4.1.1. Araştırma Stratejisi

Birimimizin araştırma stratejisi, 2017-2021 Stratejik Planımızda ihtisaslaşmanın sağlanması ana amacı altında düzenlenmiştir. (Stratejik Plan) Bu kapsamda üniversitemizde kurulan Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kapsamında gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların teknolojiye dönüştürülmesi ve ticari bir gelir elde edilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulmaktadır.

  4.1.1.1. Ar-Ge Politikası,

Birimimiz bünyesinde proje destek faaliyetleri, üniversite sanayi işbirliği ile yürütülen ortak Ar-Ge projeleri, Fikri Mülkiyet politika belgesi (karar verme, isim hakkı ve gelir paylaşımıyla alakalı usuller ve politikalar) ve akademik girişimcilik (akademisyenlerin Ar-Ge odaklı şirket kurma veya bu tür şirketlere ortak olması) konularında organizasyonlar düzenlenmekte ve çeşitli faaliyetler yapılmaktadır.

  4.1.1.2. Ar-Ge Stratejisi, (yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumu),

Birim olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken üniversitemiz ihtiyaçları ve politikası doğrultusunda bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerine de dikkat edilmektedir. Bu doğrultuda araştırma stratejimizin temelini oluşturan hedeflerimiz diğer eğitim kurumları ve özel sektörüde kapsamaktadır.

  4.1.1.3. Araştırma Fırsatları,

4.1.1.4. Öncelikli Alanlar,

Önceliklerinin belirlenmesinde uluslararası düzeyde yenilikler takip edilirken bir yandan da iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda, bilimsel, sektörel projeler ile sosyal projeler ve araştırma faaliyetleri ve sanayiye yönelik proje çıktılarının oluşturulması

4.1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri,

Ortak araştırma faaliyetlerimiz bulunmamaktadır.

 4.1.1.6. Araştırma Platformları,

Birimimizde oluşturulmuş bir araştırma platformu bulunmamaktadır.

 4.1.1.7.Etik Değerler,

Birimimiz bünyesindeki araştırmalar gerçekleştirilirken bilimsel etik değerleri benimsenmektedir.

4.1.1.8.Araştırma Çıktıları,

Patent, faydalı model vb. çıktılar