Yönetmelikler

 

15 Şubat 2021 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31396
YÖNETMELİK
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BŞEÜ-TUAM): Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 ‒ (1) Merkezin amacı; tarımsal faaliyetlerle ilgili tüm alanlarda ortaya çıkan yenilikleri takip ederek uygulamaya aktarmak, bölgesel ve ulusal düzeyde tarımsal problemler için çözümler üretmek; etüt, planlama, araştırma, eğitim çalışmaları yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek, akademik birimlerle, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla iş birliği yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 ‒ (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tarımsal araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet sağlayarak destek olmak.

b) Uygulama, staj ve pratiğe yönelik çalışmalara yer, materyal ve hizmet sağlamak.

c) Hazırlanan yıllık planlar doğrultusunda üretime ayrılan veya gerekirse kiralanan alanlarda, mevcut doğal kaynaklar, sermaye ve iş gücünü kullanarak tarımsal üretim yapmak, tescil denemeleri yürütmek, tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi ve paketlenmesi gibi faaliyetleri organize etmek.

ç) Ürünlerin döner sermaye işletmesine ilişkin mevzuat doğrultusunda satışını yapmak.

d) Araştırma sonuçlarının üretime aktarılması için gereken yayım ve demonstrasyon çalışmalarını yürütmek.

e) Üretim modelleri/sistemlerinin geliştirilmesi için üreticilere önderlik etmek.

f) Araştırma sonuçlarının patente dönüştürülmesi ve elde edilecek damızlık, tohumluk ve benzeri üretim materyalinin tescili konularında araştırıcılara destek sağlamak.

g) Eğitim-öğretim ve uygulama hizmetlerini desteklemek.

ğ) Kamu kurumları ve özel kuruluşlarda görev alan teknik personel ve çiftçiler için kurs, seminer ve çalışma toplantıları ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

h) Laboratuvarlarda fiziksel, kimyasal ve benzeri analizleri yapmak.

ı) Tarımsal danışmanlık ve proje hazırlama konularında organizasyonlar yapmak.

i) Tarım makineleri ve sulama sistemleri konularında test ve deneyler yaparak raporlar hazırlamak.

j) Yönetim Kurulunun kararları ile öngörülen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 ‒ (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir ve gerekli görülen hallerde görev süresi dolmadan da görevden alınabilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine belirlediği müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi halinde yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının görevleri de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, toplantıya çağırmak, toplantıların gündemlerini belirlemek ve kararlarını uygulamak.

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini, araştırma, inceleme, uygulama, eğitim ve yayın çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek.

ç) Merkezin faaliyet alanlarında yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programlarını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak.

f) Merkeze bağlı personelin çalışma düzenini planlamak, yönetim ve denetimini yapmak.

g) Merkezin ödenek, personel ihtiyacı, bütçesi ile ilgili önerileri ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört kişi dahil olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu; yılda en az iki kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar hazırlamak.

b) Uzman alt komisyonlar ve kısa veya uzun süreli çalışma grupları oluşturmak.

c) Üniversite içinden veya dışından konuyla ilgili uzman görüşleri istemek.

ç) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını sonuçlandırmak.

d) Merkezin yıllık bütçe önerilerini hazırlamak.

e) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek.

f) Müdüre Merkez işlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak.

g) Elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması konularında planlar hazırlamak.

ğ) Merkezin idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek.

h) Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi için danışmanlık yapmak ve/veya yaptırmak.

ı) Merkeze kaynak temini konusunda tedbirler almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; ilgili rektör yardımcısı, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı, Müdür, müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ve gerekli görülmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden olmak üzere en çok 13 üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun başkanı ilgili rektör yardımcısıdır. İlgili rektör yardımcısının katılmadığı toplantılara Müdür başkanlık yapar. Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 ‒ (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 ‒ (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.