Sıkça Sorulan Sorular

T.C.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SIKÇA SORULAN SORULAR

1) Yüksek lisans ve doktora başvuru tarihlerini ve koşullarını nereden öğrenebilirim?

Lisansüstü öğrenci alım ilanları ve gerekli bilgiler Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfasından duyurulur.

2) Yüksek lisans ve doktora öğrenci alım ilanlarına genelde yılın hangi zamanlarında çıkılır?

Enstitü Programlarımıza öğrenci alım ilanları genelde Aralık ayı sonu ve Ağustos ayının başından itibaren Enstitü Web sayfasında duyurulur.


3) Lisansüstü Programlarına alınacak öğrencilerin mezuniyet koşulları ve kontenjanları nasıl belirlenir?

Enstitümüzde Lisansüstü Programları bulunan Anabilim Dalı Başkanlıkları öğrenci alacakları her yarıyılda Anabilim Dalı Akademik Kurullarında görüşerek o yarıyılda alacakları öğrenci sayılarını ve programa hangi fakülte mezunlarını alacaklarını Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Bu görüşler doğrultusunda konu Enstitü Yönetim Kurulunda (EYK) görüşülerek karara bağlanır.

4) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Programlarını dereceyle bitiren öğrencilere Lisansüstü Programlara kontenjan dışı kayıt hakkı veriliyor mu?

Üniversitemiz Lisans programını mezun olduğu bahar yarıyılında birinci, ikinci veya üçüncü olarak bitiren Üniversite mezunları, mezun oldukları bölüme ait herhangi bir yüksek lisans programına, programın istediği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen asgari şartları sağlamaları durumunda takip eden eğitim öğretim yılında Anabilim Dalının yüksek lisans programına öğrenci alması şartı ile  güz veya bahar yarıyıllarından birinde bir defaya mahsus olmak üzere kontenjan dışı kabul edilirler. 

5) Lisansüstü öğrenci alımları not dönüşümlerinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Lisansüstü öğrenci alımlarında lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının dönüştürülmesi, 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları diplomada var olsa bile YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

6) Lisansüstü programlara başvurular için ALES puanı en az kaç olmalıdır?

Yüksek lisans adaylarının ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 55 veya eşdeğeri puan, doktora programı adaylarının yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda en az 60 puan, lisans diplomasıyla başvuranlarda da en az 85 puan olması şartı aranır.

7) ALES puanı kaç yıl geçerlidir?

ALES puanı üç yıl geçerlidir.

8) Tezsiz Yüksek lisans ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi programlarına başvuruda ALES sınavına girmiş olma şartı aranır mı?

Tezsiz Yüksek lisans ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi  programlarına başvuruda ALES sınavına girmiş olma şartı aranmaz.

9) Tezli Yüksek lisans başvurusu için yabancı dil şartı aranıyor mu?

Tezli Yüksek lisans başvurusu için yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır. Ancak puanlar değerlendirilirken varsa dil puanının %10’u puanlamaya katılır ve ona göre değerlendirilir. Eğer yabancı dil puanı yoksa ‘’0’’ (sıfır) kabul edilir.

10) Yabancı dil kursundan aldığım yabancı dil belgesi veya sertifikası yabancı dil belgesi olarak geçerli midir?

Dil kursundan aldığınız belge veya sertifika yabancı dil belgesi olarak kabul edilemez. Yalnızca Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen dil belgeleri (KPDS, ÜDS, YDS vb.) kabul edilir.

11) Doktora programlarına başvuru için yabancı dil şartı aranıyor mu?

Doktora programına öğrenci kabulünde adayın, KPDS/ÜDS/YDS sınavlarından en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puana sahip olması gerekir.

12) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Değerlendirme işlemleri mülakatlı ve mülakatsız olmak üzere iki şekilden biri ile gerçekleştirilir.

13) Mülakat sınavlı değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Adayların, ALES veya eşdeğeri puanının % 60’ı, lisans genel not ortalamasının % 30’u ve varsa belgelemek şartıyla KPDS/ÜDS/YDS veya eşdeğer kabul edilen bir sınavdan alınmış yabancı dil puanlarından birinin % 10’unun toplamı ile elde edilecek puanlar, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak, mülakat sınavına alınacak adaylar belirlenir. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı ‘’0’’ (sıfır) kabul edilir.

14) Mülakat sınavı nasıl yapılır?

Adaylar, en az üç en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından mülakat sınavına tabi tutulur. Mülakat sınavının, yazılı ve/veya sözlü yapılmasına jüri üyeleri karar verir.

15) Mülakat sınavı sonrası başarı notu nasıl hesaplanır?

Adayların başarı notu, ALES puanının veya eşdeğeri puanın % 50’si ile lisans genel not ortalamasının % 20’si, varsa belgelemek şartıyla KPDS/ÜDS/YDS vb. bir sınavdan alınmış yabancı dil puanlarından birinin % 10’u ve mülakat sınavının % 20’si alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden sonraki üç hanesi dikkate alınır.

16) Başarı ve Mülakat notu en az kaç puan olmalıdır? Kontenjanlara nasıl yerleştirilir?

Adayların mülakat notu en az 60 puan olmalıdır. Mülakat notu 60 puan altı veya sınava girmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Adayların başarı notlarının Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuranlar için 60, Doktora programlarına başvuranlar için ise 65 puana sahip olmaları gerekir.  Adaylar en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere kontenjan sayısı kadar sıralanır. Eşit puana sahip adaylar arasında sırasıyla ALES veya eş değeri puanı, lisans genel not ortalaması, yabancı dil notu ve mülakat sınav notu dikkate alınır.

17) Kesin kayıt için yapılması gereken hususlar nelerdir?

Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, ilgili enstitü tarafından kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir. Adayların bu süreci iyi takip etmeleri ve istenilen belgeleri duyuruda belirtilen tarihler içinde Enstitüye teslim etmeleri gerekir.

18) Kesin kayıt için istenilen belgeleri kargo/posta/e-mail ile gönderebilir miyim?

Kesin kayıt, şahsen ya da noter aracılığıyla belirledikleri vekilleri aracılığı ile yapılır. Diğer şekillerde gönderilen belgeler dikkate alınmaz.

19) Her yarıyılda kayıt yenilemek gerekiyor mu?

Öğrenciler, ders döneminde almakla yükümlü bulundukları seçmeli/zorunlu veya seminer derslerini, tez aşamasında ise tez danışmanına ait tez çalışması ve uzmanlık alan derslerine, akademik takvimde her yarıyıl için belirtilen kayıt tarihleri içerisinde kayıt  yaptırmak  zorundadır.

20) Azami süre nedir? Azami süreniz bitince ne olur?

Her dönem kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın;

  • Bilimsel Hazırlık Programı en fazla bir akademik takvim yılı,
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programı en az 2 (iki) en fazla 3 (üç) yarıyıl,
  • Tezli Yüksek Lisans Programı en fazla 6 (altı) yarıyıl,
  • Doktora Programları en fazla 12 (on iki) yarıyıl,
  • Birleşik Doktora Programları en fazla 18 (on sekiz) yarıyıldır.

Azami süreler içerisinde mezun olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

21) Ara dönemde öğrenci alımı yapılıyor mu?

İlgili bölümlerin talepleri doğrultusunda ara dönemde lisansüstü öğrenci alımı yapılabilir. Başvuru tarihleri ve şartları Enstitünün Web Sayfasından ilan edilir.

22) Bilimsel hazırlık programı nedir?

Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlar ya da lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar için yürütülen programdır.

23) Bilimsel hazırlık dersleriyle birlikte lisansüstü programdan ders alınabilir mi?

Bilimsel hazırlık programına kayıtlı bir öğrenci bilimsel hazırlık dersleri ile birlikte lisansüstü programdan ders alamaz.

24) Bilimsel hazırlık derslerinden aldığım notlar, lisansüstü genel ortalamamı etkiler mi?

Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, alınması zorunlu lisansüstü derslerin yerine sayılmaz ve genel ortalamaya dâhil edilmez.

25) Bilimsel hazırlık derslerinde başarılı olma şartları nelerdir?

Bilimsel hazırlık programından başarılı olabilmek için alınan her bir dersten en az CC notunun alınmış olması ve tüm derslerin not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir.

Devamsız veya başarısız olunan dersin tekrar alınması zorunludur.

26) Bilimsel hazırlık Programında en fazla kaç adet ders alınır?

Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, bir akademik takvim yılı içerisinde 6 (altı) dersten çok olmamak koşuluyla ABD/ASD başkanlığı tarafından belirlenerek EYK tarafından karara bağlanır.

27) Bilimsel hazırlıkta geçirdiğim süreler eğitim süresinden sayılır mı?

Bilimsel hazırlık programında geçirilen iki yarıyıl, programın azami süresine dâhil değildir.

28) Ders danışmanı kimdir? Görevi nedir?

Her öğrenciye, programa kabulünden itibaren ilgili Anabilim Dalının önerisi ile bir ders danışmanı atanır. Öğrenci Ders danışmanını Öğrenci Bilgi Sistemine girdiğinde görebilmektedir. Danışmanın Görevi; öğrencinin akademik durumunu izlemek, kayıt, ders seçme işlemlerinde rehberlik etmektir.

29) Tez danışmanı ne zaman atanır ve görevi nedir?

Tez danışmanı ABD/ASD akademik kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile anabilim dalı öğretim üyeleri arasından atanır. Tez danışmanı öğrencinin tez aşamasında yapacağı tez çalışmasına akademik danışmanlık yapmak, intihal programı raporunu hazırlamak ve ilgili Yönetmelik hükümleriyle kendisine verilen diğer sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

Tezli yüksek lisans programlarında birinci yarıyıl sonunda tez danışmanı atanabilmesi için öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerden başarılı olması ve not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır.

Doktora programlarında ise ikinci yarıyıl sonunda tez danışmanı atanabilmesi için öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerden başarılı olması ve not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması şartı aranır.

 30) İkinci tez danışmanı hangi durumlarda atanır?

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda tez danışmanının talebi, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından veya yurt dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir. İkinci danışmanın yabancı uyruklu olması durumunda Türkçe tez ile birlikte İngilizce tez de yazılabilir.

31) Tez Danışmanı değişikliği hangi durumlarda ve ne şekilde yapılabilir?

Tez/proje danışman değişikliği, öğrencinin ve danışmanının isteği, ABD/ASD başkanının uygun görüşü ve EYK onayı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanının onayı da aranır. Danışmanının ağır hastalık, ölüm veya altı ay ya da daha uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yeni danışman atanır. Önceki danışman ikinci danışman olarak devam edebilir.

32) Ders Programımı nereden öğrenebilirim?

Öğrenci Bilgi Sisteminden Ders Programları sekmesinden bakılabilir.

33) Doktora öğrencisinin; Ders aşamasını tamamlayabilmesi için şartlar nelerdir?

Doktora öğrencisinin; Ders aşamasını başarıyla tamamlayabilmesi için, almakla yükümlü olduğu zorunlu/seçmeli 60 AKTS değerindeki derslerini ve seminer dersini başarması ve genel not ortalamasının en az 30.00/4.00 olarak gerçekleşmesi gerekir.

34) Doktora yeterlik sınavı nedir? Doktora yeterlik sınavına ne zaman girilir?

Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bilim alanında temel konular ve/veya doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora programında öğrenci almakla yükümlü olduğu zorunlu/seçmeli 60 AKTS değerindeki derslerini ve seminer dersini başarması ve genel not ortalamasının en az 30.00/4.00 olan yarıyıldan sonraki yarıyıl başında dilekçe ile başvuruda bulunması halinde yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavları SBE akademik takviminde belirtilen günlerde mart ve ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

35) Ders dönemimde doktora yeterlik sınavına girebilir miyim?

Hayır!!!

Ders dönemi başarıyla tamamlanmadan doktora yeterlik sınavına girilemez.

36) Doktora yeterlik sınavı nasıl yapılır?

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

37) İlk kez girdiğim doktora yeterlik sınavından başarısız oldum, ne yapmam gerekiyor?

Yazılı ve sözlü sınavlardan herhangi birinden başarısız olan bir öğrenci, yeterlik sınavından o dönem için başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde hangi sınavdan başarısız ise o sınava tekrar girer. Doktora yeterlik sınavından iki kere başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

38) Doktora yeterlik sınav jürisi kaç kişiden oluşur?

Doktora yeterlik sınav jürisi en az ikisi başka üniversiteden olmak üzere beş asıl ve biri üniversite dışından olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.

39) Doktora yeterlik sınavından başarılı olan öğrenci aynı dönemde tez izleme sınavına girebilir mi?

Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci aynı dönem içerisinde tez izleme sınavına giremez. 

40) Tezli Yüksek Lisans Programlarında Tez konusu belirleme ve değişikliği ne şekilde yapılır?

Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci, ders aşamasını başarıyla tamamladığı yarıyılın sonunda danışmanı ile birlikte belirlediği bir tez çalışması önerisi sunar. Öneri, ABD/ASD akademik kurulu kararı ile ABD/ASD başkanlığınca enstitüye bildirilir. Bu öneri EYK kararı ile kesinleşir.

Çalışma konusu değişikliğinde öğrenci, EYK karar tarihinden itibaren yüksek lisansta bir yarıyıl geçmeden ve bir yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine getirmeden, doktorada dört tez izlemede başarılı olmadan ve dört yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine getirmeden tez savunma sınavına giremez.

41) Doktora programında Tez konusu belirleme ve değişikliği ne şekilde yapılır?

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, SBE Akademik Takvimde belirtilen günlerde,  tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine sunar. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Tez önerisi düzeltme kararı verilen öğrenciye bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ABD/ASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde EYK karar tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci yeniden tez önerisi savunma sınavına girer. Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi vermek ve en az dört tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

42) Doktora programında öğrenci Tez önerisi sınavına girmez veya başarısız olunursa ne olur?

Tez önerisi savunma sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunma sınavına alınır. Tez önerisi bu savunma sınavında da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

43) Doktora programında Tez izleme sınavının amacı  nedir? 

Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getiren bir doktora tezini tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

44) Doktora programında Tez izleme sınavları ne zaman yapılır?

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl haziran ve aralık aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

45) Doktora programında öğrenci Tez izleme sınavlarını girmez veya başarısız olunursa ne olur?

Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak, tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

46) Doktora programında Tez Savunma sınavına girmek için kaç tez izleme dönemini geçirmek zorunluluğu vardır?

Öğrenci en az dört tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

47) Yüksek lisans programlarında mezuniyet için yayın yapmak gerekiyor mu?

Yayın şartı kaldırılmıştır.

48) Doktora programlarında mezuniyet için yayın şartları nedir?

Doktora öğrencisi, tez danışmanı ile birlikte veya tek başına tez konusu/çalışmasından üretilmiş ve uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde veya Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin olması, mezuniyet için yayın şartı olarak aranır. Bu yayın şartı Senato kararı ile artırılabilir.

49)  Doktora Tez Savunma Sınavına ne zaman girebilirim?

  • Tezini enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazan,
  • Son tez izleme raporunun başarılı bulunması koşulu ile en az dört başarılı tez izleme rapor dönemini geçirmiş olan,
  • İlgili Yönetmelikle belirlenen doktora mezuniyeti için yayın koşulunu sağlayan öğrenci SBE Akademik Takviminde belirtilen süreler içinde sınava girebilir.

50) Doktora Tez Savunma Sınavına girmeden önce ne yapmam gerekir?

Öğrenci, tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde de düzeltmeyi yaptıktan sonra tezini danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir ve yazım kılavuzuna uygun olduğuna ilişkin görüşü, yayın koşulunu sağladığına dair belge ve teze ilişkin SBE “Tez Çalışması Orjinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları” doğrultusunda alınan intihal yazılım programı raporu ile birlikte ciltlenmemiş tezini şekil yönünden incelenmesi için enstitüye teslim eder.

51) Doktora Tez Savunma Sınavı jüri üyeleri kimlerden oluşur?

Tez savunma sınavı jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca en az biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli iki de yedek öğretim üyesi belirlenir.

52) Doktora Tez Savunma Sınavı jüri üyelerine tezi kim hangi süreler içerisinde ulaştırır?

Sınava girecek öğrenci, yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra enstitüden tezini teslim alır ve savunma sınav tarihinden en az on beş gün önce yedek üyeler dâhil jüri üyelerine ulaştırmak zorundadır. Öğrenci, jüri üyelerine gönderilen evrakın teslim belgelerini gerektiğinde enstitüye ibraz etmek zorundadır.

53) Doktora Tez Savunma Sınavı nasıl yapılır?

Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih enstitü internet adresinde önceden duyurulur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

54) Doktora Tez Savunma Sınavı değerlendirmesi nasıl yapılır?

Tez savunma sınavı sonunda jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını verir. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir. Jüri kararı, ABD tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 

55) Doktora Tez Savunma Sınavı sonunda düzeltme kararı verilen öğrenci ne yapmalı?

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının verildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya ret kararı verir. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

56) Doktora Tez Savunma Sınavı veya düzeltme kararı sonunda başarısız bulunan öğrenciye ne olur?

Bu durumdaki öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

57) Doktora Tez Savunma Sınavına veya düzeltme kararı sonundaki Tez Savunma Sınavına girmeyen öğrenciye ne olur?

Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır, tezi hakkında ret kararı verilir ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

58) Doktora Tez Savunma Sınavında başarılı bulunan öğrencinin mezuniyet tarihi ne zamandır?

Doktora tezinin kabul edildiği tez sınav tarihi öğrencinin Enstitüden mezun tarihidir.

59) Doktora Programından mezun olabilmek için izlenmesi gereken süreç nedir?

Tez savunma sınavından başarılı olan öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş, teze ilişkin SBE “Tez Çalışması Orjinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları” doğrultusunda alınan son intihal yazılım programı raporu ile enstitü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik formattaki üç adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde müdürlüğe teslim etmesi gerekir. Bu yükümlülükleri yerine getiren öğrencinin EYK tarafından mezuniyetine karar verilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu süreler sonunda koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

60) Doktora Programı öğrencisi tez aşamasında her yarıyıl kayıt yeniler mi?

Doktora öğrencisi, her yarıyıl başında “Tez Çalışmasına“ ve tez danışmanı tarafında açılan “Uzmanlık Alan Derslerine “ kaydını yapmak zorundadır.

61) Tez aşamasındaki Doktora öğrencisi kayıt yenilemez ise ne olur?

Öğrenci Tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl başarısız sayılır. Bu durumlardaki öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır.

62) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi mezun olabilmesi için kaç AKTS ders olmalıdır? 

Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci öğrenim süresi içinde aldığı dersler ile bir seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere mezuniyeti için belirlenen toplam en az 120 AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

63) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi bir dönemde en fazla kaç AKTS ders alabilir?

Tezli Yüksek Lisans öğrencisi birinci dönemde en fazla kaç 31,5 AKTS değerinde ders alabilir. Daha sonraki dönemlerde seçilebilir ders olması şartıyla 60 AKTS ye kadar ders alabilir.

64) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi başka programlardan veya farklı üniversitelerde Enstitülerden ders alabilir mi?

Öğrenci, ABD/ASD başkanlığının onayı ile Üniversitedeki enstitülerde veya ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan aynı anabilim dalından ve aynı lisansüstü programdan en çok iki tane ders alabilir.

65) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi ders aşamasından tez aşamasına ne zaman geçer?

Öğrencinin ders aşamasını başarıyla tamamlayabilmesi için, almış olduğu kredili derslerini ve seminer dersini başarması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olarak gerçekleşmesi gerekir. Öğrenci, bu şartların gerçekleştiği dönemi izleyen yarıyılın başından itibaren tez aşamasına geçer.

66) Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenci ne zaman tez savunma sınavına girebilir?

Öğrenci, tez döneminde iki yarıyıl başarılı olmadan tez savunma sınavına giremez.

67) Tezli Yüksek Lisans Programında tez savunma sınav tarihleri ne zaman?

Tezli Yüksek Programında tez savunma sınav tarihleri SBE Akademik Takviminde belirlenen ve Enstitü web sayfasında duyurulur ve  genelde Ocak ve Haziran aylarında yapılmaktadır.

68) Tezli Yüksek Lisans Programında Tez Savunma Sınavına girmeden önce ne yapmam gerekir?

Öğrenci, tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde de düzeltmeyi yaptıktan sonra tezini danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir ve yazım kılavuzuna uygun olduğuna ilişkin görüşü ve teze ilişkin SBE “Tez Çalışması Orjinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları” doğrultusun alınan intihal yazılım programı raporu ile birlikte ciltlenmemiş tezini şekil yönünden incelenmesi için enstitüye teslim eder.

69) Tezli Yüksek Lisans Programında Tez Savunma Sınav jürisi kimlerden oluşur?

Tez savunma sınavı jürisi, biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asıl, birisi ABD/ASD’den ve başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları ya da sanatçı öğretim elemanlarından oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

70) Tezli Yüksek Lisans Programında Tez Savunma Sınavı jüri üyelerine tezi kim ulaştırır?  

Sınava girecek öğrenci, yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra enstitüden tezini teslim alır ve savunma sınav tarihinden en az on beş gün önce yedek üyeler dâhil jüri üyelerine ulaştırmak zorundadır. Öğrenci, jüri üyelerine gönderilen evrakın teslim belgelerini gerektiğinde enstitüye ibraz etmek zorundadır.

71) Tezli Yüksek Lisans Programında Tez Savunma Sınavı nasıl yapılır? 

Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih enstitü internet adresinde önceden duyurulur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

72) Tezli Yüksek Lisans Programında Tez Savunma Sınavı nasıl değerlendirilir?

Tez savunma sınavı sonunda jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını verir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir. Jüri kararı, ABD/ASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

73) Tezli Yüksek Lisans Programında Tez Savunma Sınavı sonunda düzeltme verilen öğrenci ne yapar?

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya ret kararı verir. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

74) Tez Savunma Sınavı sonunda veya düzeltme kararı sonunda başarısız bulunan öğrenciye ne olur?

Bu durumdaki öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

75) Tez Savunma Sınavı sonunda veya düzeltme kararı sonunda tezi ret edilen öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir mi? 

Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine ABD/ASD’nin tezsiz yüksek lisans programı bulunması şartıyla ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

76) Tezli Yüksek Lisans Programında Tez Savunma Sınavına ve düzeltme kararı verilen sınava mazeretsiz girmeyen öğrenciye ne olur? 

Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır, tezi hakkında ret kararı verilir ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

77) Tezli Yüksek Lisans Programında başarılı bulunan öğrencinin mezuniyet tarihi ne zamandır?

Tezli Yüksek Lisans Programında tezin kabul edildiği tez sınav tarihi öğrencinin Enstitüden mezun tarihidir.

78) Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenci diplomasını ne zaman alabilir? 

Tez savunma sınavından başarılı olan öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş, teze ilişkin SBE “Tez Çalışması Orjinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları” doğrultusunda alınan son intihal yazılım programı raporu ile enstitü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik formattaki üç adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde müdürlüğe teslim etmesi gerekir. Bu yükümlülükleri yerine getiren öğrencinin EYK tarafından mezuniyetine karar verilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu süreler sonunda koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

79) Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrencisi kaç AKTS değerinde seçmeli/zorunlu ders almalı?

Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi hariç, derslerden en az 72 AKTS kredisinin sağlanması gerekir.

80) Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrencinin mezun olabilmesi için kaç AKTS değerinde ders almalıdır?

Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci öğrenim süresi içinde aldığı dersler ve dönem projesi dâhil olmak üzere, mezuniyeti için belirlenen toplam en az 90 AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

81) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi bir dönemde en fazla kaç AKTS ders alabilir?

Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi birinci dönemde en fazla 31,5 AKTS değerinde ders alabilir. Daha sonraki dönemlerde ders olması şartıyla 60 AKTS ye kadar ders alabilir.

82) Tezsiz yüksek lisans öğrencisinin; Dönem Projesi dersine başlayabilmesi için şartlar nelerdir?

Dönem projesi dersi kredisiz olup öğrencinin mezun olacağı yarıyılda alınır, proje danışmanı tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ABD/ASD başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Dönem projesine iki kez kayıt yaptırıp başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir

83) Tezsiz yüksek lisans programında Dönem Projesi dersinin AKTS değeri nedir?

Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi dersi 18 AKTS değerindedir.

84) Tezsiz yüksek lisans programında Dönem Projesi Danışmanı ne zaman atanır?

Tezsiz yüksek lisans programında, birinci yarıyıl sonunda proje danışmanı atanabilmesi için öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerden başarılı olması ve not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Danışman olarak, ABD/ASD başkanlığının önerisiyle ve EYK’nın kararı ile dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi belirlenir.

85) Tezsiz yüksek lisans programında Dönem Projesi konusu ne zaman belirlenir?

Proje danışmanı belirlenen öğrenci; Proje danışmanı ile yürüteceği proje konusu önerisini, en geç dönem projesi dersinin alındığı dönemin ilk iki haftası içerisinde ABD/ASD’ye sunar. Öneri, ABD/ASD akademik kurulunda görüşülür. Dönem projesi konusu önerisi, ABD/ASD başkanlığınca enstitüye bildirilir. Bu öneri EYK kararı ile kesinleşir.

86) Tezsiz yüksek lisans programında Dönem Projesine kayıt yaptırmak gerekir mi?

SBE Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında ders seçme zamanında Dönem Projesi dersine öğrenci kayıt yaptırmak zorundadır.

87) Tezsiz yüksek lisans programında Dönem Projesi hazırlarken ne dikkate alınacak?

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna dikkate alınarak Dönem projesi hazırlanır.

88) Tezsiz Yüksek Lisans Programında mezuniyet koşulları nelerdir?

Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci öğrenim süresi içinde aldığı dersler ve dönem projesi dâhil olmak üzere, mezuniyeti için belirlenen toplam 12 adet ders(72 AKTS) ve Dönem Projesi (18 AKTS) dersinden “BAŞARILI” olmak zorunda aynı zamanda Genel Not ortalamasının 2.50/4.00 olması gerekmektedir

89) Tezsiz Yüksek Lisans Programında mezuniyet tarihi ne zamandır?

Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinin ve seçmeli/zorunlu derslerin başarıldığı yarıyıl sonundaki EYK karar tarihidir.

90) Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına geçiş yapılabilir mi? 

Sosyal Bilimler Enstitüsünde, tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından tezli yüksek lisans programı için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim –Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında tezli yüksek lisans programına başvuru yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler 28 inci madde kapsamında ABD/ASD intibak komisyonunun önerisi ve EYK’nın kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine saydırılabilir.

91) Askerlik tecil süresi kaç yıldır?

Tezli Yüksek lisans öğrencileri için 6(Altı) Yarıyıl (3 yıl) , Tezsiz Yüksek lisans öğrencileri için en az 2 (iki) en çok 3 (Üç) yarıyıldır, Doktora öğrencileri için ise 12(on iki)  Yarıyıl (6 yıl)  süreli tecil yapılmaktadır. Öğrencilerin askerlik durumlarıyla ilgili tarihleri dikkatle takip etmeleri gerekir.

92) Lisansüstü Öğrencilerin hangi durumlarda askerlik tecil işlemlerinin iptali istenir?

Lisansüstü öğrenciler; Enstitüyle yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda EYK ile ilişikleri kesilen, kayıt yenilemeyen, mezun olan, yatay geçişle başka bir yükseköğretim kuruluna geçen ve kendi isteğiyle Enstitüden ayrılan öğrencilerin askerliklerinin tecilleri iptal edilir.

93) Kayıt yenilemediğim tarihler, askerlik tecili için tanınan süreden sayılır mı?

Kayıt yenilemeden geçen yarıyıllar azami eğitim süresinden  sayıldığı için askerlik tecil süresinden de sayılır.

94) Askerlik görevi için öğrenci kaydımı dondurabilir miyim?

Evet, askerlik hizmeti için kayıt dondurma işlemi yapabilirsiniz.

95) Askerlik sebebiyle kayıt dondurma işlemi için ne yapmam gerekiyor?

Öğrenci ilk olarak Enstitüye sevk tehiri iptal dilekçesi verir. Öğrencinin askerlik tecili iptal edildikten ve askerlik hizmetine sevki yapıldıktan sonra, askerlik hizmetine sevk edildiğine dair belge ile beraber kayıt dondurma işlemi için dilekçe verilir. Gerekli diğer işlemler Enstitü tarafından tamamlanır.

96) Bakaya durumunda askerlik tecil işlemi yapılır mı?

Öğrencinin ilgili kurumlara başvurarak bakaya halinden çıkması gerekir. Daha sonra bakaya halinde olmadığına dair belgeyle birlikte askerlik tecil işlemi için dilekçe vermesi gerekmektedir.  

97) Askerlik tecil işlemlerinde yaş sınırı kaçtır?

Askerlik hizmetine sevk işlemlerinde yaş sınırı 35 yaştır.

98) Askerliğimi tecil ettirmek için hangi işlemleri yerine getirmem gerekiyor?

Öğrencinin askerlik hizmeti tecil edilebilmesi için yeni kayıt yaptırmış veya kayıt yenilemiş olması gerekir. Daha sonra akademik takvimde belirtilen tecil işlemleri tarihinde Enstitü Web sayfasında yer alan Gerekli Formlar sekmesindeki Askerlik Hizmetine Sevk Tehiri formunu doldurup Enstitüye teslim etmesi gerekir.

99) Askerliğimin tecil ve ya iptal edildiğini nasıl öğrenebilirim?

Enstitü Web sayfasında yer alan Askerlik İşlemleri sekmesindeki ek metinde öğrencilerin askerlik durumlarına ilişkin bilgiler yayınlanmaktadır. Ayrıca gerekli bilgilendirilmeler, öğrencilerin e-mail adreslerine gönderilmektedir.

100) Lisansüstü öğrencilerin askerlik işlemleri hangi kurum tarafından yapılmaktadır? 

Lisansüstü öğrencilerin askerlik işlemleri Askeralma Bölge Başkanlıkları tarafından yapılmaktadır. İllerde ve ilçelerde bulunan askerlik şubelerinden lisansüstü öğrencilerin işlemleri yapılmamaktadır.

101) Derslere devam etmek zorunlu mudur?

Derslere ve uygulam)alara devam zorunludur. Öğrenciler, teorik derslerin % 70’ine, uygulamalı derslerin % 80’ine katılmak zorundadır. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

102)  Ders notumu yükseltmek amacıyla aynı program içerisinde daha önce alıp başarılı olduğum dersi tekrar alabilir miyim? Aldığım hangi not geçerlidir?

Öğrenciler, ders danışmanının onayıyla, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla aynı program içerisinde daha önce alıp başarılı oldukları dersleri bir kez daha tekrar alabilir. Tekrarlanan dersin önceki notu ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

103) Seminer dersi almak zorunda mıyım?

Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunludur ve 12 AKTS olup öğrencilerin ders dönemini bitirebilmeleri için alması gerekli olan, hazırladıkları bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır. Değerlendirmesi görevli öğretim üyesi tarafından yapılır.

104) Yüksek lisans ve Doktora programlarda ödev ve sınav zorunluluğu var mıdır?

Öğrencilerin ders başarı düzeyleri; dersin özelliğine göre yapılacak olan ara sınav, kısa sınav, ödev, proje gibi biri sınav en az iki yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur. Ödev veya proje gibi çalışmalar ilgili enstitü tarafından ilan edilen tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

105) Final sınavlarının mazeret sınavı olur mu?

Final sınavlarının mazereti Sbe akademik takvimde belirtilen günler içinde final sınavına girememe sebebini belgelemek şartı ile Enstitüye dilekçe vererek, Enstitü Yönetim Kurulunda üniversitemizin Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi doğrultusunda görüşülür, mazeretin haklı bulunması durumunda öğrenciye final sınavına girmediği dersler için mazeret sınav hakkı verilir.

106) Lisansüstü Programlarda Bütünleme Sınavı var mı ?

Lisansüstü Programlardaki derslerin bütünleme sınavı yoktur.

107) Ders saydırma işlemi nasıl olur? Kaç ders saydırabilirim ve bu işlemi ne zaman yapabilirim?

Öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki son dört yarıyıl içinde yurt içi veya YÖK tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından, özel öğrenci olarak alınan dersler de dâhil, almış olduğu lisansüstü derslerden en fazla üç dersi sayılabilir. Öğrencilerin ders saydırabilmeleri için, müdürlüğe saydırmak istedikleri ders/dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan ve derslerin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

Başvurular, öğrencinin enstitüde ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar yapılır. Bu işlem ABD/ASD intibak komisyonunun önerisi ve EYK kararı ile sonuçlandırılır. Ders saydırma talebi EYK tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, ders saydırma talebinde bulunduğu derse/derslere devam eder.

108) Yüksek lisans ve Doktora Program öğrencileri kayıt dondurabilir mi?

Lisansüstü Yönetmeliğimiz gereği haklı ve geçerli mazeretler nedeniyle ilgili EYK kararı ile öğrencilere, öğretim süresinden sayılmadan izin verilebilir.

109) Yüksek lisans ve Doktora Program öğrencilerinin Tek Ders Sınav hakkı var mıdır?

Lisansüstü Programlarda öğrencilerin tek ders sınav hakkı yoktur.

110) Öğrenci Belgemi ve/veya Not Durum Belgemi (Transkript) fax veya e-posta ile bana gönderir misiniz?

Enstitümüzden öğrenciye ait hiçbir belge fax, e-mail vb. yollarla gönderilemez. Öğrencinin kendine veya vekâlet (Noter) aracılığıyla verdiği kişinin kimliği ve vekâletin aslı ile gelmesi şartı ile öğrenciye ait belgeler verilir.

111) Yüksek lisans ve doktora programlarında diplomamı benim adıma başka biri alabilir mi?

Diploma; sadece öğrencinin kendisine veya Noter aracılığıyla vekâlet verdiği kişinin kimliği ve vekâletin asıl belgesi ile gelmesi şartı ile diploması verilir.

112) Yüksek lisans ve doktora programlarında Enstitüden ilişik kesmek için ne yapmamız gerekir?

Öğrenci Kimlik Kartı ile birlikte gelip, İlişik Kesme Formunu doldurmanız ve gerekli yerlere imzalatarak evraklarınızın aslını enstitümüzden teslim alabilirsiniz. Enstitü Yönetim Kurulu ile de ilişiğinizin kesilmesi yönünde kurul kararı verilir. Bu işlemler sonunda sadece öğrencinin kendisine veya Noter aracılığıyla vekâlet verdiği kişiye vekâletin asıl belgesi ile gelmesi şartı ile ilişik kesme işlemi yapabilir.

113)  Herhangi bir dönem kayıt yenileme işlemini yapmazsam öğrencilik haklarım biter mi, okuldan kaydım silinir mi?

O dönem için öğrencilik haklarından yararlanamazsınız fakat azami sürenizden harcamış olursunuz. Azami öğrenim sürenizin bitmemesi şartı ile bir sonraki yarıyıl kaydınızı yenilediğiniz takdirde öğrencilik haklarından tekrar yararlanabilirsiniz.

114) Öğrencilik hayatım boyunca Öğrenci Belgesi alabilir miyim?

Lisansüstü Öğrenciler azami öğrenim süreleri içinde kayıt yenilemeleri şartıyla öğrenci belgesi alabilirler.

115) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında geçirilen süreler azami süreyi etkiler mi?

Yurt içi ve yurt dışı değişim programlarında geçirilen yarıyıllar normal, azami öğretim süresine dâhildir.

116)Tezsiz Yüksek lisansta dönem projesi dersine iki kez kayıt yaptırıp “BAŞARISIZ”  olunması halinde ne olur?

Tezsiz Yüksek lisansta Dönem Projesi dersine iki kez kayıt yaptırıp “BAŞARISIZ”  olan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

117) Doktora programında öğrenci mezun olamaz ise ne yapılabilir?

Doktora tezinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş ancak başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde Ana Bilim Dalında ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

118) Enstitünüzde yer alan birden fazla programa başvuru yapabilir miyim?

Enstitümüzde yer alan programlarımızın sadece birine başvuru yapılabilir.

119) Lisansüstü öğrenciler eğitim öğretim ve vb. konularla ilgili bilgilendirmeleri nereden  öğrenir?

Enstitümüzün lisansüstü öğrencilere Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitü internet adresinden yapılan ilanlar öğrencilerin şahsına yapılmış sayılır.