6. Sonuç ve Değerlendirme

En temel özelliğiyle bir iletişim aracı olan dil; bir toplumun kültürünün, bağımsızlığının, kimliğinin ayrılmaz parçasıdır. Üniversitemizdeki bütün bölümler için okutulması zorunlu olan Türk Dili I ve II dersleri öğrencilerimizin anlama ve anlatma becerilerini geliştirmeyi, dilin bir ulus için vazgeçilmez olduğunu kavratıp ana dili bilincini sağlamayı hedeflemektedir. Durmadan gelişen, değişen ve aynı zamanda küçülen dünyamızda bireylerin edindikleri mesleki eğitimin yanında anlama ve anlatma becerilerinin gelişmiş olması yani etkili iletişim kurabilir olmaları elzemdir.

Ülkemizde ailede başlayıp yükseköğretim düzeyine gelinceye dek eğitim kurumlarında geliştirilen ana dili eğitiminin son basamağı üniversitelerde okutulan Türk Dili I ve Türk Dili II dersleridir. Ana diline yeterli düzeyde hâkim olamayan bir bireyin sosyal ve iş hayatında başarıyı yakalayamayacağı gerçeğinden hareketle Bölümümüz, ana dilimizin doğru ve etkili kullanımı için öğrencilerimize rehberlik etmektedir.

Türk Dili Bölümünün eğitim-öğretim ve iletişim bakımından en güçlü yönü, birimde az sayıda personel bulunması ve görevli akademik personel arasındaki iletişimin güçlü olmasıdır. Birimde görevli olan akademik personel, düzenli olarak icra edilen personel görüşmeleri ve Bölüm toplantıları vasıtasıyla bir araya gelmekte, görüş alış verişinde bulunmaktadır.

Birimimiz daha önce herhangi bir dış değerlendirme sürecinden geçmemiştir ve kuruma sunulmuş bir Kurumsal Geri Bildirim Raporu mevcut değildir. Ancak Birimimiz, Üniversitemizin stratejik planında ve Birimin stratejik planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, gerekli görülen şartların sağlanması ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için çaba göstermektedir. Gerekli kalite koşullarını sağlamak ve Birimin yürüttüğü eğitim öğretim faaliyetlerini düzenlemek ve geliştirmek maksadıyla, Bölümde görevli akademik personelin kararıyla Birim Kalite Kurulu oluşturulmuştur.

Oluşturulan Bölüm Kalite Kurulu, Birimin yürütmekle yükümlü olduğu derslerin içeriklerinin güncellenmesi ve iyileştirilmesi, yapılan faaliyetlerin şeffaflığını ve kamuoyu ile paylaşılması, paydaş görüşlerinin çeşitli yöntemlerle alınması ve değerlendirilmesi gibi Birimin kalite düzeyinin artırılmasına yönelik faaliyetleri yürütmektedir.

 Birimimizde, akademik yılın başlangıcında ve sonrasında periyodik olarak değerlendirme toplantıları yapılmakta ve yapılan bu toplantılarda Birimin eğitim-öğretim kalitesinin nasıl yükseltilebileceğine dair görüş ve talepler toplanmakta, bu doğrultuda gerekli kararlar alınmakta, toplantı kararları da tutanaklar ile saklanmaktadır.