2.2.Kalite Komisyonlarının Görev Sorumluluk ve Faaliyetleri


2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri

Programımızda periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla yürütülen Kalite Yönetim süreçleri (sistemi, yaklaşımı, mekanizması vb.);

  • Mezunlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve nitelikleri, her seviyede saptadıktan sonra da eğitim programlarının tekrar oluşturmak,

  • Sürekli olarak geri besleme alınarak bölümün belirlenen amaçları ve saptanan nitelikleri sürekli daha iyi yerine getirip getirmediğinin gözlemlenmesi,

  • Bütün süreçlerde gerekli iyileştirmelerin yapılması.

2.2. Gruplar

Kalite çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Ayrıca her birimde birim kalite kurulları bulunmaktadır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi (htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139028) ile Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Söz konusu koordinatörlük ile kalite yönetminden sorumlu birimler ile kalite komisyonu arasındaki bilgi akışı ve koordinasyonu sağlanmaktadır

2.3. İlişkiler

ilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esaslarının (htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747) 5. maddesi uyarınca oluşturulan komisyonda Üniversitemizin farklı birimlerinde, farklı bilim alanlarında görev alan öğretim elemanlarına yer verilerek kalite yönetm çalışmaları yapılmaktadır.

2.4. Temsil

Ayrıca birim kalite kurulları sayesinde birimlerde daha kapsamlı bir görüş alışverişi yapılma olanağı sağlanmıştır.

2.5. Değerlendirmeler

Üniversitemiz dış değerlendirme sürecine 2018 yılında girmiş fakat Kurumsal Geri Bilgilendirme Raporu henüz birimimize iletilmiştir.

2.6. Kalite Kültürü

Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) aracılığıyla Üniversitemizle ilgili tüm mevzuat tek bir çatı altında toplanmış olup formlar, iş akış süreçleri ve görev tanımları belirli şekillerde olacak biçimde düzenlenmiştir. Üniversitemizin bünyesinde Kalite Koordinatörlüğü birimi kurulmuş ve bütün bu çalışmalar, Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün İnternet sayfasında erişime açılmıştır. Üniversitemizde kalite kültürünün yaygınlaşması konusunda çalışmalara kalite güvencesi sistemi kapsamında devam edilmektedir.

2.7. Ortak Hedefler

Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefleri hem kurum bazında hem de birim bazında ortak hedef birliğinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Her birimin yöneticileri belirlenen amaç ve hedeflere öncelik vermek suretiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Uygulamada birimler arası farklı uygulamaları gidermek ve hedef birliğini ortaya koymak adına birim yöneticilerine hizmet içi eğitim düzenlenmektedir.

2.8. PUKO (Eğitim-Öğretim)

Eğitim-Öğretim süreçlerinde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2018 yılından itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.

2.9. PUKO (Ar-Ge)

Araştırma-geliştirme süreçlerinde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2018 yılından itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.

2.10. PUKO (Toplumsal)

Toplumsal katkı süreçlerinde, PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2018 yılından itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.

2.11. PUKO (Yönetsel)

Yönetsel ve idari süreçlerinde, PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2018 yılından itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.