2.2.11. PUKO (Yönetsel)

Yönetsel ve idari süreçlerinde,

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Belgeler

– Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Unvan, Ad ve Soyadı Görev Görev Tanımı
Prof. Dr. Harun MİNDİVAN Koordinatör  Genel kurul ve yürütme kurulu toplantılarının gündemini oluşturmak ve kararlarının takibini yapmak,
    Üniversitede üretilen bilgi ve teknolojinin özel sektör ve kamu kuruluşları ile yatırımcılara tanıtılması için çalışmalar yapmak
    Ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar hakkında bilgilendirme, fonlara ulaşım, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak
    Projelerin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak
    Yönetim ve deneyimlerin paylaşımını da içeren proje yönetimi eğitimlerini yönlendirmek
Dr. Öğr. Üyesi Cihan ŞAHİN Koordinatör

Yardımcısı

Birim Koordinatörünün görevlerini birlikte yürütür.
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKPINAR Koordinatör

Yardımcısı

Birim Koordinatörünün görevlerini birlikte yürütür.

 1. Görev alanı;

Üniversite-Sanayi İşbirliği protokolleri ve etkinlikleri

 1.2. Yetki kapsamı;

Üniversite Sanayi arasında gerçekleştirilecek protokollerin hazırlanmasını içerir.

   1.2.1. Sorumlulukları;

– Akademisyen ve öğrencilerin üniversite sanayi işbirliği konularında bilinçlendirilmesi,

-Akademisyen ve öğrencileri girişimcilik ve Ar-Ge faaliyetleri konusunda bilgilendirmek ve teşvik etmek

– Üniversite Sanayi işbirliği Protokollerini hazırlamaktır.

2. Görev alanı;

Fikri Sina-i Mülki Haklar ile ilgili protokoller ve etkinlikler

 2.1. Yetki kapsamı;

Fikri Sina-i ve Mülki Haklar ile ilgili protokollerin hazırlanmasını içerir.

2.1.1. Sorumlulukları;

– Akademisyen ve öğrencilerin fikri sina-i ve mülki haklar konularında bilinçlendirilmesi,

– Bu konuda üniversitemiz akademisyen, personel ya da öğrencilerin yapacağı Fikri haklar ile ilgili başvuruların alınması, başvuruların takibi ve süreç yönetimi

– Fikri Sina-i ve Mülki Haklar ile ilgili Protokolleri hazırlamaktır.

– Kalite Komisyonunun organizasyon yapısı ve üyeleri

 

  Ad) Soyadı Ünvanı
Kalite Temsilcisi Prof. Dr. Harun MİNDİVAN (TTO Koordinatörü)
Kalite Raportörü Bilg. İşl. Ferruh KAYALAN Sekreterya

 

  Adı Soyadı Ünvanı  
Eğitim Öğretim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKPINAR Koordinatör Yardımcısı
Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu Bilg. İşl. Ferruh KAYALAN Sekreterya
 

Yönetim Sistemleri Sorumlusu

 

Dr. Öğr. Üyesi Cihan ŞAHİN

 

Koordinatör

Yardımcısı

Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKPINAR Koordinatör

Yardımcısı

Anket hazırlama ve değerlendirme Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Cihan ŞAHİN Koordinatör

Yardımcısı

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül

AKPINAR

Koordinatör

Yardımcısı

 

– Kalite Komisyonunun idari destek yapılanması

 İdari Personel Bilg. İşl. Ferruh KAYALAN Sekretarya

 

– Kalite Birimlerinin bilgi paylaşımı ortamları (web sayfası vb.) ve bu kapsamda kullanılan bilişim sistemleriyle ilgili bilgiler (listesi, kullanım amaçları ve kapsamları)

– Komisyon çalışmalarına paydaş katılımını gösteren belgeler

İyileştirme Kanıtları

– Tüm süreçlerde PUKÖ çevrimlerinin nasıl kapatıldığına ilişkin izlenen yöntem ve uygulama örnekleri

– Kalite komisyonunun çalışmaları hakkında iç ve dış paydaşların görüşleri ile bu görüşler doğrultusunda yapılan iyileştirmeler