4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri


4.1.1. Araştırma stratejisi

Üniversitemizin, araştırma stratejisi ve hedefleri ile bunlar doğrultusunda izlediği araştırma politikası bulunmaktadır. Üniversitemizin araştırma stratejisi, 2017-2021 Stratejik Planımızda ihtisaslaşmanın sağlanması ana amacı altında düzenlenmiştir.

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateii/wp- content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJİK-PLAN-2017-2021-güncel.pdf)

4.1.1.1. Ar-Ge politikası,

Araştırma politikamız ülke ekonomisine katkıda bulunacak, toplumun ve bölgenin sorunlarına çözüm getirecek, alt yapıya destek sağlayacak projelere ve tez çalışmalarına öncelik vermektir.

4.1.1.2. Ar-Ge stratejisi, (yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumu),

Ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde bulunur.

4.1.1.3. Araştırma fırsatları,

Yıl boyunca iç ve dış paydaşları bir araya getiren bilimsel ve sektör odaklı çok toplantı ve etkinlikler yapılması planlanmaktadır.

4.1.1.4. Öncelikli alanlar,

Önceliklerinin belirlenmesinde uluslararası düzeyde yenilikler takip edilirken mesleki bilimler için iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda, bilimsel, sektörel projeler ile sosyal projeler ve araştırma faaliyetleri yürütülür.

4.1.1.5. Ortak araştırma faaliyetleri,

Üniversite ve sanayi iş birliği kapsamında Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği Koordinatörlüğü kurulmuştur. Böylece ilin sanayicileri, kamu kurumları, meslek odaları ve halk ile öğretim üyelerini buluşturacak bir platform oluşturulmuştur.

4.1.1.6. Araştırma platformları,

Ulusal ve uluslararası platformlara katılma çalışmaları yürütülmektedir.

4.1.1.7. Etik değerler,

Kurumsal değerlere göre gerçekleştirilir.

4.1.1.8. Araştırma çıktıları

Proje grupları öğretim elemanlarının katıldığı alanları ile ilgili çeşitli çalışmalar düzenlenmektedir.

4.1.2. Bütünleşik Politikalar

Kurum, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu araştırma faaliyetlerini dönem sonunda yapılan projelerle desteklemektedirler. Ayrıca bu programlardaki öğrenciler üniversitenin ve meslek yüksek okulunun laboratuvarlarında üniversitenin araştırma strateji ve hedefleri çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştirmektedirler.

4.1.3. Katkısal politikalar

Üniversitemiz, yıl boyunca iç ve dış paydaşları bir araya getiren bilimsel ve sektör odaklı çok sayıda toplantı ve etkinlik düzenlemektedir. Program içeriğine uyan firmalara teknik geziler düzenlenerek sektörde yer alan birçok şirket temsilcileriyle öğrenciler buluşturulmaktadır. Böylece mezun olduktan sonra öğrencilerden beklentiler, beklentilerin neler olması gerektiği ve firmalardaki araştırma geliştirme süreçleri bizzat sektör temsilcileri tarafından öğrencilere bildirilmektedir. İlişkileri güçlendirme adına Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörlüğü (http://w3.bilecik.edu.tr/tto/) kurulmuş; ilin sanayicileri, kamu kurumları, meslek odaları ve halkı ile öğretim üyelerini buluşturacak bir platform oluşturulmuştur.

4.1.4. Kalkınma hedefleri

Üniversite olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken yerel, bölgesel ve ulusal Kalkınma hedefleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma stratejimizin temelini oluşturan ihtisaslaşma süreçleri bölgeyi de kapsamaktadır. Bilecik ilinin sanayi kuruluşları bakımından zengin olması programımızla ilgili yapılan araştırma çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bilecik ilinin coğrafik konumu dolayısıyla birçok sanayi şehrine yakındır. Bu nedenle özellikle Marmara bölgesinin yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir. Diğer araştırma alanlarımız ulusal hedeflere katkı sağlamaktadır.

4.1.5. Kültürel katkılar

Kurumda düzenlenen bilimsel etkinlikler, BAP projeleri, sürekli eğitim merkezinde yaşam boyu öğrenme programı kapsamında yapılan faaliyetler, bölgesel bazda farklı programlarla yapılan bilimsel araştırmalarımız ile Üniversitemizce şehrimizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik kültürel dokusuna katkı sağlanmakta ve bu etkinliklere katılım, davetli sayısı, basında yer alma oranı gibi ölçeklerle ölçülür. Bu katkılar, akademik teşvik ve öğretim elemanı atama ve yükseltme yönergesi çerçevesinde teşvik edilmektedir.