.

3.3.3. Projeler

Birim Kurum tarafından desteklenmektedir;

Kurumun stratejik planda yer alan araştırma-geliştirme strateji ve hedeflerini gerçekleştirmek için üniversite bütçesinden bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğüne verilen bütçe ve idari ve mali işler dairesi başkanlığından makine teçhizat alımı için ayrılan bütçe ile finanse edilmektedir.

Araştırmacıların başvuru değerlendirmesi sonrası BAP projeleri ilgili Komisyon tarafından değerlendirilerek ilgili yönetmeliğe göre uygun görülen mali destek sağlanmaktadır.

  • BAP Dışı Ulusal Proje Destekleri; TUBİTAK Projeleri, SAN-TEZ Projeleri, BEBKA Projeleri, DPT Projeleri şeklinde olup akademik personel Kurum tarafından bilgilendirilmektedir.
  • TTO: Teknoloji Transfer Ofisi kurulmuştur. http://w3.bilecik.edu.tr/tto. Birim araştırma kadrosu da bu imkandan faydalanarak sanayi ile işbirliği içerisinde proje oluşturarak Üniversite desteklerinden faydalanma olanağına sahiptir.

3.3.4. Etik Kural Destekleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Etik Kurulu Yönergesi, 28.11.2012 tarihinde kabul edilmiş olup; bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde yapılacak olan her tür bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken etik norm ve ilkeleri belirlemek, etiğe aykırı davranışların yaptırımlarını düzenlemek, uygulamayı gözetmek amacıyla oluşturulacak Üniversite Etik Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. İhtiyaç duyulduğunda birim araştırma kadrosu tarafından Etik Kurulu’ndan destek alınabilmektedir.

3.3.5. Ölçme-Değerlendirme

Destek ve imkânların yeterliliği ve etkililiği ölçme ve sonuçlarını değerlendirme yöntemi;

BAP Projelerinden faydalanan akademik personelin projeleri ile ilgili bilgiler BAP otomasyonundan tamamlanmış ve devam edenler şeklinde bilgileri tüm kullanıcılara internet ortamında açıktır. İlgili projelerden oluşturulan yayınlarla ilgili bilgiler ise PVS sistemine http://pvs.bilecik.edu.tr/Ozgecmis/AnaSayfa akademik personelin girişlerini yapması sonrasında takip edilebilmektedir.

Kurumun bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısı Ranking sistemleri olan QS, Times Higher Educaton URAP vb ile ölçülmektedir.