Sosyal Tesisler ve Barınma Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluğu

1-Üniversitemize bağlı Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokullarındaki öğrenci kantinlerinin kiralama ihalelerini hazırlamak,

2-Kantin ve Kafeteryalarda satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını tespit ettirmek,

3-Kantinlerin denetimini yapmak,

4-Kantinlerde kullanılan elektrik, su ve yakıt bedellerinin aylık tüketim işarlarını tespit ettirerek müstecirlerin Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine / ilgili banka hesabına yatırmalarını sağlamak,

5-İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek,
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine riayet etme hususunda örnek olmak,

6-Görev alanı ile ilgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Talimatları düzenli olarak takip etmek; ek ve değişikliklerle ilgili üstlerini bilgilendirmek ve uygulanmasını sağlamak,

7-Yapacağı iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek,

8-Birimiyle ilgili aylık/yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve süresinde teslim etmek,

9-Görevden ayrılırken “Devir Teslim Raporu” nu düzenleyerek Başkanlığa teslim etmek,