2.1.16. İşbirlikleri

Birimimizin uluslararası protokoller ve işbirlikleri sonuçlarını izlenme ve değerlendirme yöntemi bulunmamaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Belgeler

* Birimin geçerli olan Stratejik Planı, Hedefleri, Performans Göstergeleri, İzleme Yöntemleri

* Birimin Anahtar Performans Göstergeleri (eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslararalılaşma ve yönetim sistemi)

* Anahtar performans göstergelerini izleme yöntemleri ve periyotları, sorumlu birimler

* Birimin eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçleri kapsayan Kalite Politika Belgesi

* Birimin stratejik planına paydaş katılımının sağlandığını gösteren belgeler

* Uluslararalılaşma politikası

İyileştirme Kanıtları

* Birimin misyon ve vizyonundaki yıllar içerisindeki değişim

* Stratejik planı gerçekleştirme düzeyi

* Kalite politikasının ve kültürünün kurum içinde benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamalar ve örnekler

* Kurumsal hafıza, aidiyet ve kurum kültürünün korunmasına ilişkin uygulama örnekleri

* Birimin dış değerlendirme ve akreditasyon deneyimlerinin iyileştirme mekanizmalarına katkısını gösteren uygulamalar

* Kalite yönetiminin stratejik yönetime entegre edildiğini gösteren uygulamalar

* Uluslararası protokoller ve elde edilen sonuçlar