3.1. Programların Tasarımı ve Onayı


3.1.1. Program Tasarımı

Üniversitemizde programların tasarlanması, iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde birim akademik kurullarında toplantılar yapılarak bölüm kararı alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

3.1.1.1. Güvence

Üniversitemizde programların eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütlerinin güvence altına alınabilmesi için yapılan en önemli uygulama, Bologna Süreci kapsamında yapılan değerlendirmelerdir. Bologna Süreci kapsamında, her dersin amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin bilgiler Üniversitemiz internet sayfasında (http://bologna.bilecik.edu.tr) bulunmaktadır.

3.1.2. Paydaş Katılımı

Üniversitemiz birimlerince, düzenlenen konferans, panel, söyleşi vb. toplantılar; meslek odaları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yüz yüze görüşmeler ve öğrenci kulüp etkinlikleri kapsamında yapılan faaliyetler aracılığı ile paydaş görüşleri alınmaktadır.

3.1.2.1. Yansımalar

Paydaş görüşlerinden elde edilen veriler ve bilgiler değerlendirilerek programlara yansıtılmaktadır.

3.1.2.2. Bilgilendirme

Bölüm bilgileri ve ders planları öğrenci otomasyon programına tanımlanmaktadır ve birimlerin web sayfalarında yayınlanmaktadır

1.3. Faaliyetler

İş yeri uygulaması (3+1) sistemi ve yaz dönemi stajları sayesinde öğrenciler, teoride almış oldukları bilgileri bir dönem staj yaparak pratiğe dökmektedir

1.4. İç-Dış Paylaşımlar

Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile Programların eğitim amaçları ve kazanımları (http://bologna.bilecik.edu.tr) internet adresi üzerinden kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmektedir. Ayrıca öğrenci bilgi sisteminden paylaşılmaktadır.

Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dahil edilmektedir.

1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu

Bologna sürecini yürütmekte olan Üniversitemiz program yeterliliklerini TYYÇ uyumlu olacak şekilde tasarlamaktadır. TYYÇ esasları doğrultusunda, programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıkları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır. Bu maksatla her bölüm, her akademik yarıyıl sonrasında o dönem ders veren öğretim üyeleri/elemanları ile değerlendirme toplantısı yapmakta, program yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasındaki ilişkilendirmeyi gözden geçirmektedir.

Programımıza ait program yeterliliklerinin TYYÇ ve Akan Yeterlilikleri ile olan ilişkisi http://bologna.bilecik.edu.tr adresindeki ilgili kısımda duyurulmaktadır.

1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları

Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri AKTS kredisi olarak belirlenir ve programın toplam iş yüküne dâhil edilir. Ayrıca bir dönem zorunlu staj yapan öğrencilerin iş yükleri de AKTS olarak belirlenip, toplam iş yüküne dahil edilir.